velikost textu

Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury
Název v angličtině:
Humanism and the Renaissance in Czech Print Culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eduardo Fernández Couceiro
Školitel:
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Ota Halama, Th.D.
Konzultant:
PhDr. Jaroslava Kašparová
Id práce:
102479
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
renesance|humanismus|knižní kultura|česká literatura 16. století|utrakvismus|knihtisk|knižní ilustrace|typografie
Klíčová slova v angličtině:
Renaissance|Humanism|print culture|16th century Czech literature|Utraquism|book printing|book illustration|typography.
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce zkoumá proces pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury od zavedení knihtisku až po rok 1547. Kriticky se staví proti převažující interpretační linii, vedoucí od národního obrození až po marxistickou literární vědu, která se snažila za každou cenu uchovat velkolepý obraz 16. století jako „zlatého věku“. Studie se opírá o poslední práce Petra Voita o českém knihtisku 1. poloviny 16. století a sleduje recepci humanismu a renesance z komplexního hlediska (ediční profily; typografie; ilustrace a knižní dekor; čtenářská recepce). Rozbor ukazuje, že ve sledovaném období žila česká převážně reformačně orientovaná společnost v sebestředném náboženském mesianismu a stavěla se rezervovaně až odmítavě k jakýmkoliv kulturním novinkám, zejména těm, které pocházely z Italie jakožto sídla nenáviděného papežství. Knihtiskařská produkce velmi zřetelně odrážela konzervatismus a mravní rigorismus utrakvistické společnosti, která ignorovala zábavnou literaturu, protože ji považovala za samoúčelnou anebo dokonce za nežádoucí. V tomto rigidním náboženském schématu nenašly do české knižní kultury cestu renesanční literární žánry (petrarkovská poezie, novela, básnický epos atd.) ani humanistický textově-kritický přístup k antickým textům. Po celé sledované období jsou překlady z antických klasiků a ze soudobé renesanční literatury velmi řídké a patrně nenašly větší čtenářský ohlas. Původní literární (beletristická) produkce neexistovala. Pouze kronikářství, jakožto žánr stojící mezi odbornou a zábavnou literaturou, se těšilo oblibě měšťanského čtenáře. Typografický a umělecký rozbor dobových tisků ukazuje analogické výsledky – tiskaři se od gotického estetického názoru odpoutávali velmi pomalu. Přijetí antikvové, humanistické typografie se odehrávalo až ve 40. letech 16. století, a to pouze pro latinské texty – jazykově český knihtisk zůstal upoután k písmu gotické typologie až do konce 18. století. Muselo se čekat na obrození, než se česká knižní kultura pracně vrátila do evropského hlavního kulturního proudu jak z esteticko-typografického, tak i z literárního hlediska. A byli to paradoxně právě obrozenci, kteří začali mytizovat literární a knihtiskařský svět 16. století, jenž byl ve skutečnosti prapříčinou pocitu kulturního nedostatku, který zažívali.
Abstract v angličtině:
Abstract The present PhD thesis examines the reception of Humanism and the Renaissance in Czech print culture between 1476 and 1547. Critically, it opposes the predominant interpretation line that – from National Revival to post-war marxist literary criticism – tried to preserve at all costs a magnificent picture of the 16th century as a "golden age". The study is based on Petr Voit's recent works on Czech book printing of the first half of the 16th century and follows the reception of Humanism and the Renaissance from a complex point of view (printers' profiles, typography, illustrations and ornaments, readers' reception). The analysis shows that during the period under review, the Czech society, which predominantly professed a reformed confession (utraquism, lutheranism, the Unity of Brethren...), lived in a self-centered religious messianism, and therefore rejected any cultural novelties, especially those coming from Italy as the hometown of the hated papacy. Book printing largely reflected the conservatism and moral rigorism of this mainly utraquist society that ignored the entertainment literature, considered unnecessary or even undesirable. In this rigid religious scheme, the Renaissance literary genres (Petrarchan poetry, novella, epic poem, etc.) and the humanist text-critical approach to ancient greek and latin texts didn't find their way into Czech print culture. Throughout the period under review, translations from ancient classics and from contemporary Renaissance literature are very sparse, and they probably did not find a greater reader's response. Original literary (fiction) production did not exist at all. Only chronicles, as a genre standing between sholarly and entertaining literature, was popular with the burgher reader. The typographic and aesthetic analysis of the printed books of the period shows similar results: printers were leaving the Gothic aesthetics very slowly. The adoption of humanist typography (based on Roman types) took place only in the 1540s, and only for Latin texts, which means that books printed in Czech language remained tied to Gothic typography until the end of the 18th century. Only in the times of the National Revival the Czech print culture returned to the European main cultural flow both from the typographic and literary point of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eduardo Fernández Couceiro 3.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eduardo Fernández Couceiro 228 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eduardo Fernández Couceiro 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eduardo Fernández Couceiro 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eduardo Fernández Couceiro 768 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ota Halama, Th.D. 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 932 kB