velikost textu

Média, obrazy a kultura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Média, obrazy a kultura
Název v angličtině:
Media, Imagery and Culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Markéta Vrabcová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponenti:
PhDr. Rudolf Pošva, CSc.
doc. PhDr. Martin Matějů
Id práce:
102367
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V práci nazvané: Média, obrazy a kultura se zabývám vzájemnou propojeností těchto třech samostatných oblastí výzkumu a rovněž se v rámci vizuálních studií snažím nalézt možné vizuální výzkumné metody aplikovatelné v oblasti kultury. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám koncepcí kanadského filozofa a teoretika médií Marshalla McLuhana, který určil tři etapy vývoje komunikace a jako poslední označil elektronickou kulturu. McLuhanova koncepce elektronické kultury zajímavě koresponduje s koncepcí spirálovitě se navíjejícího vesmíru jezuitského kněze a vědce Teilharda de Chardina, který věřil v možnost univerzálního spojení lidstva prostřednictvím kosmické membrány – noosféry, jež se rozprostírá kolem celého světa. Zvláštní, nová vrstva planety Země, myslící sféra – noosféra. Dále se zabývám významem a iluzí v obraze, kde čerpám z textů významného kunsthistorika Ernsta Hanse Gombricha. V oblasti vizuálních studií vycházím zejména z textů Marty Filipové a Matthewa Rampleye, kteří se věnují výzkumu vizuální kultury. Dále se věnuji rozboru obrazu v reklamě, kde čerpám z textů odborníka v oblasti komunikace Gilliana Dyera. V části věnované vizuálním výzkumným metodám aplikovaným v antropologii, sociologii, historii umění a v sociálních a kulturních výzkumech rozebírám metodologii antropologa Marcuse Bankse, sociologa Piotra Sztompka, historika umění Erwina Panofského, teoretika environmentální urbanistické tvorby Kevina Lynche a dalších. V praktické části aplikuji vizuální výzkumné metody na oblast kultury ve čtyřech sondách. První sonda je věnována srovnání tří různých typů galerií: klasické galerie (České centrum Praha), alternativního výstavního prostoru (Tacheles) a virtuálních – elektronických galerií. Sonda byla zaměřena jak na návštěvníky galerií, tak i na samotné umělce, kteří zde vystavují. Z výsledků sondy vyplynulo, že všechny jednotlivé typy galerií plní v životě člověka důležitou a nezastupitelnou funkci a tudíž nelze jeden typ galerie zcela nahradit druhým. Do budoucnosti lze očekávat, že všechny tři uvedené typy galerií budou fungovat v ještě větší součinnosti a budou se vzájemně doplňovat. Druhá sonda byla zaměřena na průzkum vnímání a interpretace fenoménu genia loci. Tento fenomén byl zkoumán na třech vybraných památkách v historickém centru Prahy: na Pražském hradě, Karlově mostě a v Klementinu. V této sondě jsem se inspirovala metodou autofotografie sociologa Piotra Sztompka. Na základě nasbíraných dat a analýzy fotografií jsem vyvodila různé charakteristické rysy genia loci zkoumaných míst a určila jeho působení na psychiku člověka. Třetí sonda byla zaměřena na rozbor a srovnání vizuálního jazyka dětských obrázkových knih. Porovnala jsem dva typy ilustrací: vytvořené ručně a vzniklé prostřednictvím počítačových programů. Z výsledku sondy vyplynulo, že vizuální jazyk ručně vytvořených 1 ilustrací je výrazově bohatší, dokáže lépe sdělovat emoce a více prohloubit samotný příběh než vizuální jazyk ilustrací vytvořených v počítači. Poslední čtvrtá sonda zkoumá hodnoty ukryté v obrazech, možnosti mezilidského a mezikulturního dialogu prostřednictvím obrazu. Na základě filozofického rozboru dialogu jsem definovala nový pojem „dialog obrazů“. Také jsem určila patnáct prvků, které podporují vedení dialogu prostřednictvím obrazů a to uvnitř jedné kultury i napříč různými kulturami. Ke všem těmto prvkům jsem nalezla příklady v rovině obrazů. Z vyhodnocení sondy vyplynulo, že obrazy, zejména ty, které jsou součástí kulturního bohatství lidí na celém světě, dokáží hrát významnou roli v mezilidském a mezikulturním dialogu a přispívají k vzájemného porozumění mezi lidmi na celém světě. Uvedené sondy sloužily především k ukázání míry a šíře využitelnosti vizuálních výzkumných metod a jejich cílem nebylo získat objektivní data. Hlavním cílem mé práce bylo naznačit propojenost třech samostatných oblastí výzkumu médií, obrazů a kultury a v rámci vizuálních studií hledat možné vizuální výzkumné metody aplikovatelné v oblasti kultury. Doufám, že se mi toto téma podařilo alespoň zčásti ve své práci obsáhnout, a že jsem tak přispěla k jejich lepšímu pochopení a k širšímu využití vizuálních výzkumných metod v rámci kultury. 2
Abstract v angličtině:
In my thesis titled Media, Imagery and Culture, I deal with the interconnection of these three separate fields of research. In the framework of visual studies, I search for visual research methods applicable in the cultural field. In the theoretical section, I discuss the conceptions of Canadian philosopher and media theorist Marshall McLuhan who determined three stages of communication development, one of which referenced an electronic culture. I go on to examine the philosophical Noosphere concept of a Catholic priest and scientist Teilhard de Chardin, corresponding with the McLuhan idea of electronic culture and the global village. I also analyze the concepts of art historians Ernst Hans Gombrich and Erwin Panofsky. In the field of visual studies, I follow the visual culture research of Marta Filipová and Matthew Rampley, and I examine communication expert Gillian Dyer’s essay on pictures and advertisements. Lastly, I search for visual research methods applied in a variety of fields: anthropology, sociology and art history. The final part consists of four probes in which I apply visual research methods to the culture. In the first probe, I compare three different types of galleries: classic gallery (Czech Center in Prague), alternative exhibition hall (Tacheles) and virtual galleries. The probe was aimed at both gallery visitors and the artists themselves who exhibit their artworks there. The result of probe confirmed the importance of each type of gallery in the life of people. There is a certain presumption that in the future these three types of galleries will be more interconnected and they will collaborate. The second probe focuses on the survey of perception and interpretation of the Spirit of Place (genius loci) and its influence on the human psyche. In this probe, I used the method of visual sociology called auto-photography described by the Polish sociologist Piotr Sztompka. Within this method respondents took a concrete amount of photos related to a theme based on their personal perception and interpretation. The survey was combined with a questionnaire. In consideration of selected materials, I define different characteristic features of genius loci. In the third probe I analyzed and compared the visual language of two different types of children picture books: 1) with hand-made illustrations 2) with illustrations created on the computer. As a result I found out that the visual language of hand-made illustrations is much richer in originality and emotions, and it can deepen the story itself. The fourth probe surveys the values included in the pictures and the possibilities of interpersonal and intercultural dialogue through the picture. I determined fifteen components of images that contribute to the creation of interpersonal and intercultural picture dialogue. The aim of my thesis was to explain the interconnection of these three separate fields of research: media, imagery and culture and discover visual research methods applicable in the 1 field of culture. I hope that I fulfilled the main theme of my thesis thereby contributing to an improved use of visual research methods in the field of culture. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Vrabcová, Ph.D. 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Vrabcová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Vrabcová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Rudolf Pošva, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Matějů 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB