velikost textu

Tvorba Ladislava Chudíka v kontexte českých a slovenských dramatických umení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba Ladislava Chudíka v kontexte českých a slovenských dramatických umení
Název v češtině:
Tvorba Ladislava Chudíka v kontextu českých a slovenský dramatických umění
Název v angličtině:
Ladislav Chudík's output in context of Czech and Slovak dramatic arts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Oponenti:
Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
Id práce:
102564
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
RESUMÉ (v českom jazyku) Tématem disertační práce Tvorba Ladislava Chudíka v kontextu českých a slovenských dramatických umění je herecké dílo jednoho z nejlepších slovenských herců, jenž se táhne jako zlatá nit skrze druhou polovinu dvacátého století. Neexistuje snad žádný jiný herec v historii českého a slovenského profesionálního divadla a filmu v době společného státu, než Ladislav Chudík (1924), jež plně zodpovídá významu „československé“ osobnosti. Tato charakteristika je obsažena ve všech jeho tvůrčích aktivitách, jimiž přes pětapadesát let obohacoval rozvoj české a slovenské kultury a umění. Do Slovenského národního divadla nastoupil v roce 1944 po období, kdy se čeští divadelníci zasloužili o vznik a profesionalizaci slovenského Národního divadla. Tudíž pouze dvanáct let poté, co v původně českém divadle vznikla samostatná slovenská činohra SND. Také Ladislava Chudíka v divadelních začátcích formovali čeští režiséři. Největší vliv na jeho herecký růst měli Drahoš Želenský a Josef Budský. Teoretickou orientaci v profesi mu hlavně poskytl již uznávaný dramatik, dramaturg a teatrolog Peter Karvaš, který inicioval založení Nové scény Národního divadla. Jednou z nejzajímavějších kapitol v divadelní kariéře Ladislava Chudíka je ovšem spolupráce s první slovenskou profesionální režisérkou Magdou Husákovou-Lokvencovou v NS ND, původem Češkou, jenž se provdala za ctižádostivého a mnohdy až nemorálně průbojného politika, Gustáva Husáka. Ladislav Chudík jako „neslovenský“ herecký typ se zjevně prosadil v „městském“ dramatu slovenských autorů, zvlášť v hrách L. Laholy, P. Karvaše a I. Bukovčana. Byl to Jozef Budský, který mu poskytl nejrozmanitější příležitosti pro jeho růst, od menších rolí k hlavním. V jeho inscenacích zaujal zejména jako Maršál v K. Čapkově Bílé nemoci a Král z J. Topolova Konce maškár (Konec masopustu). Tato část disertační práce přináší rozbory dobových inscenací s četnými citacemi z dobových kritik od jeho začátků až do přelomu století, kdy nastudoval svoji poslední roli v Tančírně, kterou navzdory pokročilému věku stále hraje. Z průzkumu účinkování Ladislava Chudíka ve filmu je zřejmé, že první hlavní roli ve slovenském hraném filmu získal až po prosazení se v českém hraném filmu. Již od mládí odborníci nacházejí paralelu jeho způsobu hraní v herectví velkého českého herce Karla Högera. Jejich mistrovství je založeno zejména na civilním a výrazově úsporném herectví. Ladislav Chudík dokonce po nečekaném Högerově úmrtí získal jeho roli v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. Vytvořením postavy doktora Sovy si vysloužil postavení nejoblíbenějšího herce Československa. Ladislav Chudík ve spolupráci s kontroverzním režisérem O. Vávrou vytvořil mimo jiné dvě významné postavy z českých národních dějin – Jana Amose Komenského a armádního generála Ludvíka Svobodu. Od mládí, už víc než šedesát let, se Ladislav Chudík věnuje poezii a uměleckému přednesu. Jeho nejoblíbenějšími básníky, ze slovenských, českých, i světových autorů, zůstávají Milan Rúfus a Jaroslav Seifert. Ladislav Chudík se na teoretické bázi zabýval také prosazováním komplexní profesionalizace herců. V roce 1970 vydal Divadelní ústav Bratislava soubor jeho přednášek s názvem O herectví. Poslední kapitola pojednává o Ladislavu Chudíkovi jako o česko-slovenské osobnosti. Samostatné období jeho života představuje emigrace v roce 1968. Po pádu železné opony v roce 1989 jeho angažování se za politické a sociální změny v zájmu demokracie vyústilo do jeho jmenování slovenským ministrem kultury. Ladislav Chudík celý svůj profesní i osobní život zasvětil česko-slovenské kulturní vzájemnosti. Disertační práce není komplexní monografií, pouze výsekem ze společných dějin slovenských a českých dramatických umění, jež vymezuje tvorba Ladislava Chudíka. Proto se zkoumání archivních materiálů zaměřuje na česko-slovenský kontext. Pro shromažďování materiálu k disertační práci byly použity tři hlavní zdroje. Nejobjektivnějším divadelním archivním materiálem jsou recenze, studie a odborné publikace. Bohatý zdroj autentického archivního materiálu nabídl Ladislav Chudík v podobě osobních výpovědí, jeho korespondence a osobních zápisníků. Posledním zdrojem materiálu je množství záznamů divadelních a televizních inscenací, a celovečerních filmů. Součástí disertační práce jsou soupisy postav, jenž alespoň faktograficky kompletizují celoživotní dílo Ladislava Chudíka v divadle, ve filmu a v televizi.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The thesis titled Ladislav Chudík´s Output in Context of Czech and Slovak Dramatic Arts is dedicated to the work of one of the best Slovak actors, whose output was a golden thread running through more than a half of the twentieth century. There is not another actor in the history of Czech and Slovak professional theatre and film during the common Czechoslovak Republic whose personality would be characterized by the meaning of the word “Czechoslovak” to such extent but Ladislav Chudík (born in 1924). It specifies his position of the Slovak actor in various kinds of dramatic arts during his fifty-five-year activity within the development of the Czech and Slovak culture and art. He entered the Slovak National Theatre in 1944 after the period of maturation, when the Slovak National Theatre was established and professionalized by Czech theatre people. This was only twelve years after the establishment of an independent Slovak Drama Company. But there was still a supervision of Czech theatre directors at his beginnings on a stage. Drahoš Želenský and Josef Budský especially had a great influence on the shaping of Chudík's acting at the dawn of his career. Intellectually he was influenced by a playwright, dramatic adviser and theatre expert Peter Karvaš, who decided to establish the New Stage of the National Theatre. Eventually, Chudík's cooperation with the first Slovak professional female stage director, Magda Husáková-Lokvencová in the same theatre, initiated what might be the most interesting chapter of his theatrical career. This Czech woman by birth was married to the high-flying, “pushy” politician, Gustáv Husák. Chudík is not a typ of “genuine” Slovak, therefore he became apparent in “municipal” drama particularly written by L. Lahola, P. Karvaš and I. Bukovčan. It was Jozef Budský who had offered Chudík various opportunities to extend his acting range from supporting roles to leading roles, especially in Czech drama as Maršal in Čapek´s The White Disease and as King in Topol´s The End of The Masked Procession. The thesis is riched in analyses of period performances and quotations derived from reviews of that time. Up to the end of the twentieth century, when he created the last theatrical walk-on part in The Dance Hall, which he has been playing at his venerable old age. From a study of Chudík's film work, it is clear that he obtained a starring role in Slovak cinema only after first achieving it in its Czech counterpart. Since his youth, his work has been compared with the acting of the great Czech master Karel Höger. The “lingua franca“ of their dramatic art was mainly very natural and unaffected. After Höger's unexpected death Chudík was challenged to take up the leading role in the television soap opera Suburban Hospital. Thanks to his performance as doctor Sova, he became one of the most celebrated Czechoslovak actors of his time. Ladislav Chudík also played two eminent persons from the history of the Czech nation – John Amos Comenius and Army General Ludvík Svoboda, both of them in co-operation with controversial O. Vávra. Since youth Chudík has been reciting poetry for more than six decades. Amongst the many Slovak, Czech and world poets two of them, Milan Rúfus and Jaroslav Seifert, remain his favourites. Ladislav Chudík also contributed to the education of other actors with his own theoretical reflections. His set of lectures, called About Acting, was published by the Theatre Institute Bratislava in 1970. The last chapter deal with Chudík´s Czechoslovak personage in total. Emigration in the year 1968 initiated a separate period of Chudík’s life. In the year 1989, after the fall of the Iron Curtain, he was involved in encouraging the political and social changes that led to democracy, resulting in his appointment as Minister of Culture of Slovakia. All his professional and personal life was especially devoted to the Czechoslovak cultural solidarity. Three main methods were used for the survey and for putting together the thesis, based primarily on the archival research and mainly reflects the actor’s creation in Czechoslovak context. It means the thesis is not a comprehensive monograph, only the part of Chudík´s output designated by the common development in Czech and Slovak dramatic arts. There was the most objective source consisting of the theatrical archive material enriched by many reviews, studies and publications. In addition, a great deal of authentic material was offered by Ladislav Chudík himself, including his own testimonies, personal correspondence and even his personal diaries. Finally, there was an abundance of audiovisual recordings of stage productions, television productions and full-length feature films which Ladislav Chudík helped to create. Facts consist of factographic lists, which depict, in particular, his theatre, film a television work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jan Císař, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB