velikost textu

Překladatel Ludvík Kundera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překladatel Ludvík Kundera
Název v češtině:
Překadatel Ludvík Kundera
Název v angličtině:
The Translator Ludvík Kundera
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Nešporová
Školitel:
doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Oponenti:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Id práce:
102445
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad, překladatel, německo-český, dějiny překladu, translatologická analýza, recepce překladu, překladatelská metoda, překlady poezie, interlineární překlad, korespondence
Klíčová slova v angličtině:
translation, translator, german-czech, history of translation, translation analysis, reception of translations, translation method, translation of poetry, interlinear translation, correspondence
Abstrakt:
Jitka Nešporová disertační práce ABSTRAKT Předmětem předkládané disertační práce, která je příspěvkem k dějinám českého uměleckého překladu po roce 1945, je osobnost a překladatelské dílo Ludvíka Kundery. Tento básník převáděl z mnoha jazyků do češtiny zejména poezii, a to též pomocí interlineárních překladů; zde je však jednoznačně kladen důraz na jeho přímé překlady – jejich deskripci, analýzu a recepci – v jazykovém páru čeština-němčina, jenž Kunderově překladatelské činnosti dominoval. Hlavní přínos práce spočívá v deskripci Kunderovy překladatelské metody, částečném zpřístupnění jeho literární pozůstalosti, zejména korespondence, a v aktualizaci Kunderovy překladatelské bibliografie. Kundera je nejznámější jako výlučný, autorizovaný překladatel dramat a veršů Bertolta Brechta. Jeho překlady expresionistů Georga Trakla a Gottfrieda Benna, za něž roku 1996 získal Státní cenu za překladatelské dílo, mají dnes kanonickou platnost, podobně jako překlady poezie Paula Celana či překlad Kubinova románu Země snivců. Vůbec poprvé představil českým čtenářům poezii alsaského dadaisty Hanse Arpa a východoněmeckého lyrika Petera Huchela. Charakteristika a translatologický rozbor přeloženého díla tří posledně jmenovaných autorů představuje stěžejní část disertace. Výběrem těchto tří osobností práce poukazuje také na afinitu mezi Kunderovou autorskou a překladatelskou tvorbou, jimž se souběžně věnoval prakticky po celý svůj život. V poetice zmíněných autorských osobností se totiž odrážejí i konstanty Kunderova původního slovesného díla – exponovaný zájem o jazyk (též u H. Arpa), sen (v románu A. Kubina) a přírodu (podobně jako v poezii P. Huchela). Translatologická analýza vybraných textových pasáží se stala východiskem pro popis Kunderovy překladatelské metody, jež se vyznačuje vědomým úsilím o formální přesnost a výrazovou preciznost, ale i relativně nápadnou poetizací jazyka. Jako spiritus rektor stál Kundera také u zrodu několika výjimečných edičních počinů (mj. českých spisů B. Brechta, čtyř německých antologií české poezie) a i přes politickou nepřízeň hojně navazoval přátelské styky se zahraničními básníky a překladateli. Díky své osobní angažovanosti dnes zaujímá významné místo rovněž v německých kulturních dějinách, což dokládá závěrečná kapitola předkládané práce i zcela poprvé zpřístupněné archivní materiály.
Abstract v angličtině:
Jitka Nešporová doctoral thesis ABSTRACT The doctoral thesis focuses on the translation persona and work of Ludvík Kundera. A poet himself, he translated verse first and foremost and was able to do so from many languages, although he sometimes resorted to the use of interlinear translations. The research, however, concentrates primarily on the description, analysis and reception of his direct translations in the Czech – German language pair, which was predominant in Kundera’s translation work. The thesis contributes to the understanding of the history of Czech literary translation after 1945 by describing Kundera’s translation method, making accessible part of his literary estate, notably his correspondence, and providing an update to Kundera’s translation bibliography. Kundera is best known as the exclusive, authorized translator of Bertolt Brecht’s drama and poetry. His translations of Expressionists Georg Trakl and Gottfried Benn, for which he received the State Award for Literary Translation in 1996, are considered canonical today. The same holds true for his translations of Paul Celan’s poetry and Alfred Kubin’s novel Die andere Seite (The Other Side). Kundera was also the first to introduce Czech readers to the poetry of Alsatian Dadaist Hans Arp and the poetry of East German lyricist Peter Huchel. The characterization and analysis of Kundera’s translations of the works by Kubin, Arp, and Huchel constitutes the primary focus of the thesis. At the same time, the selection of these three literary personalities points to the affinities between Kundera’s own authorial and translation work, which he simultaneously pursued for almost his entire life. The poetics of the three writers reflect some of the consistent features of Kundera’s original writing, namely his marked interest in language (also notable in Arp’s work), dreams (also developed in Kubin’s novel) and nature (also displayed in Huchel’s poetry). The translation analysis of selected text passages became the basis for the description of Kundera’s translation method, which is characterized not only by a conscious effort to achieve both formal accuracy and precision of expression, but also by relatively conspicuous poeticizing. As a spiritus rector, Kundera initiated several extraordinary publications, for example, the Czech edition of Bertolt Brecht’s collected works and four German anthologies of Czech poetry. Despite political adversities, he forged many friendly ties with foreign poets and translators. Thus, this personal commitment has secured for him an important place in German cultural history as well. This perspective is explored in the final chapter of the doctoral thesis and illustrated by the archived records which have been made available here for the very first time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Nešporová 9.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Nešporová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Nešporová 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jitka Nešporová 466 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 711 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB