velikost textu

Blízkovýchodní konflikt ve francouzském veřejném prostoru (2000-2010)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Blízkovýchodní konflikt ve francouzském veřejném prostoru (2000-2010)
Název v angličtině:
Middle Eastern Conflict in the French Public Space (2000-2010)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D.
Školitel:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponenti:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Id práce:
102450
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Francie, Židé, Izrael, Blízký východ, antisemitismus, sionismus, diaspora, analýza diskursu, zahraniční politika, veřejní intelektuálové, Palestina, Sarkozy, Chirac, paměť, identita, holocaust, sociální hnutí, intertextualita, neokonzervatismus, republikanismus, islamismus, občanská společnost, komunitarismus, sekularismus
Klíčová slova v angličtině:
France, Jews, Israel, Middle East, Anti-Semitism, Zionism, diaspora, discourse analysis, foreign policy, public intellectuals, Palestine, Sarkozy, Chirac, memory, identity, Holocaust, social movements, intertextuality, neoconservatism, republicanism, islamism, civil society, communitarism, secularism
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce: Blízkovýchodní konflikt ve francouzském veřejném prostoru (2000-2010) Václav Nekvapil, 2013 Cílem této práce je analyzovat a typologizovat francouzský společenský diskurs o izraelsko- palestinském konfliktu odrážející vybrané názory, zájmy, postoje a hodnoty spojované se současným židovstvím a židovskou diasporní identitou a následně je porovnat s oficiálním politicko-diplomatickým diskursem prezidentů Jacquesa Chiraca a Nicolase Sarkozyho. Práce na základě metody typologizace a následně kritické diskursivní analýzy rozčleňuje společenský diskurs týkající se problematiky izraelsko-palestinského konfliktu v letech 2000- 2010 do tří základních pozic: republikánské, antiimperialistické a neokonzervativní. Práce dále pojednává vztah vrcholných představitelů V. francouzské republiky k Izraeli a postoje k nim ze strany židovské komunity. Práce se také zaměřuje na proměny samotné židovské komunity ve Francii, a to jak v souvislosti s religiozitou, demografií, imigrací severoafrických Židů, tak s ohledem na proměňující se vztah k sionismu a Státu Izrael. Podle čtyř hlavních tematických os je v práci následně hlouběji analyzována argumentace zastánců jednotlivých ideových pozic. Na tématu tzv. povinnosti paměti (devoir de mémoire) zkoumáme morální argumentaci dotýkající se památky holocaustu, role školy při utváření tzv. národní paměti a pozice židovské komunity jakožto strážce a interpreta hodnot spojených s minulostí židovského národa. Disertační práce se také zabývá polemikou o unikátnosti holocaustu v kontextu jiných genocid, kolonialismu a otrokářství. Koncept nového antisemitismu či nové judeofobie je kriticky zkoumán v kontextu reálného násilí proti židovské komunitě ve Francii z let 2002-2005 a politické instrumentalizace obvinění z antisemitismu proti levicovým kritikům politiky Státu Izrael. Dále práce popisuje spory uvnitř i vně komunity ohledně míry, příčin a následků rostoucího napětí a jeho důsledků pro vztah židovské komunity, ostatních menšin a většinové společnosti. Na základě diskuse o zaměření francouzské zahraniční politiky ve vztahu k Izraeli práce analyzuje jednotlivé postoje veřejných intelektuálů týkající se palestinské státnosti. V centru pozornosti je také proměňující se postoj levice vůči Izraeli a dnešní kritické vnímání francouzské zahraniční politiky různými částmi židovské komunity. Důraz je kladen také sociální hnutí, která jsou aktivní ve prospěch palestinské otázky ve Francii. Téma národní identity se dostalo do veřejné diskuse se zvolením Nicolase Sarkozyho prezidentem, ale problematika imigrace a integrace přistěhovalců je diskutována nejméně od osmdesátých let i v souvislosti s rasismem, vzestupem extrémní pravice a proměňujícím se sebepojetím francouzské společnosti. V této kapitole jsou rovněž analyzovány postoje k politickému sionismu, ale také růst komunitarismu a oslabování doktríny striktního sekularismu (la laïcité). Závěrečná část práce se věnuje obsáhlé analýze vybraných projevů prezidentů Jacquesa Chiraca a Nicolase Sarkozyho z let 2000-2011 na základě čtyř hlavních tematických os uvedených výše. U každé kapitoly jsou vybírány typické rétorické figury a argumenty, které jsou v závěru porovnávány s typologií společenského diskursu (republikánský, antiimperialistický a neokonzervativní) a práce se snaží nalézt mezi nimi intertextová spojení. Práci doplňuje rejstřík 110 jmen hlavních postav současné diskuse, seznam hlavních angažovaných skupin občanské společnosti a přehled politických stran.
Abstract v angličtině:
Summary of Ph.D. thesis: Middle Eastern Conflict in the French Public Space (2000-2010) Václav Nekvapil, 2013 The main objective of the thesis is to analyse and typologise French social discourse on the Israeli-Palestinian conflict based on a reflection of certain opinions, interests, stances and values associated with today’s Jewishness and Jewish diasporic identity. The research also contains an analysis of the official political-diplomatic discourse of both Presidents Jacques Chirac and Nicolas Sarkozy. Based on the methodology of typologisation and critical discourse analysis, we distinguish three basic positions related to the debate on the abovementioned topics in the years 2000- 2010: republican, anti-imperialist and neoconservative. The thesis elaborates on attitudes of presidents of the French Fifth Republic towards Israel and how their policies have been perceived by the Jewish community. The community as such is also a matter of the research: its changing religiosity, demography, immigration of Nord African Jewry and the attitude towards Zionism and the State of Israel. The thesis follows four main thematic axes when analysing arguments of the most important speakers. First, when analysing the duty of memory (devoir de mémoire), the author carefully examines moral argumentation concerning the reminder of the tragedy of the Holocaust, the role of schools and educational system in creating so-called national memory and the perception of the Jewish community as a privilege interpreter and guard of the somber heritage of the past. The study also deals with the issue of the reminder of uniqueness of the Holocaust in the context of other genocides, colonialism and slavery. The conception of the so-called new anti-Semitism (or new Judeophobia) is treated critically in the context of the wave of anti-Jewish violence in France between 2002 and 2005. The thesis deals with the sensitive issue of political instrumentalisation of accusations from anti- Semitism used against leftist critics of the politics of the State of Israel. The thesis reflects disputes concerning the measure, origins and consequences of the rising ethno-national and religious tensions in French society. The debate on attitude of the French foreign policy towards Israel reveals varying opinions on Palestinian statehood. The metamorphosis of the French Left’s stance vis-à-vis Israel is the matter of debate in different parts of the Jewish community. Attention has been paid to various social movements which mobilise public opinion in favor of Palestinians. Sarkozy’s run for presidential office brought the topic of national identity to the center of political debate. However, the issue of integration of immigrants has been debated since the mid-1980s and is related to the rise of racism in politics and questions upon national self- determination of French society. Positions towards political Zionism are treated in this chapter, as well as the issue of communitarism and weakening of the doctrine of strict secularism (la laïcité). The final part of the thesis is dedicated to in-depth analysis of chosen speeches of both Chirac and Sarkozy from the period 2000-2011. The same analytical axes have been applied for the official discourses and social debate. At the end of each chapter, typical rhetorical figures and arguments have been chosen and compared in the conclusions, with three main types of discourse as categorised above (republican, anti-imperialist, neoconservative). The annex contains lists of 110 names of main personalities involved in the current debate, key social movements and political parties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB