velikost textu

Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví. Analýza potřeb a návrh konceptu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví. Analýza potřeb a návrh konceptu
Název v angličtině:
The issue of lifelong learning in the context of the profession of librarian and information professional in health care. Needs analysis and a proposal of the concept
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Pavlína Mazáčová
Id práce:
102497
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lékařský knihovník|informační pracovník|lékařská knihovna|informační instituce|celoživotní vzdělávání|profesní vzdělávání|zdravotnictví|kompetence|veřejné knihovnicko – informační služby ve zdravot|lékařská informatika|Národní lékařská knihovna|Národní
Klíčová slova v angličtině:
Medical librarian|Information professional|Medical Library|Information institutions|Lifelong learning|Professional training|Health Care|Competence|Public Library Information Services in Health Care|Medical Informatics|National Medical Library|National System of Occupations|National Qualifications Framework|conceptual materials
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na profesi knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v kontextu problematiky celoživotního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou pracovníci informačních institucí v síti veřejných informačních služeb ve zdravotnictví v České republice. Obsahová analýza českých a zahraničních materiálů a sociologický kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření ve zdravotnických informačních institucích ČR jsou metodami pro zpracování analýzy potřeb knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví v ČR. Výstupem je návrh konceptu celoživotního profesního vzdělávacího programu s názvem Kompetence lékařského (zdravotnického) knihovníka pro výkon knihovnicko-informační činnosti. Celoživotní vzdělávání lékařských knihovníků v návaznosti na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR je procesem, který umožní dosažení potřebné kvalifikace (odborné znalosti a dovednosti, obecné dovednosti a měkké kompetence) pro vykonávání této odpovědné a náročné profese.
Abstract v angličtině:
The thesis focuses on the profession of librarian and information professional in health care in the context of lifelong learning. The target group are professionals of information institutions in the network of public health information services in the Czech Republic. Content analysis of Czech and foreign materials and sociological quantitative research carried out by questionnaires in the Czech Republic's health information institutions are methods for analysing the needs of the librarian and information specialist in the health care sector in the Czech Republic. The output is a proposal of the concept of a lifelong professional education program called Competencies of the medical librarian for the performance of library and information activities. The lifelong education of medical librarians in connection with the concept of lifelong education of librarians in the Czech Republic is a process that will enable to gain necessary qualifications (professional knowledge and skills, general skills and soft skills) to perform this responsible and demanding profession.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. 4.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavlína Mazáčová 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB