velikost textu

Psychologie vraždy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologie vraždy
Název v angličtině:
The psychology of murder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Renata Rovná
Vedoucí:
PhDr. Karel Netík, CSc.
Oponenti:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
102377
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vražda, motivace, agrese, resocializace, soudní znalec
Klíčová slova v angličtině:
murder, motivation, aggression, resocialization, expert witness
Abstrakt:
Abstrakt: Hlavní náplní této diplomové práce je přiblížit problematiku motivace pachatele vraždy a psychologického pozadí tohoto extrémně agresivního antisociálního činu. Celá práce byla pojata z pohledu soudně-znalecké práce. Čerpá zejména z poznatků forenzní psychologie, ale i ostatních hraničících oborů. Je založena na zpracování znaleckých posudků celkem 38 obviněných z trestného činu vraždy. Na tento soubor byla aplikována Schlesingerova koncepce členění motivace trestného činu pomocí jednoduché metodiky, inspirované touto koncepcí. Cílem bylo ověření, zda je možné takto zjistit povahu motivace. Byla také využita možnost kauzálního určení rizika recidivy, a porovnávána se znaleckým vyjádřením o schopnosti resocializace, zda budou výsledky srovnatelné. Obě hypotézy byly potvrzeny na hladině významnosti α = 0,05. Protože se jedná poměrně unikátní soubor s vysokým podílem pachatelů vražd v rámci organizovaného zločinu a nájemných vražd, byla zpracována popisná statistika základního zkoumaného souboru, který byl dodatečně rozdělen na dva menší podle kritéria, zda vražda byla nebo nebyla spáchána v rámci organizovaného zločinu. Soubor "organizovaných vrahů" (n = 17), byl srovnáván se souborem "neorganizovaných vrahů" (n = 21). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract: The main concern of this thesis is to describe the motivation of the offender of murder and psychological background of this extremely aggressive antisocial act. The whole work was conceived from the perspective of expert's witness work. It draws mainly on the knowledge of forensic psychology, as well as other border areas. It is based on a total of processing 38 expert witness statements of accused murderers. In this set, Schlesinger's concept of criminal motivation was applied by using a simple methodology. The aim was to verify whether it is possible to determine the nature of motivation. Also used was the opportunity of causal assessment recidivism, and compared the responses with expert witness's opinion if they were comparable. Both hypothesis were confirmed on significance level α = 0,05. Since this is a relatively unique set of explorands with high proportion of homicide offenders active in organized crime and hired killers, there were compiled descriptive statistics of the tested group, which was divided subsequently into two smaller criterion: murder by organized crime. Group "organized murderers" (n = 17) was compared with the file "unorganized murderers" (n = 21). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Renata Rovná 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Renata Rovná 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Renata Rovná 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Netík, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 89 kB