velikost textu

Vznik a vývoj Černých Polí v Brně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj Černých Polí v Brně
Název v angličtině:
Formation and evolution of Brno´s suburb Černá Pole
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Sluka
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Id práce:
102448
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brno, Černá Pole, Lužánky, Dětská nemocnice, vila Tugendhat, Mendelova univerzita, kláštery
Klíčová slova v angličtině:
Brno, Černá Pole, Lužánky, Children´s Hospital, Villa Tugendhat, Mendel University, monasteries
Abstrakt:
NÁZEV: Vznik a vývoj Černých Polí v Brně AUTOR: Jakub Sluka KATEDRA Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem brněnské vilové čtvrti Černá Pole, a to od počátku osídlení tohoto území v pravěku až do roku 1945, přičemž nejvíce prostoru je věnováno 20. století. Část věnovaná starověku se opírá především o publikované výsledky různých archeologických průzkumů. Doba 14. – 18. století je zkoumána na základě dochovaného archivního materiálu, zejména listin. V období od počátku stavebního vývoje v 19. století až do konce 2. světové války je pomocí mapového materiálu, starých fotografií a pohlednic, dobového tisku a mnoha odborných knih a článků podrobně zkoumán postupný růst uliční soustavy a místní zástavby s důrazem na tehdejší bytovou situaci v Brně. Zvláštní místo je v práci věnováno některým významným architektonickým objektům a zajímavým událostem v dějinách Černých Polí. Obrazová příloha je doplněna mnoha snímky zachycujícími současnou podobu této čtvrti. KLÍČOVÁ SLOVA: Brno, Černá Pole, Lužánky, vila Tugendhat, Dětská nemocnice, Mendelova univerzita, kláštery
Abstract v angličtině:
TITLE: Formation and evolution of Brno´s suburb Černá Pole AUTHOR: Jakub Sluka DEPARTMENT: Department of History and History Didactics SUPERVISOR: Mgr. Dušan Foltýn ABSTRACT: The bachelor thesis deals with origin and development of the residential quarter Černá Pole, namely from the settlement of this area to 1945. Attention is mainly focused on the 20th century. The part regarding Antiquity is primarily based on published researches of various archaelogical digs. The investigation of the period from the 14th to 18th century is grounded in preserved archival materials, especially documents. The gradual expansion of street network and local housing development, with emphasis on a period housing situation, in Brno from the beginning of building development in the 19th century to the end of World War Two is minutely studied by means of map collections, old photos and postcards, period newspapers, and a lot of scholarly books and articles. A particular focus is devoted to some important architectural buildings and interesting events in the history of Černá Pole. The pictorial supplement includes a lot of photos depicting present-day appearance of the quarter. KEYWORDS: Brno, Černá Pole, Lužánky, Villa Tugendhat, Children's Hospital, Mendel University, monasteries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Sluka 928 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Sluka 11.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Sluka 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Sluka 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Filip, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB