velikost textu

Vývoj televíznej reklamy z hľadiska jej vplyvu na formovanie gender roly - komparatívna analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj televíznej reklamy z hľadiska jej vplyvu na formovanie gender roly - komparatívna analýza
Název v češtině:
Vývoj televizní reklamy z hlediska jejího vlivu na formování gendrové role - komparatvní analýza
Název v angličtině:
The development of television advertising in terms of its influence on the formation of gender roles - comparative analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucia Trézová
Oponenti:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Id práce:
102327
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Muži a ženy sa od seba líšia. Inak vyzerajú, inak sa správajú, iné hodnoty a ciele v živote preferujú. Tieto odlišnosti denno-denne vnímame bez toho, aby sme im venovali pozornosť, aby sme sa nad nimi zamýšľali, berieme ich ako samozrejmosť. V našej práci sa preto pozrieme na mužsko-ženské diferencie z odlišného uhla pohľadu, resp. budeme sa snažiť spochybniť a preskúmať niektoré ako "prirodzenosť" prijímané fakty a skutočnosti, týkajúce sa roly muža a roly ženy. Pre tento účel zavedieme termín, prehratý z feministickej psychológie pojem - gender. Vysvetlíme jeho obsah, sposob a účel, pre ktorý vznikol. Objasníme termíny s ním súvisiace - gender rola a gender identita. Je nespochybniteľné, že sposob, akým sú utvárané naše životy, závisí okrem dedičnosti vo veľkej miere od vplyvu prostredia, v ktorom vyrastáme. Tieto vplyvy sa neobmedzujú iba na bezprostredné okolie, kľúčovú rolu hrá spoločnosť, kultúra, do ktorej sa narodíme, ktorej sa stávame členmi. Tá vytvára rámec, na pozadí ktorého prebieha naše včleňovanie sa do nej - naša socializácia. Spoločnosť a jej inštitúcie, kultúrne vzorce správania, spoločenské roly, ktoré predpisuje, vnímame počnúc dňom nášho narodenia. Sprostredkúvajú nám ich spočiatku naši rodičia, neskor vstupujeme do čoraz širších spoločenských vzťahov. Učia nás, čo je správne, čo je cenné, čo je vhodné. Učia nás ako vidieť, vnímať, vysvetľovať a interpretovať si svet, seba a svoje miesto v ňom. Tieto vplyvy postupne interiorizujeme, stávajú sa súčasť ou našej osobnosti a ako také, ich ďalej reprodukujeme. V práci sa preto zameriame na objasnenie mechanizmu socializácie v kognitívnej teórii, v teórii sociálneho učenia a v teórii symbolického interakcionizmu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Trézová 4.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Trézová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Trézová 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Slaměník, CSc. 118 kB