velikost textu

Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí SERR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí SERR
Název v angličtině:
Assessment of Spanish textbooks within Common European Framework of Reference
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcela Bryndová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Id práce:
102500
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza, Evropské jazykové portfolio, komparace, španělština, učebnice
Klíčová slova v angličtině:
analysis, European Language Portfolio, comparison, Spanish, textbook
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Předmětem předkládané disertační práce je rozbor učebnic španělského jazyka, a to jak komparativní metodou, tak obsahovou analýzou. Tuto analýzu nelze provést bez zřetele k zmapování východisek výuky španělštiny v Čechách po roce 1945. Jen v hrubých obrysech je definována funkce učebnice jako didaktické pomůcky. Na základě unikátních rozhovorů vedených metodou orální historie s třemi nestory oboru, autorka zaznamenává počátky tvorby učebnic španělského jazyka v Čechách. Z pohledu psychodidaktického je učitel prostředníkem mezi učebnicí a uživatelem. Z tohoto důvodu je v druhé polovině práce zařazena kapitola o osobnosti učitele. Na základě rozhovorů s Josefem Hendrichem, Libuší Prokopovou a Vladimírem Rejzkem, autorka charakterizuje roli učitele v edukačním procesu a vliv jeho osobnosti na práci s učebnicí. Stěžejní část disertace tvoří dvě kapitoly, a to komparace a obsahová analýza. Komparativní rozbor popisuje učebnice na základě záměru jejich autorů, srovnává publikace z hlediska struktury, cílové skupiny, užití doprovodného obrazového materiálu, apod. Na šesti vybraných vzorcích je naznačen vývoj lingvistické terminologie v učebnicích španělštiny vydaných českými nakladatelstvími. Analýza na pozadí Evropského jazykového portfolia (EJP) hodnotí jazykovou úroveň A1 ve třech učebnicích španělštiny. Předkládaný rozbor usnadní učitelům užití těchto učebnic při práci s EJP. Podrobná bibliografie publikací užívaných k výuce španělského jazyka vydaných českými nakladatelstvími do roku 2014 je náplní textové přílohy. Záměrem je znázornit autorskou kontinuity, kterou lze v průběhu minulého století vysledovat. Závěrečná část sumarizuje poznatky obou analýz a uzavírá tak disertační práci do jednoho celku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH The doctoral thesis focuses on the analysis of Spanish textbooks, both comparative method and content analysis, and at the same time it contributes to the mapping of the beginning of Spanish language teaching in Bohemia after 1945. Functions of textbooks as a didactical teaching aid are also defined. The author conducted interviews by a unique method of oral history. Based on these interviews with three experts on language teaching, the beginnings of the formation of the Spanish language textbooks in Bohemia have been recorded. From the point of view of psychology and didactics, a teacher is a mediator between the textbook and the user. For this reason the doctoral thesis includes a chapter called Teachers` personality. The author characterizes the role of teachers in the educational process and the influence of his/her personality on the use of textbooks. The description is made on the basis of the interviews with Josef Hendrich, Libuše Prokopová and Vladimír Rejzek. The main part of the doctoral thesis consists of two chapters, a comparison and a content analysis. The comparative analysis describes textbooks with respect to the intention of the authors, it compares publications in terms of structure, target groups, use of pictorial material, etc. The development of linguistic terminology used in textbooks issued by Czech publishing houses is demonstrated on six samples. The analysis on the background of the European Language Portfolio assesses the language level A1 in three Spanish textbooks. The analysis facilitates the use of these Spanish textbooks at schools or language courses where the European Language Portfolio is used. The text attachment includes a detailed bibliography of Spanish language publications which were issued by Czech publishing houses til the end of 2014. The intention is to illustrate the authors` continuity, which can be traced over the last century. The final part summarizes the findings of both analyses and concludes the doctoral thesis into one unit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Bryndová, Ph.D. 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Bryndová, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Bryndová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marcela Bryndová, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D. 805 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB