velikost textu

Dramatické uchopení mýtu: tradice, manipulace, interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dramatické uchopení mýtu: tradice, manipulace, interpretace
Název v angličtině:
The Dramatic Shaping of Myth: Tradition, Manipulation, Interpretation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Eva Stehlíková
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Eva Stehlíková
Id práce:
102553
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
179 Abstrakt Disertační práce je zaměřena na problematiku interpretace řecké tragédie, která je sledována jak v obecné rovině na příkladu vybraných interpretačních strategií, tak v rovině praktické rozborem Eurípidovy Ífigenie v Tauridě. Tragédie je v úvodní kapitole vymezena na základě dobového kontextu jako součást a další projev tzv. song culture, respektive performance culture. Proti tomuto performativnímu zasazení je postaveno Aristotelovo podcenění divadelní úrovně ve prospěch četby, které v jistém smyslu zakládá důležitý kritický problém, přecházející až do současnosti. Po nastínění změn na poli bádání o řecké tragédii, které byly na konci 60. let dvacátého století motivovány vzrůstajícím zájmem o teorii, se zbývající část první kapitoly věnuje kritickému hodnocení tří interpretačních přístupů k tragédii: liternímu close reading, náboženskorituálnímu close reading a performance criticism. Literní close reading a performance criticism jsou pojednány na základě svého poměru ke komplikovanému vztahu „text – divadlo“, u třetího přístupu jsou tematizovány způsoby, jakými je interpretováno užívání konkrétního prostředku, tedy užívání jazyka rituálu. První část práce uzavírá kapitola věnovaná kompetenci obecenstva. Oproti jednoduchému a automatickému konstruování superkompetentního obecenstva, které často odpovídá našim vlastním interpretačním zájmům a funguje jako jejich potvrzení, je zde kompetence nastíněna jako soubor sub-kompetencí (narativní, mezižánrová, divadelní), který může autor využívat a manipulovat na základě vztahu opakování a diference. Rozbor Eurípidovy Ífigenie v Tauridě v druhé části je veden skrze pět základních bodů: prostor a jeho zaplňování; sbor a píseň; postava; mýticko-rituální jazyk a jeho používání; obecenstvo, vůči kterému komunikace probíhá. Tyto základní prvky jsou vykládány komentářovým způsobem, který kombinuje přístupy hodnocené v první části práce.
Abstract v angličtině:
This dissertation is focused on problems of interpretation of the Greek tragedy. This issue is pursued on the general level by means of examples of several chosen interpretative strategies as well as on a more practical and concrete level by analysis of a particular tragic work, namely Iphigenia in Tauris of Euripides. The introductory chapter defines the tragedy – within the original context – as a part and another manifestation of what is today depicted as a song or performance culture. In contrast to this performative setting of the tragedy stands an Aristotelian underestimation of the theatrical level in favour of reading. This contrast, in a sense, initiated a crucial critical problem which still continues in the present time. After an outline of important changes in modern scholarship on Greek tragedy, which took place mainly under the influence of growing interest in theory during the late 1960s, the first chapter deals with a critical analysis of three interpretative approaches to Greek tragedy: literary close reading, religiousritualistic close reading and performance criticism. The literary close reading and performance criticism are analyzed on the basis of their approach to a “text – theatre” relationship. In the case of religious-ritualistic close reading the ways it interprets tragedian’s use of a concrete expression that is expression of ritual language, is observed. The last chapter of the first part of the thesis is dedicated to the issue of an original audience’s competence. Against a simple and rather automatic constructing of a super-competent audience, which often corresponds to our own interpretative interests and which functions as their confirmation, a competence as a complex of sub-competences (narrative, inter-genre, theatrical) is stressed here. Any author of a tragedy can use and manipulate these particular sub-competences on the basis of a “repetition-difference” relationship.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Čechvala, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eva Stehlíková 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB