velikost textu

Les réseaux adjectivaux: Sur la grammaire des adjectifs dénominaux en français

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Les réseaux adjectivaux: Sur la grammaire des adjectifs dénominaux en français
Název v češtině:
Přídavná jména v rámci lexika: Ke gramatice denominativních adjektiv ve francouzštině
Název v angličtině:
Adjectival networks. On the grammar of French denominal adjectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Strnadová
Školitel:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Fiammetta Namer
Konzultant:
PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Id práce:
102330
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
francouzština, morfologie, denominální adjektiva, derivace, sufixace, nominální báze, lexikon, potenciace
Klíčová slova v angličtině:
French, morphology, denominal adjectives, derivation, suffixation, base noun, lexicon, potentiation
Abstrakt:
Abstrakt v češtině Cílem této práce je analýza derivace denominálních adjektiv suxací ve francouzštině. Práce je podložena lexikem o zhruba 15 000 adjektiv, z nichž 40% může být považováno za denominální, tedy za adjektiva odvozená od substantiv. V první části práce představujeme studovaný jazykový materiál. Popisujeme sesta- vení korpusu, nomenklaturu přídavných jmen Dénom, která obsahuje data pocházející z rozsáhlých lexikálních databází. Abychom lépe umístili denominální adjektiva v rámci systému přídavných jmen, uvádíme přehled francouzských přídavných jmen z pohledu jejich způsobu tvorby. Denominální adjektiva jsou tu nejpočetnější skupinou. Zabýváme se vymezením formálních hranic a sémantickou a distribuční kohezí třídy denominální adjektiv. Zvláštní pozornost je věnována odchylkám ve formě a ve významu mezi bází a derivátem. Druhá část práce představuje studii formálních a sémantických vlastností pravidelně odvozených přídavných jmen a jejich nominálních bází. Ty byly vybrány na základě frekvence jednotlivých alternačních typů mezi bází a derivátem. Abychom určili faktory, které ovlivňují tvorbu přídavných jmen, předkládáme popis fonologických a morfologi- ckých vlastností nominálních bazí. To nám umožní identikovat morfologické niky, tedy situaci, kdy sux báze přitahuje jeden konkrétní sux tvořící přídavná jména. Mimo tyto niky není vícenásobná suxace ve francouzštině příliš častá. Detailně se zabýváme třemi konkrétními případy. Ukážeme, jak jedno přídavné jméno může odkázat k několika pod- statným jménům patřícím do stejné morfologické rodiny. Závěrečná část nabízí teoretická řešení. Upouštíme od binární a striktně orientované koncepce derivace, která spočívá na přiřazení každému derivátu pouze jedné báze. Na- vrhujeme analýzu ve formě kumulativních schémat, z nichž vyplývá, že tvorba adjektiv je hierarchicky uspořádána. Adjektivum je vázáno na síť vztahů uvnitř morfologické rodiny, které mu umožňují mít několik významů.
Abstract v angličtině:
Abstract in English This dissertation studies suxal derivation of adjectives from nouns in French. It is based on a lexicon of about 15, 000 adjectives, 40% of which may be considered deno- minal. I rst present the data under investigation. I describe the Dénom database, which was derived from large scale lexica. In order to assess the position of denominal adjectives in the more general adjectival system, I present a classication of French adjectives on the basis of their morphological properties. In the process, I spot cases where the fringes of the class of denominals are unclear, and question the distributional and semantic co- hesion of the class. I nally review dierent types of formal or semantic mismatches between the adjective and its base noun. In a second step, I present a study of the formal and semantic properties of a subset of denominal adjectives where the morphological relation between base and derivative is regular. This subset is selected on the basis of the type frequency of formal patterns of alternation between base and derivative. I describe the phonological and morpholo- gical properties of base nouns, with the aim of uncovering factors that play a role in the formation of adjectives. This leads to the observation of morphological niches, that is, cases where the presence of a particular sux in the base attracts a particular adjecti- val sux. Sequential suxation is rare outside of these niches. In addition, I show that one adjective may simultaneously entertain a derivational relation with more than one member of its morphological family. These observations nally lead me to question the view that derivation is binary and strictly oriented, and more specically that each denominal adjective is associated with a unique base. I propose to analyze the formation of denominal adjectives in terms of cumulative patterns recording regularities that may be observed in a set of lexemes of any size. I thus show that adjectives participate in networks relying on more than two elements. At a more abstract level, I observe that patterns rely on some recurrent semantic relations. Morphological patterns thus instantiate more general lexical patterns that abstract away from the detailed formal relationship between the lexemes they relate. Lexeme formation is thus seen as integration in a non-oriented network at variable levels of generality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Strnadová 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Strnadová 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Strnadová 222 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Strnadová 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 883 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Fiammetta Namer 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB