text size

Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Repertoár jednohlasých písní adventního a vánočního období v rukopisech Jana Táborského z Klokotské Hory
Titile (in english):
Repertoire of songs for one voice of Advent and Christmas period in manuscripts from the workshop of Jan Taborsky from Klokotska Hora
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jitka Žižková
Supervisor:
doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Opponents:
Mgr. Jan Frei
PhDr. Jan Kouba
Thesis Id:
102469
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Study branch:
Musicology (HV)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
26/02/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Předkládaná práce , věnovaná repertoáru jednohlasých duchovních písní v rukopisných zpěvnících Jana Táborského z Klokotské Hory, se snaží zodpovědět otázku, zda skutečnost, že pocházejí z jedné písařské dílny, významněji ovlivnila skladbu repertoáru adventního a vánočního oddílu či nikoliv. Pojednání o vývoji české hymnologie, zaměřené na středověkou a renesanční duchovní píseň, poukazuje na ne zcela optimální stav bádání v této oblasti. Zejména absence publikovaných katalogů nápěvů a kritických edicí významných pramenů je dosud velkou překážkou výzkumu, který by měl směřovat dále než k pokrytí bílých míst v základní heuristice. Přesto zde poukazujeme na práce, které jistá srovnání nabízejí a umožňují, ať už se jedná o studie v odborných periodikách či práce diplomové a disertační . Osobu pražského měšťana, renesančního vzdělance a majitele písařské dílny Jana Táborského z Klokotské Hory sledujeme nejen v kontextu doby, v níž žil, s přihlédnutím k složité situaci vazeb i antagonismů mezi utrakvisty, novoutrakvisty a Jednotou bratrskou, ale i jako námět studií muzikologické či obecně historické literatury. Následuje výčet a charakteristika dochovaných rukopisů, prokazatelně vzniklých v jeho dílně, čímž se dostáváme k volbě pramenné základny: k chrudimskému graduálu z roku 1530, klatovskému graduálu z roku 1537, kancionálu vodňanskému, který vznikal v průběhu let 1537 - 1543 a konečně základnímu prameni naší práce, teplickému kancionálu z r. 1566. Malý exkurz přibližuje historický vývoj adventního a vánočního období a jeho vymezení v rámci liturgického roku a zároveň jasně vymezuje hranice sledovaných souborů duchovních písní.
Abstract:
The presented work dealing with the repertoire of sacred songs for one voice in handwritten hymnbooks of Jan Taborsky from Klokotska Hora tries to answer the question whether the fact that they come from one clerical workshop influenced considerably the composition of the repertoire of the Advent and Christmas section or not. The essay about the development of the Czech hymnology, oriented for a medieval and Renaissance sacred song, points out the state of research in this field, which is not quite optimal. Mainly the absence of published catalogues of melodies and critical editions of significant sources is still a big obstacle of the research, which should head farther than for covering of white gaps in the basic heuristics. Nevertheless we point out some works here which offer and enable certain comparisons regarding both studies in specialized periodicals and degree works or PhD thesis. We follow the Prague citizen, Renaissance educated person and the owner of a clerical workshop Jan Taborsky not only in the context of the times when he lived taking account of the complicated situation of connections and antagonisms among the Utraquists, New Utraquists and Fraternal Unity {Jednota bratska}, but also as a topic of studies of musicological or generally historical literature. A list and characteristics of preserved manuscripts clearly created in his workshop follows, by which we get to a choice of the source basics: Chrudim gradual from 1530, Klatovy gradual from 1537, Vodnany hymnbook, which was created during 1537-1543 and finally the basic source of our work – Teplice hymn-book from 1566. A small excursion brings nearer the historical development of Advent and Christmas period and its demarcation within the bounds of a liturgical year and at the same time it clearly marks the boundaries of the monitored collections of sacred songs.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jitka Žižková 1.24 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jitka Žižková 162.74 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jitka Žižková 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Jitka Žižková 81 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. 50 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Frei 212 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Kouba 257 kB