velikost textu

Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch
Název v češtině:
Slovotvorba v německo-českém slovníku
Název v angličtině:
Word Formation in German-Czech Dictionary
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Šemelík
Školitel:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Michaela Kaňovská
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Id práce:
102313
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
němčina – čeština – slovotvorba – lexikografie – funkce slovníku – hledisko uživatele – vnější slovníkové texty – makrostrukturní uspořádání – heslové statě slovotvorných prostředků – slovotvorné oddíly heslových statí – typografie – korpusová lingvistika – paralelní korpus – kookurenční analýza – model SOM a CNS – deriváty na Ge …(-e)
Klíčová slova v angličtině:
German – Czech – word formation – dictionary functions – user aspect – outer texts – macrostructural ordering procedures – entries of word forming elements – word formation parts of dictionary entries – typography – corpus linguistic analysis – paralel corpora – co-occurrence analysis – SOM and CNS model – German derived nouns in Ge …( e)
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná dizertace vycházející z mé praktické redakční práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku (VNČAS) tematizuje ústřední problémy prezentace slovotvorných fenoménů v německo-českých slovnících. Jedná se především o reflexi slovotvorby ve vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, design heslových statí slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorby. Metodologicky se práce opírá o přístup kontemplativní (contemplative approach) i transformativní (transformative approach). Na základě analýzy německo-českých slovníků vydaných především po druhé světové válce, z části i mezi roky 1802 a 1945, usiluji o návrh takového popisu slovotvorby ve VNČAS, který do popředí klade funkci slovníku a potřeby jeho uživatelů. Podstatnou část práce tvoří korpusové analýzy německých derivátů na Ge-…(-e).
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis is based on my experience as one of the contributors to The Large Academic Dictionary German-Czech. It attempts to discuss the role of word formation in German-Czech dictionaries in that it focuses on presentation of word formation in outer texts, macrostructural ordering procedures, treatment of word forming elements, special word formation parts of dictionary entries and possibilities of typography as a means word formation description in a bilingual dictionary. The approach taken is both contemplative and transformative. The thesis rests on the study of existing German-Czech dictionaries published mostly after 1945, partly between 1802 and 1945 as well. Concrete function-based proposals centred on the supposed target users of the LADGC are discussed here. A considerable part of the thesis deals with German derived nouns in Ge-...(-e) seen from a corpus linguistic view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Šemelík 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Šemelík 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Šemelík 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Šemelík 678 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michaela Kaňovská 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 784 kB