velikost textu

Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání
Název v angličtině:
Verbal Irony in the Czech Discourse and its Perception
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Dominika Rýparová
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Id práce:
102286
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ironie, sarkasmus, pragmatika, adolescenti, vývoj porozumění, sociální kognice, sociální komunikace
Klíčová slova v angličtině:
irony, sarcasm, pragmatics, adolescents, development, social cognition, social communication
Abstrakt:
Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání Mgr. Dominika Rýparová Abstrakt Tato práce zasazuje jazykovou ironii do širšího kontextu mezilidské komunikace a přiklání se k tendenci chápat ironii jako komunikační strategii, nikoliv řečnickou figuru nebo prostředek ozvláštnění mluvy. Cílem dizertace je připomenout, že ironie je nedílnou součástí naší každodenní komunikace, a předpokladem jejího použití i pochopení je zejména jazyková zkušenost. V rámci experimentu bylo zkoumáno fungování čtyř forem ironie, které se lišily mírou angažovaného humoru nebo naopak vyjádřené kritiky. Během dotazníkového šetření se podařilo získat odpovědi od celkem 3 167 respondentů. Z jejich analýzy vyplynulo, že zásadní motivací pro použití daných typů ironie je právě humor, ale čím vyšší je jeho míra, tím více mluvčí riskuje, že nebude zcela pochopen, protože si příliš pohrává s realitou. Dále výsledky ukázaly, že vnímání emocí spojených s ironií je ovlivňováno naším věkem, stejně jako její použití. Mladší lidé jsou citlivější k humorné stránce ironie, zatímco starší jsou tolerantnější k její kritické složce. Na hodnocení ironie má vliv také komunikační role respondenta v rámci určité komunikační situace – hodnocení záměru mluvčího i skutečného účinku se lišila v závislosti na tom, zda respondent odpovídal z pozice mluvčího, adresáta nebo nezaujatého posluchače. Klíčová slova: ironie, sarkasmus, pragmatika, adolescenti, vývoj porozumění, sociální kognice, sociální komunikace
Abstract v angličtině:
Verbal Irony in the Czech Discourse and its Perception Mgr. Dominika Rýparová Abstract This thesis sets the verbal irony into a broader context of human communication and supports the tendency to understand the irony as a communication strategy – not only as a speech figure or a tool to make our way of speaking more attractive. The aim of this work is to remind that irony is an integral part of our everyday communication, and a prerequisite for its use and understanding is built on the particular language experience. The experiment was examining the function of the four forms of irony, which differed in the degree of engaged humour or, conversely, expressed criticism. During the research one was able to get answers from a total of 3,167 respondents. Their analysis revealed that the major motivation for use of the selected types of irony is the humour, but the more humorous the statement is, the more the speaker takes a risk of not being completely understood, because he/she plays with reality too much. Further the results showed that the perception of irony-related emotions is influenced by our age. Younger people are more sensitive to the humorous points of irony, while the older are more tolerant of its critical part. The evaluation of irony is also affected by the communication role of the respondent within a specific communication situation - evaluating the speaker’s intention and its real effect varied depending on whether the respondent answered from the position of a speaker, an addressee or a disinterested audience. Key words: irony, sarcasm, pragmatics, adolescents, development, social cognition, social communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Rýparová 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dominika Rýparová 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Rýparová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Rýparová 262 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Dominika Rýparová 472 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.19 MB