velikost textu

Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1910

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1910
Název v angličtině:
Dazzled by the Hellenic Sun: Reception of the Classical Antiquality in the Czech Literature Between 1880 and 1910
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniela Čadková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eva Stehlíková
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
102546
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literatura 19. století; recepce antiky; Řecko; Řím; stereotypy; překlad antické literatury; gymnázium; divadlo; Jaroslav Vrchlický; Jiří Karásek ze Lvovic; Josef Svatopluk Machar
Klíčová slova v angličtině:
19th century literature; Classical reception; Ancient Greece; Ancient Rome; stereotypes; translation of Classical literature; grammar school; theatre; Jaroslav Vrchlický; Jiří Karásek ze Lvovic; Josef Svatopluk Machar
Abstrakt:
Abstrakt Tématem předkládané disertační práce je recepce antiky v české literatuře a kultuře mezi léty 1880 a 1910. Práce zkoumá a analyzuje různé projevy vztahování se k antice v období, které se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům, motivům a formám. První, nejrozsáhlejší část, metodologicky se inspirující demytizující perspektivou Vladimíra Macury a Jiřího Raka, se věnuje rozboru vybraných mýtů a stereotypů o antice, které se v dobovém diskurzu objevují nejčastěji: sleduje protikladný obraz starověkého Řecka a Říma a dále se zaměřuje na topos antického slunce a nebe, sochy (včetně dobových reakcí na objev polychromie antického sochařství), řecké gymnastiky s jejím využitím v tělovýchovném hnutí Sokol a nakonec na topos přirozeného antického člověka. Samostatné kapitoly jsou však v této části věnovány i významným prostředníkům recepce, tj. gymnaziálnímu školství a překladu. Druhá část se zabývá obrazem antiky v divadelních hrách Jaroslava Vrchlického, zvláště v trilogii Hippodamie, a jejich dobovou recepcí v divadelních recenzích a referátech. Ve třetí části je pak interpretována antická tematika v díle tří autorů: v básnické tvorbě Jaroslava Vrchlického, ve sbírkách Sodoma a Sexus necans Jiřího Karáska ze Lvovic a v díle Josefa Svatopluka Machara od devadesátých let do roku 1907, kdy vyšel jeho soubor fejetonů Řím. literatura 19. století; recepce antiky; Řecko; Řím; stereotypy; překlad antické literatury; Klíčová slova gymnázium; divadlo; Jaroslav Vrchlický; Jiří Karásek ze Lvovic; Josef Svatopluk Machar
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of the dissertation is the reception of the Classical Antiquity in the Czech Literature between 1880 and 1910. The aim was to analyse the ways in which Czech culture related to the Classical Antiquity in the period of increased concern with Classical topics, motifs and forms. The first, largest part, methodologically inspired by the demythicizing perspective of Vladimír Macura and Jiří Rak, concerns with stereotypical views of the Classical Antiquity particularly prominent in the contemporary discourse: the antithetical image of noble Greece and corrupted Rome, the topos of bright Hellenic Sun and clear Sky, the ideology behind the common opinion that Ancient sculptures were all white (and the reactions to the discovery that they were, in fact, polychrome), the topos of a Greek athletic body and its employment in the policy of the Czech sports movement ‘Sokol’ (Falcon), and last but not least the topos of a man unspoilt by civilization and living in accordance with the Nature. Separate chapters are also devoted to two then important intermediaries of reception, grammar schools and translation. In the second part, attention is drawn to the representation of the Classical Antiquity in dramatic plays by Jaroslav Vrchlický, especially the dramatic trilogy Hippodamie, and their reception in the contemporary theatre criticism. The third part consists of the analysis of Classical motifs in poetry by Jaroslav Vrchlický, collections Sodoma and Sexus necans by Jiří Karásek ze Lvovic, and works by Josef Svatopluk Machar written from the 1890s to 1907, the year his collection of newspaper columns Řím (The Rome) was published. 19th century literature; Classical reception; Ancient Greece; Ancient Rome; stereotypes; Keywords translation of Classical literature; grammar school; theatre; Jaroslav Vrchlický; Jiří Karásek ze Lvovic; Josef Svatopluk Machar
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Čadková, Ph.D. 5.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Čadková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Čadková, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniela Čadková, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eva Stehlíková 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.02 MB