velikost textu

Vliv sociokulturních tradic na instituci manželství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sociokulturních tradic na instituci manželství
Název v angličtině:
The ingluence of socio-cultural traditions on the institution of marriage
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdenka Novotná, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martin Matějů
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Veronika A. Polišenská
Id práce:
102424
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce s názvem „Vliv sociokulturních tradic na instituci manželství“ se zabývá dopadem kultury, společenských norem a náboženského cítění na život rodin, na svazek manželství a soužití partnerů. Vychází především z poznatků kulturologie, sociologie, antropologie a psychologie. Středem pozornosti jsou nové trendy, vliv tendencí globalizace, stále intenzivnější interakce mezi lidmi z nejrůznějších světových regionů. Práce se soustřeďuje na Českou republiku, a to i v kontextu dalších států Evropské unie. Analyzován je vliv kulturních a společenských tradic na manželství a jejich odolnost, či naopak křehkost vůči vnějším, cizorodým impulsům. Zkoumány jsou také sociálně psychologické aspekty a celkový vývoj instituce manželství. Práce zahrnuje i problematiku náboženského pohledu. Text je rozdělen na pět hlavních tematických celků: A. Vybrané kapitoly z historie a současnosti: kulturní souvislosti manželství v západní společnosti a křesťanství; B. Manželství a rodina: aktuální společenské trendy; C. Vztahové problémy a rozvody; D. Charakteristika vlivu náboženství jako kulturního faktoru ovlivňujícího manželství; E. Jsou manželství a rodina v krizi? Následuje shrnutí problematiky změn v manželství a rodině, včetně závěru disertační práce. Jádrem práce je analýza instituce manželství a jejího místa v současné společnosti. Je tato forma soužití stále relevantní, nebo se stává přežitkem? Je pevný manželský svazek důležitý z hlediska společenského vývoje? Na tyto otázky se autorka práce snaží nalézt odpověď v rámci sociokulturního kontextu.
Abstract v angličtině:
The dissertation of the following title, “The Influence of Socio-cultural Traditions on the Institution of Marriage “analyzes the impact of culture, social norms and religious faith on the lives of families, on the bond of marriage, and cohabiting partners. It emerges primarily from the findings in cultural studies, sociology, anthropology, and psychology. At the center are new trends, the influence of, and continuously more intense interactions between people from various world regions. The dissertation focuses on the Czech Republic, also in the context of other states in the European Union. The author is very much interested in the phenomena of cultural and social traditions and their resistance or even fragility against outside, foreign impulses. The dissertation also analyzes the socio-psychological aspects and history of the institution of marriage and its development. This includes the religious perspective. After an introduction, the text is divided into five main thematic parts: A. Selected chapters from history and the present: cultural perspectives on marriage in Western society and Christianity; B. Marriage and family: current social trends; C. Relationship problems and divorce; D. The characterization of religion as an influential cultural factor on the institution of marriage; E. Are marriage and family experiencing a crisis? Next is a summary of the problems and changes within the institutions of marriage and family, including the conclusion of the work. As the core subject of the dissertation is the analysis of the institution of marriage and its role in present-day society. Is it obsolete, a relic of the past or a form of couple life that remains relevant? Is the bond of marriage important as part of social development? These are some of the questions that the author strives to answer within the socio-cultural context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdenka Novotná, Ph.D. 930 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdenka Novotná, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdenka Novotná, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Matějů 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Veronika A. Polišenská 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB