text size

Historie znojemského pivovaru (1363-2010)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Historie znojemského pivovaru (1363-2010)
Titile (in english):
History of Znojmo´s brewery (1363-2010)
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jan Kočí
Supervisor:
Mgr. Dušan Foltýn
Opponent:
Mgr. Libor Hruška
Thesis Id:
102449
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
History Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Education (B D-ZSV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
24/05/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Hostan, Morava, Pivovarnictví, Pivovar, Znojmo.
Keywords:
Beer, Brewery, Hostan, Moravia, Znojmo.
Abstract (in czech):
Historie znojemského pivovaru (1363-2010) - abstrakt Obsahem mé bakalářské práce je kompletní historie a stavební vývoj v letech 1720 – 2010 jediného zbývajícího, dnes již nefunkčního, znojemského pivovaru. Zároveň tato práce popisuje dějiny pivovarnictví ve Znojmě, a to od prvních zmínek ze 13. století, (s důrazem na rok 1363, který se stal pro znojemské pivovarnictví legendárním), až do roku 2010, kdy byl jediný znojemský pivovar kompletně uzavřen a tradice vaření piva ve Znojmě, trvající téměř 700 let, byla přerušena. Další kapitoly popisují např. původ jména Hostan, současného názvu znojemského piva, věnují se všem produktům, kdysi vyráběným ve znojemském pivovaru, či titulům a oceněním, které dříve věhlasně dobré znojemské pivo Hostan nasbíralo po celé České republice. V neposlední řadě práce kompletně shrnuje všechny ročníky novodobé tradice „Pivních slavností“, která díky pivovaru vznikla, a která s ním nyní také skončila. Vše je doprovázeno dobovými fotografiemi, otisky nejstarších listin, portréty důležitých osobností, grafy produkce piva ve Znojmě v průběhu času, fotografiemi exteriérů a interiérů všech budov, atd. Tato bakalářská práce je první kompletně souhrnou prací, samostatně pojednávající o bývalém znojemském pivovaru (Hostan). Klíčová slova: Hostan, Morava, Pivovarnictví, Pivovar, Znojmo.
Abstract:
History of Znojmo´s brewery (1363-2010) - abstract The content of this Bachelor Degree Thesis is the complete history and building development of the only remaining Znojmo brewery in the period of 1720 to 2010, a brewery that is no longer operating. At the same time, this thesis describes the history of brewing in Znojmo begining from the first sings in the 13th century (emphasising 1363 which was a legendary year for Znojmo´s brewing) till 2010 when the last brewery in Znojmo was completely closed and the tradition of brewing in Znojmo lasting for almost 700 years was interrupted. The following chapters describe for example the origin of the name „Hostan“, the present name of Znojmo´s beer, concentrating to all products, once produced in Znojmo brewery, and awards that once famously delicious Znojmo´s beer Hostan received all round the Czech Republic. The thesis completely summarizes all the years of Beer Festival – a modern tradition that arose thanks to the existence of brewery and ceased, when the brewery was closed. Everything is accompanied with period photographs, copies of old documents, portraits of important celebrities, graphs indicating beer production in Znojmo in the course of time, exterior and interior photographs of all buildings, etc. This Bachelor Degree Thesis is the first completely overall work singly disserting on former Znojmo brewery (Hostan). Key words: Beer, Brewery, Hostan, Moravia, Znojmo.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Kočí 3.67 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Kočí 56 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Kočí 56 kB
Download Supervisor's review Mgr. Dušan Foltýn 79 kB
Download Opponent's review Mgr. Libor Hruška 30 kB
Download Defence's report 14 kB