velikost textu

Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola
Název v angličtině:
Digital Images Production and Quality Control
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Bc. Bedřich Vychodil, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Oponenti:
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Ing. Miloslav Nič, Ph.D.
Id práce:
102364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 7. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DIFFER, digitalizace, digitalizační workflow, digitální obrázky, digitální reprezentace, dlouhodobé uchování, grafické formáty, JPEG 2000, komprese, kontrola kvality, obrazové dokumenty, signifikantní vlastnosti, skenery, specifikace formátů
Klíčová slova v angličtině:
DIFFER, digitization, digitization workflow, digital pictures, digital representations, long-term preservation, image file formats, JPEG 2000, compression, quality control, picture documents, significant properties, scanners, format specifications
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Tato disertační práce předkládá širokou základnu oborové terminologie, pomocí které jsou do hloubky analyzovány procesy digitalizace a kontroly kvality. Hlavní důraz je kladen na kontrolu kvality digitalizace a volbu vhodného grafického formátu pro zpřístupnění, dlouhodobé uchování, renderování a formátové migrace. Je také představena analýza vybraných digitalizačních center. Na základě výsledků výzkumu byla vytvořena ověřující aplikace DIFFER (Determinator of Image File Format propERties), na jejímž základě vzniká aplikace The NDK Data Image Validator DIFFER. Aplikace implementuje nové postupy a technologie k celkovému urychlení procesů zpracování a kontroly kvality. Cílem bylo vyvinout aplikaci pro vymezenou množinu relevantních grafických formátů, u kterých bude prováděna identifikace, charakterizace, validace a matematicko vizuální porovnání integrovatelné do provozního workflow zpracování a dlouhodobého uložení digitálních reprezentací. Tato aplikace je vybavena jednotným a přehledným grafickým rozhraním, které má koncovému uživateli napomoci porozumět vztahům mezi různými grafickými formáty a jejich signifikantními vlastnostmi, odhalovat vizuální i nevizuální chyby a usnadňovat rozhodování. Rozsáhlé přílohy jsou věnovány především nejdůležitějším grafickým formátům využívaným v digitalizačních projektech a pro dlouhodobé uchování digitálních dat. Součástí příloh jsou i rozsáhlý seznam použitých zkratek a terminologický slovník. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract (EN) This dissertation provides a broad understanding of fundamental terminology and an inside view of the digitization workflow and quality control processes. The main foci are on quality assurance during and outside the digitization processes and identification of the most suitable format for access, long term preservation, rendering and reformatting issues. An analysis of selected digitization centers is also included. An application called DIFFER (Determinator of Image File Format propERties) and subsequently The Image Data Validator - DIFFER has been developed using results from previously conducted research. The application utilizes new methods and technologies to help accelerate the whole processing and quality control. The goal was to develop a quality control application for a select group of relevant still image file formats capable of performing identification, characterization, validation and visual/mathematical comparison integrated into an operational digital preservation framework. This application comes with a well-structured graphic user interface, which helps the end user to understand the relationships between various file format properties, detect visual and non visual errors and simplify decision-making. Additional comprehensive annexes, describing the most crucial still image formats which are used in digitization projects and for long-term preservation of digital data. A unique extensive list of acronyms and glossary of terms used in the dissertation are part of the annexes. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Bedřich Vychodil, Ph.D. 24.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Bedřich Vychodil, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Bedřich Vychodil, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Bc. Bedřich Vychodil, Ph.D. 1004 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miloslav Nič, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB