velikost textu

Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu
Název v angličtině:
English for Specific Purposes with Regard to the Use of E-Learning
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lenka Kučírková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Id práce:
102508
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
e-learning, online kurz, výuka face-to-face, statisticky významný rozdíl, experiment, informační a komunikační technologie, dovednosti, slovní zásoba, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
e-learning, online course, face-to-face instruction, statistically significant difference, experiment, information and communication technologies, skills, vocabulary, questionnaire survey
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce se zabývá experimentálním výzkumem, který zkoumá efektivitu e- learningového kurzu Obchodní angličtiny ve srovnání s tradiční metodou výuky face-to-face. Analýza sekundární literatury odhalila absenci vědeckého výzkumu v oblasti našeho zkoumání. Toto zjištění nás vedlo k závěru, že je třeba studie, která poskytne nové a signifikantní informace na poli výuky odborné angličtiny a e-learningu. Hlavním cílem této dizertační práce bylo zjistit efektivitu e-learningového kurzu ve srovnání s výukou face-to-face, tj. že neexistují statisticky významné rozdíly ve výsledcích studentů, kteří absolvovali e-learningový kurz (experimentální skupina), a těmi, kteří absolvovali kurz face-to-face (kontrolní skupina). Zároveň bylo zkoumáno, zda existují statisticky významné rozdíly ve výsledcích studentů na začátku kurzu a po ukončení kurzu v rámci jednotlivých skupin. Vedlejším cílem bylo zjistit názory studentů na efektivitu e-learningu v závislosti na četnosti jejich odpovědí a na jejich kvalitativních znacích. Praktickým výstupem je e- learningový kurz Obchodní angličtiny v systému Moodle, který byl vytvořen v rámci grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 2011, č. F5-1836. Ve výzkumné práci byly užity převážně kvantitativní a částečně kvalitativní metody sběru dat, mezi něž patří pre-testy, post-testy a dotazníkové šetření. Výzkum prokázal, že neexistují statisticky významné rozdíly ve výsledcích studentů, kteří studovali metodou e-learningu, a těmi, kteří se učili tradiční metodou face-to-face. Tento výsledek je významným pedagogickým úspěchem a přínosem výzkumu v oblasti ESP e-learningu, neboť zjištění signifikantních statistických rozdílů mezi výsledky studentů obou skupin, respektive zřetelně lepší výsledky studentů studujících klasickou formou face-to-face by znamenalo, že výuka metodou e-learningu nebyla efektivní a nemělo by tedy žádný význam takovouto formu výuky dále realizovat. Zjištění neexistence statisticky významných rozdílů ve výsledcích studentů studujících prostřednictvím výuky face-to-face a těmi, kteří studují prostřednictvím e-learningu však potvrzuje funkčnost a efektivitu výuky metodou e-learningu a opravňuje k pokračování v této formě výuky a k práci na jejím rozšíření a vylepšení. Zároveň opravňuje k využití e-learningového kurzu pro studenty dálkového studia, celoživotního vzdělávání, pro studenty se specifickými potřebami, ale taktéž pro studenty prezenční formy studia v případě dlouhodobé absence. Rozdíly ve sledovaných dovednostech na začátku a na konci semestru byly statisticky významné jak v experimentální skupině, tak i v kontrolní skupině. Toto zjištění potvrzuje, že si studenti v obou skupinách zlepšili své jazykové dovednosti a slovní zásobu. Klíčová slova: e-learning, online kurz, výuka face-to-face, statisticky významný rozdíl, experiment, informační a komunikační technologie, dovednosti, slovní zásoba, dotazníkové šetření
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the experimental research that examines the effectiveness of the ESP e-learning course of Business English in comparison with the method of face-to-face instruction. The literature review has revealed the absence of scientific research in the field of our investigation. It has justified why our proposed research study should be conducted and led us to the rationale for our research. The main objective of this dissertation was to find out whether the e-learning method was as effective as the face-to-face instruction, i.e., whether there were no statistically significant differences between the results of the students who completed the e-learning course (experimental group) and those who completed the face-to-face course (control group). Simultaneously, we examined whether there were any statistically significant differences in the results of the students at the beginning of the course and at the end of the course within individual groups, i.e., whether the students improved their skills and vocabulary. The supplementary objective was to find out the students´ opinions on the effectiveness of e- learning depending on the frequencies of their responses and on their qualitative signs. The practical outcome is the ESP e-learning course for the subject of Business English in the Moodle LMS developed within the grant of the Higher Education Institutions Development Fund of the Czech Republic 2011, no. F5-1836. In the research work, mainly quantitative, partly qualitative data collection methods, including pre-tests, post-tests and a questionnaire survey, were used. The research proved the hypothesis that there were no statistically significant differences in the results of the students studying through the method of e-learning and those taught through the method of face-to-face instruction. This finding is considered an important contribution to the research in the field of ESP e-learning and an important pedagogical success as statistically significant differences between the results of the students of both groups, namely better results of the students taught through the face-to-face method of instruction, would have meant that the method of e- learning was not effective, and it would not be appropriate to continue this method. However, the non-existence of statistically significant differences in the research confirms the functionality and effectiveness of e-learning and justifies the continuation of this method of teaching/learning and work on its improvement. It also indicates that the e-learning course can be offered to distance students, to lifelong learning students, to students with specific needs and to full-time students in case of a long-term absence. The differences between the observed skills and the vocabulary at the beginning and at the end of the term within individual groups were statistically significant. This finding confirms that the students in both groups improved their skills and vocabulary. Key words: e-learning, online course, face-to-face instruction, statistically significant difference, experiment, information and communication technologies, skills, vocabulary, questionnaire survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Kučírková, Ph.D. 11.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Kučírková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Kučírková, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Lenka Kučírková, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 100 kB