velikost textu

Jozef Lenárt a jeho doba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jozef Lenárt a jeho doba
Název v angličtině:
The Life and Times of Jozef Lenart
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Cvrček
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PhDr. Richard Pavlovič, Ph.D.
Id práce:
102534
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jozef Lenárt, Komunistická strana Československa, Československo 1945-1989, předsedové vlády, biografie, politika a vláda
Klíčová slova v angličtině:
Jozef Lenart, Communist Party of Czechoslovakia, Czechoslovakia 1945-1989, prime ministers, biography, politics and government
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Jozef Lenárt a jeho doba pojednává o životě a politickém působení předního komunistického politika Jozefa Lenárta. Vyprávění začíná Lenártovým dětstvím na slovenském venkově a dospíváním ve službách koncernu Baťa, kde se Jozef Lenárt vyučil. Přes vylíčení Lenártovy účasti v povstání na Slovensku pak autor přechází k hlavnímu tématu práce. Tím je Lenártovo bezmála 45 let dlouhé politické působení v různých stranických a státních funkcích. Jozef Lenárt se během své dlouhé kariéry stal mimo jiné předsedou československé vlády a členem nejužšího vedení KSČ. Autor v přímé kontradikci ke konceptu totalitarismu a široce sdíleným představám o stranickém vedení jako názorově monolitickém mocenském centru zasadil politické působení Jozefa Lenárta do popisu vzájemných interakcí uvnitř diktátorského režimu, definoval Lenártovy vlastní postoje a příslušnost k určité zájmovým či názorovým skupinám a zhodnotil, nakolik úspěšně se mu dařilo své názory prosazovat.
Abstract v angličtině:
Resume The dissertation thesis The Life and Times of Jozef Lenart deals with life and political influence of a Communist politician Jozef Lenart. The work begins with Lenart’s childhood in the Slovak countryside and his maturing in the service of Bata concern where Lenart was trained. From depiction of Lenart participation in Slovak uprising author goes to the main topic of the thesis. It is almost 45 years political activity of Lenart in various party’s and state functions. During such a long career Jozef Lenart became among others, the prime minister of the Czechoslovakian government and a member of the leading management of the Communist party. Author in direct contradiction to the concept of totalitarianism and widely shared ideas about a party leadership as a monolithic opinion power centres approached political influence of Jozef Lenart as a description of mutual interactions within the dictatorial regime. Author also defined Lenart’s political attitudes and affiliation with interest and opinion groups and assessed how successfully Lenart managed to assert his views.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Cvrček 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Cvrček 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Cvrček 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Cvrček 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Pavlovič, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB