velikost textu

Rudolf Daniel: Housle a kůň. Historická analýza rukopisu se zřetelem k autorovu společenskému působeni v poválečném romském etnoemancipačním hnutí v Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rudolf Daniel: Housle a kůň. Historická analýza rukopisu se zřetelem k autorovu společenskému působeni v poválečném romském etnoemancipačním hnutí v Československu
Název v angličtině:
Rudolf Daniel: The Violin and the Horse. Historical analysis of the manuscript with regard to social acitivities of the author in the post-war Romani ethno-emancipatory movement in Czechoslovakia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Arne Mann, CSc.
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Id práce:
102359
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, koňské handlířství, holocaust, etnoemancipační hnutí, dějiny Romů
Klíčová slova v angličtině:
the Roma, horse trade, the Holocaust, ethno-emancipatory movement, history of the Roma
Abstrakt:
Tato práce se zabývá rukopisem Housle a kůň, k němuž přistupuje z hlediska romistiky a zároveň metodami historické vědy. Cílem je ověřit historické reálie, které rukopis obsahuje. Hlavní hypotézou práce je atribuce textu Rudolfu Danielovi - ověřovány jsou autobiografické údaje a jejich kulturně společenský kontext. Práce se systematicky soustředí na osobnost Rudolfa Daniela (nar. 1911, Oslavany – zemř. 1978, Brno) a poznání jeho biografie (doposud neznámé) je jedním z cílů. Kontextem vzniku rukopisu Housle a kůň je poválečné romské etnoemancipační hnutí, a Rudolf Daniel je nově odhalenou historickou osobností jeho dějin. Klíčová slova: Romové, koňské handlířství, holocaust, etnoemancipační hnutí, dějiny Romů,
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the manuscript entitled The Violin and the Horse, and pursues two approaches: one is based on the Romani studies, the other on the methods of the history science. Its aim is to verify historical facts contained in the manuscript. The main presumption of the thesis is the attribution of the text to Rudolf Daniel – the thesis verifies autobiographical data and its cultural and social context. The paper systematically concentrates on the figure of Rudolf Daniel (born 1911 in Oslavany – died in 1978 in Brno) and his biography (entirely unknown so far). The context of the manuscript The Violin and the Horse is framed by the post-war Roma ethno-emancipatory movement, and Rudolf Daniel is a newly discovered figure of its history. Keywords: the Roma, horse trade, the Holocaust, ethno-emancipatory movement, history of the Roma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milada Závodská, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milada Závodská, Ph.D. 4.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milada Závodská, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milada Závodská, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Milada Závodská, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Arne Mann, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.49 MB