velikost textu

Čtenářská gramotnost romských žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtenářská gramotnost romských žáků
Název v angličtině:
Reading Literacy of Roma Pupils
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Šormová
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
Id práce:
102413
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním, domácí gramotnostní prostředí, funkční gramotnost, jazykově znevýhodnění žáci, romský etnolekt češtiny, testování, vzdělávání Romů
Klíčová slova v angličtině:
functional literacy, home literacy environment, language disadvantaged pupils, reading comprehension, reading literacy, Roma education, Romani ethnolect of Czech, testing
Abstrakt:
Čtenářská gramotnost romských žáků Dizertační práce – Kateřina Šormová Abstrakt Tato práce je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi. Rizikem snížené úrovně gramotnosti jsou ohroženy nejčastěji osoby z odlišného kulturního prostředí, nezaměstnané a nekvalifikované osoby, osoby s velmi nízkým vzděláním a lidé ze sociálně slabých vrstev. Romští žáci patří do skupiny osob ohrožených tímto rizikem, a je tedy třeba nastavit opatření pro jeho eliminaci. Potřebu rozvíjet jazykovou kompetenci romských žáků v češtině, tedy i schopnost čtení s porozuměním, uvádí také Strategie romské integrace do roku 2020. Práce se zaměřuje na dvě výzkumné otázky: (1) zda a jak se v testu čtenářské gramotnosti odlišují výsledky romských a neromských žáků a (2) popisuje faktory domácího a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti romských žáků ovlivňují. Na základě těchto výzkumných otázek byly stanoveny jednotlivé hypotézy. Výzkum čtenářské gramotnosti romských žáků byl proveden ve 4. a 5. ročnících základních škol v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky, výzkumnými nástroji byly dotazníky pro žáky a učitele a test čtenářské gramotnosti. Výzkum je replikací mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS ve zkrácené podobě. Do výzkumu se zapojilo celkem 596 respondentů z 36 tříd základních škol, analýza dat byla provedena pomocí kvantitativních výzkumných metod. Hypotézy byly ověřovány pomocí Mann-Whitneyho U testu nezávislých vzorků. Na základě analýzy dat se podařilo prokázat, že ve výsledcích v testu čtenářské gramotnosti je mezi skupinou romských a neromských žáků signifikantní rozdíl, romští žáci dosahují v průměru o jednu třetinu nižšího bodového zisku než neromští žáci. V materiálech, které žáci čtou, zaujímá v obou srovnávaných skupinách první místo kniha, poměrně často čtou žáci z obou skupin také informace z internetu. Neromští žáci internet využívají spíše pro získávání informací a přípravu úkolů do školy, sociální sítě využívají v menší míře než romští žáci. Naopak ve skupině romských žáků je ve využívání internetu naprostá převaha sociálních sítí, internet využívají hlavně jako zdroj zábavy, nikoliv k vlastnímu rozvoji. Romští žáci čtou nejčastěji knihy obsažené v kánonu literární výchovy základní školy (např. Honzíkova cesta, Staré řecké báje a pověsti, Dášeňka čili Život štěněte) a knihy, podle kterých jsou natočeny populární filmy nebo seriály (Harry Potter, Monster High). Neromští žáci prokazují větší samostatnost ve výběru knih, projevují se také více jejich osobní čtenářské zájmy. Jako významný prediktor výsledku v testu čtenářské gramotnosti se potvrzuje domácí gramotnostní prostředí, tedy počet a dostupnost knih, čtenářské návyky rodiny, vztah ke čtení, společné čtenářské aktivity rodičů s dětmi a celkový počet přečtených knih. V procesech porozumění textu je pro romské žáky nejobtížnější vyvozovat závěry, tedy pochopit příčinné souvislosti mezi různými událostmi, vyvodit hlavní myšlenky, určit osoby nebo věci. Druhou problematickou oblastí je interpretace, tedy rozpoznání celkového poselství textu, posouzení jiných možností chování postavy v dané situaci a porovnání různých informací z textu. Z výsledků plyne potřeba výrazné podpory romských žáků ve čtení a rozumění textu ze strany školy; znevýhodnění způsobené vlivem prostředí může být tak závažné, že bez vyrovnávacích opatření hrozí romským žákům snížená úroveň nejen čtenářské, ale také funkční gramotnosti. Na úrovni vzdělávací politiky to znamená potřebu většího akcentu na rozvoj čtenářské gramotnosti u znevýhodněných žáků a podporu vzdělávání učitelů v této oblasti.
Abstract v angličtině:
Reading Literacy of Roma Pupils Thesis – Kateřina Šormová Abstract This work is a contribution to Roma pupils’ literacy research. The importance of literacy for an individual today is absolutely crucial; applied research suggests that people with advanced literacy skills are more likely to have a higher self-esteem, improved health, more satisfying jobs and higher income compared to those with low literacy skills. Persons who are at greater risk of reduced literacy level are those from different cultural backgrounds, unemployed and unskilled people, those with very low level of education and people living in social exclusion. Roma pupils (very often) belong to such groups of people, therefore it is necessary to set up measures to eliminate these risks. The need to develop language competence of Roma pupils in the Czech language, including reading comprehension ability, is also included in the Roma Integration Strategy by 2020. This thesis examines whether and how the reading literacy test results of Roma and non- Roma pupils differ, and describes factors of home and school environment that influence the Roma pupils´ literacy development. Based on these research questions hypotheses were set. Our research of Roma pupils´ literacy was conducted in 4th and 5th grades of primary schools in socially excluded localities in the Czech Republic, research tools were questionnaires for pupils and teachers and a literacy test. The research is a replication of the International reading literacy research PIRLS. The survey involved a total of 596 respondents from 36 elementary school classes, data analysis was conducted using quantitative research methods. Hypotheses were tested using the Mann-Whitney U test for independent samples. Results of the literacy test among a group of Roma and non-Roma pupils are significantly different, while Roma pupils reaching one-third lower score on average than non-Roma pupils. Materials that pupils usually read are mainly books, pupils from both groups also read quite often information from the Internet. Non-Roma children use the Internet more often for school tasks, on the other hand Roma children prefer social networks and they use the Internet mainly as a source of entertainment, not for their own development. Roma pupils read books that are listed in the canon of school literary education (Honzíkova cesta, Staré řecké báje a pověsti, Dášeňka čili Život štěněte) and books connected with popular films or series (Harry Potter, Monster High). Non-Roma pupils demonstrate greater autonomy in the selection of books they read. As a significant predictor of outcome in the literacy test we confirm home literacy environment, the number and availability of books, family reading habits, attitude towards reading, family reading activities and the total number of books read. The most difficult text understanding processes for Roma pupils is drawing conclusions, which means understanding the causal relationship between different events, inferring main ideas, and identifying persons or things (in the text). The other difficult area is the interpretation, thus recognizing the overall message of the text and comparing different information from the text. The results show a strong need for Roma students to support them in reading and understanding texts, as disadvantages caused by the non-stimulating environment may be so consequential, that without compensatory measures Roma pupils are at high risk of reduced level of reading literacy. At the educational policy level, this shows the need for greater emphasis on the development of reading literacy among disadvantaged students and promote teacher training in this area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Šormová 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Šormová 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Šormová 318 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Šormová 466 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB