velikost textu

Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši (1630 - 1757)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši (1630 - 1757)
Název v angličtině:
Counts of Gallas: Baroque Chevaliers and Patrons (1630-1757)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Id práce:
102535
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Gallasové přicházejí do Čech z rodného Tridentska v souvislosti s majetkovými akvizicemi císařského generála Matyáše Gallase (1588 - 1647), který získal roku 1634 český inkolát. Následující tři generace jeho potomků se zde asimilovaly a úspěšně socializovaly v prostředí středoevropské habsburské aristokracie. Již po polovině 17. století byla gallasovská pozemková držba šestou největší v Českém království. Obratná sociální a majetková strategie Františka Ferdinanda Gallase (1635 - 1697) se stala nezbytným předpokladem významné diplomatické kariéry jeho syna Jana Václava Gallase (1671 - 1719). Gallasovský rod - stíhaný nedostatkem potomků - tu ve čtvrté generaci vymřel po meči zámožným Filipem Josefem (1703 - 1757). Jméno i erb Gallasů tehdy podědil spřízněný rod Klamů (Clamů) pečující o původní gallasovské majetky rovněž po čtyři pokolení. Počátek i konec působení Gallasů v Čechách symbolicky ohraničují pohnuté společensko - politické události třicetileté války a válek prusko - rakouských. Zatímco v roce 1630 se Matyáš Gallas vydal s vidinou tučné kořisti obléhat vzdálenou italskou Mantovu, byla na jaře 1757 v důsledku prohrané bitvy u Liberce pruským vojskem plundrována přímo zdejší gallasovská panství. Ovšem stejně jako na přelomu 30. a 40. let 17. století, tak i koncem 50. let století následujícho, znemožňovala přítomnost cizích vojsk Gallasům pobyt na jejich severočeských sídlech. Vzhledem k časové periodě téměř jednoho a půl století, geografické rozlehlosti "dějišť" životních příběhů i poměrně široké námětové škále tématu bylo nutné si předem vytknout několik priorit. Základem práce tak jsou čtyři biografické medailony soustřeďující se na vztah jednotlivých Gallasů k umění. Do problematiky "mecenátu" byly kromě přímé podpory umění (stavební činnost, zaměstnávaní umělci, fundace) začleněny též takzvané "kavalírské cesty" (přesněji Länderreisen), vybavení gallasovských sídel a jejich knihovna.
Abstract v angličtině:
Gallas nobility, originally from Trident region, came in Bohemia due to the property gains of the imperial general Mathias Gallas (1588 – 1647), who acquired the incolat in Bohemia in 1647. The three following generations of his descendants have assimilated and successfully adapted to the environment of the Central European Habsburgian aristocracy. The Gallas estate properties had been the sixth largest in the Bohemian Kingdom shortly after the first half of the 17th century. Skilful social strategy and property management by Franz Ferdinand Gallas (1635 – 1697) was a necessary prerequisite for the ambassador career of his son Johann Wenzel Gallas (1671 – 1719). The Gallas family – chronically lacking in descendants – died here out in the fourth generation by Filip Josef Gallas (1703 – 1757). Both their name and coat of the arms were then inherited by an allied Clam family, who were taking care of the Gallas properties for four generations as well. The beginning as well as end of the Gallas activities in Bohemia is symbilically bordered by the distrubed social-political events of the Thirty Years´ War and the Austro- Prussian war. In 1630, Matyas Gallas went to besiege the distant Italian Mantova, expecting rich spoils. In the 1757, however, the Gallas properties in Bohemia were plundered by the Prussian army as a consequence of the lost battle near Liberec. The presence of foreign armies at the turn of the thirties and forties of the 17th century as well as at the end of the fifties of the 18th century disabled the stay of the Gallas family in the North Bohemian residences. 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 36.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Krummholz, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB