velikost textu

Hradní kaple v Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hradní kaple v Čechách
Název v angličtině:
Medieval Castle Chapels in Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. František Záruba, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
PhDr. Klára Benešovská, CSc.
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Id práce:
102360
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
středověk, hradní architektura, hradní kaple, hrady, kaplani, patronátní práva, patrocinia
Klíčová slova v angličtině:
Middle Ages, castle architecture, castle chapel, castle, chaplain, patronage, title
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá hradními kaplemi v Čechách v období vrcholného a pozdního středověku. Řešena je výtvarná podoba, typologie kaplí a sakrálního prostoru, nadání kaplí a také kaplani atd. Dokumentováno je necelé jedno sto lokalit, kde se setkáváme s jednou nebo více hradními kaplemi v různém stavu dochování. Klíčová slova: středověk, hradní architektura, hradní kaple, hrady, kaplani, patronátní práva, patrocinia
Abstract v angličtině:
Abstract Medieval Castle Chapels in Bohemia The work deals with castle chapels in Bohemia in the High and Late Middle Ages. It concerns the artistic design and typology of chapels and sacred space, their endowments and chaplains etc. Almost one hundred locations are documented where we can find one or more castle chapels preserved to various degrees. Keywords: Middle Ages, castle architecture, castle chapel, castle, chaplain, patronage, title
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Záruba, Ph.D. 4.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. František Záruba, Ph.D. 41.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Záruba, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Záruba, Ph.D. 4 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. František Záruba, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Benešovská, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dalibor Prix, CSc. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB