velikost textu

Politické a vojenské elity v Granadském emirátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické a vojenské elity v Granadském emirátu
Název v angličtině:
The Political and Military Elites in the Emirate of Granada
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
PhDr. Gabriel Pirický, Ph.D.
Id práce:
102357
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Granada, úřady, politická moc, elity, Nasrovci
Klíčová slova v angličtině:
Granada, institutions, political power, elites, Nasrids
Abstrakt:
Politické a vojenské elity v Granadském emirátu disertační práce (PhDr. Josef Ženka) Abstrakt Disertační práce se zabývá politickými elitami v Granadě a analyzuje je jako sociální skupinu v rámci jejich vlastní dynamiky a vlivu na politický rozhodovací proces vyjádřený vlivem na panovnickou dynastii. Zkoumá pojmenování této elity u arabsky psaných pramenů, její vymezení a pojítka. Těmi byl ǧāh a hospodářsko-mocenské zájmy. Na základě stanovené ǧāhové pyramidy společnosti se pak soustředí na jednotlivé složky, Panovníky jako zdroje legitimity politické moci, vezíry jako hlavní protiváhu panovníka, palácový okruh, ve kterém byla soustředěna zbylá část politické elity, a granadské princezny. Nejvyšší vezír jako nejvýraznější postava této skupiny se časem přeměnil v regenta a vládcova veřejného reprezentanta a svou mocí začal od počátku 14. století značně omezovat moc samotného panovníka a v 15. století ji již téměř trvale převzal. Důraz v rámci sociální skupiny elity je kladen na vzájemné vazby jednotlivých složek a jejich praktický vliv na chod emirát. Jako nepostradatelná pak vystupuje panovnická elita, naopak vládce byl snadno nahraditelný, protože každý mohl garantovat stejné postavení elity. Práce se rovněž soustředí na vliv osobních vztahů a velké množství politických vražd, které byly průvodním jevem rostoucí moci panovnické elity a neexistence prvků klanové společnosti. Klíčová slova Granada, úřady, politická moc, elity, vezír. slova:
Abstract v angličtině:
The Political and Military Elites in the Emirate of Granada (Ph.D. thesis) PhDr. Josef Ženka Abstract The Ph.D. thesis deals with the political elites in Granada and analyzes them as a social group within its own dynamics. It is focused on their influence on political decision-making process, which is expressed by the influence of elite on reigning Naṣrid dynasty. It examines the elite denomination in contemporary Arabic written sources, their links and delimitations. These were mainly common economic and power interests. On the basis of the ǧāh pyramid it focuses on each aspect: Sovereign as a source of legitimacy of political power, the vizier as a major counterpart to the ruler, the inner circle of emir in which was concentrated the remaining part of the political elite, and also the Naṣrid women. Vizier, as the most significant part of this group, was eventually transformed to the role of regent and ruler's public representative. From the early 14th century with his power he began to tie the sovereign’s power itself and he took over it almost permanently in the 15th century. The emphasis within the social elite group is based on the interactions between the respective members and their impact on the politics of the Naṣrid Emirate. In this relationship the ruler’s elite figured as the indispensable part, whereas the emir was easily replaceable, because any ruler could guarantee to the elite its status. Key words Granada, institutions, political power, elites, wazir. words:
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriel Pirický, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB