velikost textu

Valerius Maximus a exemplum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Valerius Maximus a exemplum
Název v angličtině:
Valerius Maximus and Exemplum
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Julie Černá
Školitel:
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.
Id práce:
102556
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Valerius Maximus, exemplum
Klíčová slova v angličtině:
Valerius Maximus, exemplum
Abstrakt:
Sbírka exempel Valeria Maxima, nazvaná Facta et dicta memorabilia, stála po dosti dlouhou dobu stranou zájmu moderního literárněvědného bádání. Chápána jakožto praktická příručka pro řečníky vysloužila si kritiku pro údajně nízkou literární a jazykovou úroveň zejména v první polovině 20. století. Byť byl tento pohled později do jisté míry revidován a Valeriovi byly přiznány literární ambice až do té míry, že dílo bylo označeno za svébytný literární počin autora, jenž ve své sbírce předkládá přehled morálních hodnot a měřítek své doby, zůstává zájem o jeho práci dosti roztříštěn, když badatelé preferují rozbor specifických aspektů díla (etika, náboženství, historická reflexe apod.). Tato práce usiluje o komplexní pohled na celek Valeriovy sbírky na pozadí analýzy teoretického výkladu o exemplu, jak byl dochován v rámci římských teoretických rétorických spisů. Výklad je veden od rozboru celku, při němž je zkoumán způsob uspořádání celé sbírky, přes popis struktury jednotlivých kapitol a jejich členění až po úroveň základní stavební jednotky, exempla. Značný důraz je přitom kladen na informace týkající se zaměření díla či zařazení konkrétních témat, jež v rámci předmluv a dalších komentářů vkomponovaných v díle předkládá sám Valerius. Intertextuální optika, jež byla pro zkoumání Valeriova exempla zvolena, umožňuje srovnáním s dalšími dochovanými zpracováními příslušné tematiky odhalit jeho zvláštnosti a specifika. Hlavním cílem práce je na základě uvedené komplexní analýzy přispět k diskusi o charakteru Valeriovy sbírky a nalézt přesvědčivé argumenty umožňující zodpovězení otázky, zda a do jaké míry v ní máme spatřovat utilitární příručku určenou řečníkům na straně jedné či učebnici morálky pro vzdělané Římany na straně druhé. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Valerius Maximus’ exempla collection, Facta et dicta memorabilia, has for a long time stayed out of focus of modern literary science. Viewed rather as a practical handbook for orators, it had earned criticism for its allegedly low literary value, especially in the first half of the 20th century. Although this view was later revised at least to some extent, and Valerius was admitted to have literary ambitions in so far that his work was characterized as an original literary achievement of an author who in his collection presented a summary of moral values and standards of his time, the interest in his work has stayed rather fragmented, with researchers preferring to analyze only its specific aspects (such as ethics, religion, historical reflection, etc.). This thesis aims for a comprehensive view of Valerius’ collection as a whole against the analysis of theoretical interpretation of exemplum as preserved within the Roman theoretical rhetorical writings. The interpretation is performed by the analysis of the whole, examining the way the entire collection is arranged, through the description of the structure and division of individual chapters, down to the level of the core structural unit, the exemplum. It emphasizes information related to the work’s focus or to the inclusion of specific topics that Valerius himself presents in the introductory sections and other incorporated comments. Intertextual method, chosen to scrutinize Valerius’ exemplum, allows revealing its special and specific features through comparison with variant versions of identical themes or stories. The main objective of this thesis is to contribute to the debate on the nature of Valerius’ collection on the basis of the above mentioned complex analysis, and to find convincing arguments to answer the question of whether and to what extent we should consider it just a utilitarian handbook for orators on one side, or a textbook of morality for the educated Romans on the other. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Julie Černá 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Julie Černá 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Julie Černá 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Julie Černá 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB