velikost textu

Influencia del polisistema cultural espanol en la traducción de la literatura checa durante la segunda mitad del siglo XX

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Influencia del polisistema cultural espanol en la traducción de la literatura checa durante la segunda mitad del siglo XX
Název v češtině:
Vliv španělského cílového polysystému v česko-španělském překladu ve druhé polovině 20. století
Název v angličtině:
The Influence of the Spanish polysystem on Czech-Spanish translation during the second half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miguel José Cuenca Drouhard, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miloslav Uličný
Oponenti:
PhDr. Radek Eichl, Ph.D.
Miguel A. Vega
Konzultant:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
102538
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
překlad, česká literatura, 20. století, polysystémová teorie, cenzura, dějiny překladu, Čapek, Válka s mloky
Klíčová slova v angličtině:
translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts
Abstrakt:
Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard RESUMÉ Klíčová slova: překlad, česká literatura, 20. století, polysystémová teorie, cenzura, dějiny překladu, Čapek, Válka s mloky Dějiny jako vědecký nástroj přispívají nenahraditelnou měrou k pochopení vývoje člověka, jeho činů a myšlení, neboť lidská bytost je na rozdíl od věcí utvářena svou minulostí. V rámci translatologie jsou dějiny překladu vnímány jako cenný nástroj k pochopení komplexnosti překladatelské práce a jejího významu na poli tvůrčích činností a ve společnosti vůbec. Mezi teoriemi, jež se zabývají lidským konáním a zvláště překladem, se polysystémová teorie vyznačuje deskriptivním a systémovým přístupem vycházejícím z ruského formalismu a pražského strukturalismu. Polysystémová teorie klade důraz na dynamickou a heterogenní povahu systémů v protikladu k povaze statické, homogenní a ahistorické, jež byla mylně přisuzována strukturalistické perspektivě. Překladatelská činnost a její výsledek jsou součástí především polysystému cílové kultury, neboť právě v ní je dovršen překladatelský proces, a to recepcí a finální interpretací originálu, k němuž se v této fázi přidružují předpoklady a hodnoty (tzv. repertoár) cílového polysystému. Ačkoli mezi českým a španělským sociokulturním systémem panují ve zkoumaném období zjevné rozdíly, existují zde i četné a významné analogické okolnosti, jimiž oba tyto systémy prošly ve své nedávné historii. Vznik určitého repertoáru, jeho přijetí, rozchod s ním a následné přijetí nového souboru hodnot v obou polysystémech poukazují na významný paralelismus, jež zdaleka není pouze něčím zřejmým či nahodilým, ba naopak, jde o jev, který si zaslouží být zkoumán a jehož příčinu je třeba hledat v reakci na konkrétní podněty. Jedním ze společných rysů obou systémů je institucionalizovaná cenzura, jež trvala po dobu několika desetiletí. Její vznik, působení a zrušení představují zásadní události v oblasti literatury včetně překladu. V případě Španělska jsou institucionální archivy cenzorského systému nejen nedocenitelným svědectvím o hodnotách dané doby, ale také zdrojem dokumentů vypovídajících o tehdejší nakladatelské praxi a v neposlední řadě o překladatelské činnosti. Analýza prostředí, v němž probíhá i končí překladatelský proces a analýza překladová díl, prokazují jeho zřejmý vliv na překlad a přináší nové podněty pro výzkum, jež předesíláme v této práci.
Abstract v angličtině:
Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard ABSTRACT Key words: translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts History as a scientific tool contributes in a unique manner to the evolution of mankind, its activities and ideas, because mankind, in contrast to things, is formed by its past. In the field of translation studies, History of Translation is perceived as a valuable instrument for understanding the complexity of translation work, and its importance among creative activities and within society in general. Among theories concerning human activities and translation in particular, polysystem theory is characterised by a descriptive and systemic approach that is rooted in Russian formalism and Czech structuralism. Polysystem theory emphasises the dynamic and heterogeneous nature of systems as opposed to the static, homogenous and ahistorical nature of systems which has wrongfully been attributed to the structuralists. Translation activities and its products are mainly part of the target culture's polysystem, because the translation process culminates in the target culture with the final reception and interpretation of the original work, in which in this phase the repertoire of the target system is incorporated. Despite the evident differences which existed between the evolution of the Czech and Spanish socio-cultural systems in the period concerned, there were also abundant and significant similarities in the developments which both systems went through in recent history. The creation of a repertoire and its acceptance, followed by its rejection and the acceptance of a new repertoire occurred in each of the polysystems and display a parallelism that is highly significant and which, far from being an obvious fact or a coincidence, deserves to be analysed and has concrete motives. One of the factors common to both systems was the existence of institutionalised censorship for several decades. Its emergence, existence and abolishment had a vital impact on literature and on the translation of literature. In the case of Spain, the institutional archives of the censorship are of tremendous importance in that they demonstrate the values of an era; they serve not only as a record of publishing activity but also of translation activity. An analysis of the environment in which the translation process takes place and ends as well as an exploration of the translated works shows the evident influence of the environment on translation, resulting in other promising lines of investigation suggested in this doctoral thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miguel José Cuenca Drouhard, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miguel José Cuenca Drouhard, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miguel José Cuenca Drouhard, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miguel José Cuenca Drouhard, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miloslav Uličný 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Eichl, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Miguel A. Vega 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB