velikost textu

Důvěra v politické instituce České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvěra v politické instituce České republiky
Název v angličtině:
Trust in Political Institutions in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniel Čermák, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Oponenti:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Id práce:
102559
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politická důvěra, politické instituce, analýza časových řad, regionální rozdíly.
Klíčová slova v angličtině:
Political trust, political institutions, time series analysis, regional differences.
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem dizertační práce je zkoumání politické důvěry, konkrétně popis trendů vývoje politické důvěry a identifikace faktorů, které s uvedenou důvěrou souvisejí. Politickou důvěrou je míněna důvěra vertikální, orientovaná na vybrané politické instituce zakotvené v Ústavě České republiky. V práci jsou analyzovány následující politické instituce v České republice: vláda, Poslanecká sněmovna, Senát, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva. Jako teoretický rámec pro toto zkoumání je využit model celoživotního učení amerických sociologů Mishlera a Rose, který spojuje kulturní a institucionální přístupy při vysvětlování důvěry v instituce. Při všech provedených analýzách jsou využita data z již dříve provedených výzkumů CVVM a dalších oddělení Sociologického ústavu AV ČR. Za nejvýznamnější zjištění práce lze pokládat skutečnost, že míra důvěry v politické instituce je převážně determinována faktory souvisejícími s institucionální performancí, které se týkají politické situace a percepce vlastní ekonomické situace či celého státu, a také se stranickými preferencemi (existence tzv. efektu vítěze). Ovlivnění měr důvěry na úrovni národní, regionální i lokální rozložením sil mezi stranami ve vládě, potažmo v Poslanecké sněmovně, ukazuje také na potvrzení teze o volbách druhého řádu. U důvěry v obecní zastupitelstva má nezanedbatelnou roli také prostorová blízkost: obecním zastupitelstvům důvěřují více lidé v malých obcích, kde zkušenost s politiky zprostředkovaná médií může být nahrazena osobní znalostí. Závěry vyplývající z této práce potvrzují, že v České republice platí podobné souvislosti mezi důvěrou v politické instituce a institucionálními faktory a částečně také socio-kulturními faktory jako v dalších postkomunistických zemích. Za hlavní přínos předložené práce lze označit skutečnost, že nezkoumala politické instituce pouze jako jeden celek, ale identifikovala determinanty důvěry v jednotlivé politické instituce na národní, regionální i lokální úrovni. Analýza stavu důvěry v politické instituce v delším časovém úseku pak umožnila identifikovat poměrně stabilní vzorec ve vývoji této důvěry během funkčních období jednotlivých vlád. Klíčová slova Politická důvěra, politické instituce, analýza časových řad, regionální rozdíly.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the PhD dissertation is to research political trust, specifically to describe trends in political trust and to identify factors which are related to reported trust. Political trust is vertical trust oriented to selected political institutions which are grounded in the Constitution of the Czech Republic. Following political institutions are analyzed in this study: the Government of the Czech Republic, the Chamber of Deputies, the Senate, regional councils and municipal councils. Life-time learning model proposed by Mishler and Rose, which combines cultural and institutional approaches to explanation of trust in political institutions, is used as a theoretical framework in this study. All conducted analyses make use of data from surveys carried out by CVVM and other departments of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The key finding of the study is the fact that the level of trust in political institutions is mainly determined by factors associated with 1) institutional performance which is related to political situation and the perception of own economic situation or the economic situation of the state; 2) party preferences (presence of so called “the winner effect”). The level of trust in political institutions on national, regional, and local level is affected by party composition of the government and of the Chamber of Deputies. This finding gives support to second-order election theory. The trust in municipal councils is also largely influenced by spatial closeness: The trust in municipal councils is higher in small towns in which the experience with politicians is not delivered mainly by media but it is often replaced by personal knowledge. The conclusions of this study confirm that similar associations between trust in political institutions and institutional factors and partly socio-cultural factors as well can be found in the Czech Republic as are identified in other Post-communist countries. The main contribution of this study lies in the fact that it does not research political institutions as a whole, but it focuses on factors associated with trust in individual political institutions on national, regional, and local level. The analysis of trust in political institutions in a long time span makes possible to identify a relatively stable pattern of trust development during the term of office of each government. Keywords Political trust, political institutions, time series analysis, regional differences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Čermák, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Čermák, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Čermák, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniel Čermák, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Karel Müller, CSc. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB