velikost textu

Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)
Název v angličtině:
Comparative aspects of Latvian and Czech lexicons: Materials for assembling a Latvian- Czech dictionary
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Ojars Bušs
Konzultant:
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Id práce:
102414
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Matematická lingvistika (XMLI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dvoujazyčná lexikografie, kontrastivní lexikografie, korpusová lexikografie, lotyšsko-český slovník, lexikografická databáze, TshwaneLex
Klíčová slova v angličtině:
bilingual lexicography, contrastive lexicography, corpus lexicography, Latvian-Czech dictionary, lexicographical database, TshwaneLex
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Lotyšský lexikon z hlediska dvoujazyčné lexikografie: Teoretický podklad pro tvorbu lotyšsko-českého slovníku Autor: Mgr. Michal Škrabal Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Primárním cílem práce je rozčlenit lotyšský lexikon, respektive jeho relevantní segment, do jednotlivých skupin, vymezitelných sémanticky, gramaticky, syntagmaticky, pragmaticky aj., pokusit se pro tyto třídy nalézt ideální způsob lexikografického zpracování a ten následně aplikovat na vznikající lotyšsko-český slovník (vůbec první příručku svého druhu). K tomuto účelu bylo využito moderních nástrojů, jež v nedávné minulosti radikálně změnily způsob lexikografické práce: jednak jazykových korpusů, reprezentujících dnes autentický jazykový úzus, jednak specializovaného lexikografického softwaru TshwaneLex, ve kterém je budována lexikální databáze lotyštiny, z níž bude následně sestaven samotný slovník. Tradiční zdroje nebylo možno zcela eliminovat, už kvůli omezené velikosti lotyšského korpusu, a autor práce byl tak nucen scelit tradiční a moderní lexikografické metody. Primárním zdrojem pro něj však zůstávají korpusová data, ta jsou konfrontována s popisem v aktuálních lexikografických i obecně jazykovědných příručkách a případné rozpory jsou řešeny ve prospěch údajů nabytých z korpusů. Lexikografická řešení jsou v této práci průběžně prezentována prostřednictvím vzorových hesel. V mnoha případech jde o řešení inovační, dosud nevyužitá v žádném z dvoujazyčných slovníků s lotyštinou jako zdrojovým jazykem: i to je důsledek změny přístupu a obměny materiálové báze. Kromě toho byly revidovány a zpřesněny rovněž některé poznatky čerpané z aktuální lotyšské mluvnice. Ve studii je představena slovníkářská práce v celé své komplexnosti. Chystaný slovník je nejprve vymezen z hlediska typologického, stanoveny jsou jeho cíle a adresát. Následně jsou rozvrstveny zdroje pro materiálovou základnu a představen technický aspekt tvorby slovníku. Dále se postupuje od sestavení hesláře přes tvorbu jednotlivých heslových statí a doprovodného informačního aparátu až po finální fázi editace a kontrolu rukopisu slovníku. Využívá se přitom kombinované teoreticko-praktické metody: jednotlivé problémy jsou teoreticky nahlíženy s oporou v autoritativních jazykovědných příručkách a konfrontovány jak s korpusovými daty, tak s popisem ve slovnících, poté jsou popsány rozhodovací strategie vedoucí k předkládaným lexikografickým řešením. Práci uzavírá trojice případových studií, kde je na vybraných lexémech podána lexikografická praxe z bližší perspektivy. Práce představuje záruku profesionálního, nediletantského přístupu a potřebného teoretického rámce k vlastní lexikografické činnosti a je tak pouhým předstupněm k většímu úkolu: vytvoření lotyšsko-českého slovníku. V tomto smyslu zůstává otevřená a do značné míry podmíněna jeho zdárným vydáním. Klíčová slova: dvoujazyčná lexikografie, kontrastivní lexikografie, korpusová lexikografie, lotyšsko-český slovník, lexikografická databáze, TshwaneLex
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparative aspects of Latvian and Czech lexicons: Materials for assembling a Latvian-Czech dictionary Autor: Mgr. Michal Škrabal Department: Institute of the Czech National Corpus Supervisor: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. The primary aim of this work is to classify the Latvian lexicon, or better its relevant segment, into individual groups, definable semantically, grammatically, syntagmatically, pragmatically, and so on, and to attempt to find for these classifications an ideal method of lexicographical adaptation and apply it to an emerging Latvian-Czech dictionary (the very first manual of its type). To this end, modern instruments were utilized which, in the recent past, have radically altered the methodology of lexicographical work: on the one hand, the linguistic corpora, which nowadays represent authentic, linguistic usage and, on the other hand, the specialized lexicographic software TshwaneLex, in which a lexical database of Latvian is constructed and from which the dictionary itself will be subsequently constructed. Because of the limited size of the Latvian corpus it was not possible to completely eliminate traditional sources, and the author of the work was forced to consolidate traditional and modern lexicographical methods. His primary source however remained the corpus data, which are directly compared with descriptions in current lexicographical and general linguistic manuals and potential variances are resolved in the results of the data acquired from the corpus. The lexicographical solutions in this work are concurrently presented by means of model entries. In many cases, it concerns an innovative solution, to this time not utilized in any bilingual dictionary having Latvian as a source language: it is also the result of changes of the approach and alterations of the material base. In addition, some findings from contemporary Latvian grammar were checked and made more precise. In the study, lexicographical work is presented in all of its complexity. The forthcoming dictionary is first demarcated from a typological point-of-view, its goals and intended readers defined. Subsequently, the sources for the material base are stratified and the technical aspect of the dictionary’s creation is presented. Further on, it proceeds from the assembling of a list of entries to the formation of individual lead entries and accompanying information apparatus all the way up to the final phase of editing and inspection of the manuscript of the dictionary. At the same time, it makes use of a combined theoretical-practical method: individual problems are consulted theoretically with backing in authoritative, linguistic manuals and compared both with corpus data and with their description in dictionaries. Finally the decision strategies are described, leading to the presented lexicographic solution. A trio of case studies closes the study, where lexicographic practice from a closer perspective is applied to selected lexemes. The work constitutes a guaranty of a professional, non-dilettantish approach and a necessary theoretical framework to a separate lexicographic activity. It is, then, merely a step towards a greater task: the creation of a Latvian-Czech dictionary. In this sense, this work remains open and is to a certain extent conditioned by the successful publication of the dictionary. Keywords: bilingual lexicography, contrastive lexicography, corpus lexicography, Latvian-Czech dictionary, lexicographical database, TshwaneLex
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 2.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Škrabal, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ojars Bušs 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.12 MB