velikost textu

Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce
Název v angličtině:
Theoretical tools for categorization and functional explanations of relations in language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Křivan
Školitel:
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Oponenti:
Pavel Stekauer
Barbora Skarabela, Ph.D.
Id práce:
102526
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
funkční explanace, jazyková kategorizace, metajazyk, posesivita, stupňování, čeština, funkčně-evoluční přístupy, hierarchie životnosti, gradientnost, diskrétnost, korpusově založený výzkum, frekvence, frekvenční efekty, jev třetího druhu
Klíčová slova v angličtině:
functional explanation, linguistic categorization, metalanguage, possession, comparison, Czech, functional-evolutionary approaches, animacy hierarchy, gradience, discreteness, corpus-based research, frequency, frequency effects, phenomenon of the third kind
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce se věnuje jazykové kategorizaci v perspektivě empirického zkoumání gramatiky. Hlavním cí- lem je prezentovat teoretické i praktické možnosti výzkumu gramatických kategorií, a to s důrazem na funkční vysvětlení, proč zkoumané struktury v jazycích vypadají tak, jak vy- padají. Obsah práce lze rozdělit do dvou částí. (i) V prvních dvou kapitolách se text věnuje metodologickým a teoretickým základům empirického jazykového výzkumu (včetně pro- blematiky metajazyka, srovnávání jazyků, diskrétnosti a gradientnosti). Zvláštní pozornost je věnována funkčně-evolučním přístupům, v nichž je gramatika popisována ve vzájemném propojení s jazykovým užíváním, a konkrétně objasnění funkčních jazykových explanací pomocí frekvence. (ii) V dalších třech kapitolách jsou na kategoriích posesivity a stup- ňování adjektiv v češtině demonstrovány možnosti korpusově založeného výzkumu podle zásad přijatých v první části. Posesivita v češtině je popsána s ohledem na hypotézy zalo- žené na statistických tendencích v jazykovém užívání. Navazující výzkum ukázal zejména souvislosti frekvence užívání s hierarchií životnosti a úlohu aktuálního členění. Na vý- zkumu stupňování českých adjektiv byla především demonstrována role frekvence (frek- venčních efektů i frekvenčních asymetrií) při explanaci formální morfologické struktury komparativu. Práce tak jako celek ukazuje potenciál funkčně-evoluční jazykové perspek- tivy, v níž je jazyk popisován a vysvětlován v souvislostech s jeho užíváním v komunikaci. Klíčová slova: funkční explanace – jazyková kategorizace – metajazyk – posesivita – stupňování – čeština – funkčně-evoluční přístupy – hierarchie životnosti – gradientnost – diskrétnost – korpusově založený výzkum – frekvence – frekvenční efekty – jev třetího druhu 1
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation Theoretical tools for categorization and functional explanations of relations in language is focused on linguistic categorization from the perspective of empirical gram- matical research. The primary aim is to present the theoretical and practical potential for the investigation of grammatical categories, stressing functional explanations of why cer- tain language structures are the way they are. The text is divided into two parts. (i) The first two chapters are devoted to the theoretical and methodological foundations of empirical linguistic research (including issues of metalanguage, language comparison, discreteness and gradience). Particular emphasis is placed on functional-evolutionary approaches, which describe grammar in interconnection with language use, and more specifically on func- tional explanations by means of frequency. (ii) In the following three chapters, the potential of corpus-based research is demonstrated in accordance with the principles adopted in (i). It is applied to the linguistic categories of possession and adjective comparison in Czech. Possession in Czech is described with regard to hypotheses based on statistical tendencies in language use. The main results of the research revealed the relationship between frequency of use and the animacy hierarchy, as well as the role of information structure. The research on adjective comparison in Czech showed above all the role of frequency (frequency effects and frequency asymmetries) in explanations of the formal structure of Czech comparative forms. Overall, the dissertation demonstrates the research potential of the functional- -evolutionary linguistic perspective, through which language is described and explained in relation to its usage in discourse. Key words: functional explanation – linguistic categorization – metalanguage – possession – comparison – Czech – functional-evolutionary approaches – animacy hierarchy – gradience – discreteness – corpus-based research – frequency – frequency effects – phenomenon of the third kind 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Křivan 3.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Křivan 667 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Křivan 655 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Křivan 1006 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Stekauer 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Barbora Skarabela, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 116 kB