velikost textu

Kriminalita mládeže v komparativním srovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalita mládeže v komparativním srovnání
Název v angličtině:
Juvenile Crime in comparison
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Škudrna
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavel Zeman
Id práce:
102353
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminalita – mládež – komparace
Klíčová slova v angličtině:
delinquency – juvenile – comparison
Abstrakt:
Shrnutí Prá c e prová dí kompa ra c i vý voje a struktury krimina lity mlá de ž e v Č e sk é , Slove nské a R a kouské re publiky , a pra c uje pouz e s re g ist rova nou k ri mi na l i tou. Prá c e v úvodu vy svě tluje důlež ité pojmy pro poc hope ní proble ma tik y k ri mi na l i ty mlá de ž e . Dá le posky tuje informa c e , kde lz e získa t potře bné i nforma c e o kriminalitě . Za bý vá se sta ve m krimina lity mlá de ž e v roc e 20 10 v j e dnotl i vý c h kompa rova ný c h z e míc h, vč e tně je jí struktury . U ka z uje vý v oj k ri mi na l i ty mlá de že na úz e mí Č e ské , Slove nské a R a kousk é re publiky . R o v něž při ná ší i nforma c e o a ktuá lníc h prog ra me c h (proje kte c h) z a mě ře ný c h na pre v e nc i krimina lity mlá de ž e v kompa rova ný c h ze míc h.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Thi s rig orous the si s is de a ling w ith c ompa rison of the juve ni le de l i n que ncy de ve lopme nt a nd struc ture in C z e c h R e public , Slova kia a nd A ustri a a nd de a ls only w ith re g iste re d de linque nc y . In the introduc tion the sis e x pla in s im porta nt te rms to u nde rsta nd probl e ms of juve nile de linque ncy . Further on it provide s informa tion w he re i t i s possi ble to g e t ne c e ssa ry informa tion a bout juve nile de linque nc y . The si s a na l y ze s situa tion of juve nile de linque ncy in y e a r 2010 in pa rti c ula r c ompa re d c ountri e s inc luding its struc ture a nd show s a de ve lopment of a juv e ni l e de l i nque ncy in the te rritorie s of C z e c h R epublic , Slova kia a nd A ustria . It a ls o prov i de s informa tio n a bout c urre nt proje c ts for pre ve ntion of juve ni le de l i nque ncy in c ompa re d c ountrie s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Škudrna 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Škudrna 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Škudrna 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 803 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavel Zeman 926 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB