velikost textu

Sport ve filmu jako kulturní fenomén

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sport ve filmu jako kulturní fenomén
Název v angličtině:
Sport in Film as a Cultural Phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Děkanovský
Školitel:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Id práce:
102575
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populární kultura, sport, film, mýtus, rituál, filmový žánr, ideologie
Klíčová slova v angličtině:
popular culture, sport, film, myth, rite, film genre, ideology
Abstrakt:
Sport ve filmu jako kulturní fenomén Abstrakt: Vztah sportu a médií prodělal v několika posledních desetiletích bouřlivý rozvoj a spojením špičkového sportu a televize vznikl specifický a velice vlivný žánr populární kultury. Vytváření sportovních příběhů, které je pro současná média typické, ale současně vede ke snaze vtisknout těmto příběhům trvalejší a celistvější podobu. Sport se tedy objevuje v nejrůznější formě i na filmovém médiu. Předkládaná práce přináší kulturologický, tedy holisticky a interdisciplinárně zaměřený pohled na fenomén sportu ve filmu. Nejprve se zabývá sportem coby součástí populární kultury, filosofickými koncepcemi kulturního fenoménu hry a klade si otázku po univerzálních schématech typických pro žánr sportovního filmu. K vysvětlení setrvalé obliby sportovního filmu pak využívá studium filmu ve spojitosti s kulturními dynamikami, k nimž náleží i výzkum v oblasti filmových žánrů. Dále zkoumá sportovní film z hlediska kulturně antropologických kategorií mýtu a rituálu. V závěru si všímá schopnosti hraných i dokumentárních filmů se sportovní tematikou stát se reprezentacemi různých ideologií. Stejnou metodologii uplatňuje i k popisu a charakteristice ideologických vzorců vyprávění ve sportovním filmu. Klíčová slova: populární kultura, sport, film, mýtus, rituál, filmový žánr, ideologie
Abstract v angličtině:
Sport in Film as a Cultural Phenomenon Abstract: The relationship between sport and the media has undergone rapid development in recent decades. The combination of television and top sport has created a specific and very influential genre of popular culture. Creating sporting stories, which is typical of the current media, is also an attempt to impress these stories in a more permanent and cohesive form. Sport therefore also features in the most varied of forms in the film media. This work presents a culturological, thus holistically and interdisciplinary-oriented, view of the phenomenon of sport in film. Firstly, sport as a part of popular culture is investigated. This includes the philosophical concept of the cultural phenomenon of games. The question is considered of the universal themes which typify the sport film genre. In order to explain the continuing popularity of sport film, a study of film is then undertaken with regard to the cultural dynamics to which research in the field of film genres also belongs. Thereafter, sport film is examined in terms of the cultural-anthropological categories of myth and ritual. In conclusion, this study concentrates on the ability of fictional and documentary films with a sporting theme to become representative of various ideologies. The same methodology is applied for the description and characteristics of the ideological patterns of narration in sport film. Keywords: popular culture, sport, film, myth, rite, film genre, ideology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Děkanovský 4.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Děkanovský 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Děkanovský 120 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jan Děkanovský 399 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 113 kB