velikost textu

„Písař Bartleby“ v současné kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Písař Bartleby“ v současné kultuře
Název v angličtině:
“Bartleby, the Scrivener” in Contemporary Culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Stejskalová
Školitel:
Erik Roraback, Ph.D.
Oponenti:
David Lee Robbins, Ph.D.
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
Konzultant:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Id práce:
102332
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Bartleby, the Scrivener – Herman Melville – Slavoj Žižek – Giorgio Agamben – Gilles Deleuze – Claire Fontaine – Enrique Vila-Matas
Klíčová slova v angličtině:
Bartleby, the Scrivener – Herman Melville – Slavoj Žižek – Giorgio Agamben – Gilles Deleuze – Claire Fontaine – Enrique Vila-Matas
Abstrakt:
Tato dizertace zkoumá povídku Hermana Melvilla “Písař Bartleby” jako populární odkaz v současné kultuře. Nejen na poli literární kritiky, ale i v oblasti současné literatury a umění, politické teorie a filozofie se setkáváme s „Bartlebym“ jako s příkladem autentického odporu vůči moci, politiky, jež poněkud nečekaně klade důraz na sílu netečnosti, pasivity a nesrozumitelnosti. Práce se zabývá důvody a motivy, jež vedou literární teoretiky, umělce a filozofy číst, interpretovat a používat tuto povídku právě tímto způsobem. Dizertace analyzuje povahu a opakující se vzorce, jež se objevují v „Bartlebyovském průmyslu,“ obrovském množství literárně-kritických textů rozebírajících tuto povídku. Všímá si, jakým způsobem se k povídce staví umělci, spisovatelé a filozofové. V první řadě ji využívají k řešení etických a politických problémů a její literární komplexnost pro ně není zas tak důležitá. Práce se zabývá popularitou „Bartlebyho“ mezi postmarxistickými filozofy, jako jsou Slavoj Žižek, Giorgio Agamben a Gilles Deleuze. Četnost odkazů k tomuto literárnímu textu na poli filozofie souvisí s konkrétní funkcí, jíž literatura v této oblasti vykonává. Jde při tom o otázku legitimity filozofických čtení, jež odmítají přistupovat k literárnímu textu v jeho významové bohatosti a skrze své zjednodušující interpretace usilují o vytvoření nových politických komunit. Tím činí literaturu relevantní novým způsobem. Na druhé straně se tak „Bartleby“ stává prostorem, kde se zřetelněji ukazují problematické stránky této konkrétní „bartlebyovské“ politiky a komplikovaný vztah mezi literaturou a filozofií na jedné straně a politickou praxí na druhé. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This dissertation is based on the observation that Herman Melville’s “Bartleby, the Scrivener” has become a popular reference in contemporary culture. Not only in the field of literary scholarship but also in the realm of art, political theory and philosophy, it is employed as an example of authentic resistance to power, a counter-intuitive politics that finds its strength in withdrawal, inaction, and inscrutability. The thesis examines the reasons and motives that drive literary scholars, artists and philosophers to read, interpret and use the story in such a way. It does so by analyzing the nature of and reoccurring patterns in Bartleby Industry, the enormous bulk of academic scholarship devoted to the story. It observes how the story is made use of outside of literary scholarship by disciplines, such as art and philosophy, that are not primarily concerned with the literary complexity of the story but use it to work on their own problems of politics and ethics. It pays special attention to its popularity among influential Postmarxist philosophers, namely Slavoj Žižek, Giorgio Agamben and Gilles Deleuze. As the presence of “Bartleby” in the realm of philosophy has to do with a particular function literature performs in that field, in these chapters “Bartleby” becomes more of a guiding thread in order to examine that function. At stake is the legitimacy of philosophical readings of literature. A singularity of a literary text is neglected by violent reading for the sake of creating new political communities thus making literature newly relevant. On the other hand, the use of “Bartleby” brings to light debatable aspects of this particular politics put forward by art, philosophy or social activism in question as well as the uneasiness of co-existence of literature and philosophy on the one hand and the realm of politics on the other. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Stejskalová 633 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Stejskalová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Stejskalová 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Stejskalová 328 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Erik Roraback, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Posudek oponenta David Lee Robbins, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.66 MB