velikost textu

Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Název v angličtině:
The translation technique from Latin to Old Church Slavonic on the basis of the Gumpold's legend and the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Spurná
Školitel:
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Oponenti:
prof. Johannes Reinhart, Dr.
Mgr. Petra Stankovska, Ph.D.
Id práce:
102260
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
staroslověnština – latina – latinské legendy – staroslověnské texty českého původu – Gumpoldova legenda – Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu – edice textů – překladová technika z latiny do staroslověnštiny – gerundium – gerundivum – obsahové věty – vedlejší věty – ablativ absolutní – lexikální analýza – hapax legomenon
Klíčová slova v angličtině:
Old Church Slavonic – Latin – Latin legends – Old Church Slavonic texts of Czech origin – Gumpold’s Legend – The Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas – text editions – translation technique from Latin to Old Church Slavonic – gerund – gerundive – content clauses – subordinate clauses – ablative absolute – lexical analysis – hapax legomenon
Abstrakt:
Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu Kateřina Spurná Abstrakt Tématem předložené disertační práce je analýza překladové techniky z latiny do staroslověnštiny na materiálu latinské Gumpoldovy legendy (Gump) z konce 10. století a jejího překladu, Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu (VencNik), jež byla sepsána na území raně přemyslovských Čech pravděpodobně v 2. polovině 11. století. Po úvodních kapitolách věnujících se základní charakteristice Gump, jejímu rukopisnému dochování a dalším latinským a staroslověnským václavským legendám, je pozornost zaměřena na analýzu VencNik, její dochování v rukopisech ruské provenience a základní fonetickou a morfologickou charakteristiku textu. Na tyto kapitoly navazuje nová edice VencNik, v níž je staroslověnský text představen tak, jak je reálně dochován v rukopisech, na rozdíl od starší edice Josefa Vašici z roku 1929, jenž se pokoušel rekonstruovat původní znění, a srovnán s částečně přepracovanou a doplněnou edicí Gump. Po edici staroslověnského textu následuje stručná kapitola o biblických citátech dochovaných ve VencNik a kapitola věnující se problematice předloh. Z detailního porovnání staroslověnské a latinské verze vyplývá ve shodě se starší odbornou literaturou, že přibližně třetina staroslověnského textu není přeložena z Gump, ale z jiných latinských pramenů, především z české redakce Crescente fide, případně vychází z ústní tradice či z dalších dnes nedochovaných legendistických textů. Další částí práce je analýza překladové techniky z latiny do staroslověnštiny založená na kompletní excerpci a zhodnocení řady morfosyntaktických jevů. Z jevů morfologických je pozornost zaměřena na jevy do určité míry specifické, tj. latinské plusquamperfektum, futurum II. a participium futura aktiva, které se v textu Gump vyskytují v jednotkách případů. Podrobněji je pak analyzován lat. konjunktiv ve větách nezávislých a dále především vazby gerundia a gerundiva, obsahové propozice, vedlejší věty příslovečné a vztažné a latinská polovětná konstrukce ablativ absolutní. Stručně je zhodnoceno i lexikum VencNik se zaměřením na problematiku zpracování této památky ve Slovníku jazyka staroslověnského, které jasně poukazuje na nutnost revize všech dokladů a jejich srovnání s rukopisným zněním a s latinskou předlohou. Stejně tak analýza hapax legomen ve VencNik a jejich srovnání s relevantními lexikografickými pracemi a vybranými památkami potvrzuje, že závěry založené na prostém výčtu takovýchto lexémů mohou přinést pouze relativní výsledky. Shrnuty jsou také lexikální shody s Besědami Řehoře Velikého, nejrozsáhlejším českocírkevněslovanským textem, a vybranými východobulharskými památkami, na něž bylo v minulosti upozorněno v dílčích studiích. Na základě podrobné analýzy textu VencNik je v poslední kapitole zhodnocena kvalita staroslověnského překladu v porovnání s latinským originálem. Ve shodě s literaturou je třeba překlad zhodnotit jako špatný, je však nutné vzít v úvahu i komplikovanost textu Gump a také četné chyby opisovačů, které se do textu dostaly v průběhu staletí a které mohou do určité míry zkreslit dnešní hodnocení staroslověnského překladu.
Abstract v angličtině:
The Translation Technique from Latin to Old Church Slavonic on the Basis of Gumpold’s Legend and the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas Kateřina Spurná Summary This dissertation analyses the translation technique from Latin to Old Church Slavonic on the basis of Gumpold’s Legend (Gump) from the end of the 10th century and its translation, the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas (VencNik), which was written in early Přemyslid Bohemia probably in the second half of the 11th century. The introductory chapters provide the basic characteristics of the Gump and deal with its preservation in manuscripts and other Latin and Old Church Slavonic legends of St Wenceslas. Afterwards, attention is focused on the analysis of the VencNik, its preservation in manuscripts of Russian provenance and the basic phonetic and morphological characteristics of the text. These chapters are followed by a new edition of the VencNik, in which the Old Church Slavonic text is presented in the form actually preserved in manuscripts (unlike the earlier edition of Josef Vašica from 1929, who tried to reconstruct the original version), and compared with the partly revised and supplemented edition of the Gump. The edition of the Old Church Slavonic text is followed by a brief chapter on the biblical quotations preserved in the VencNik and a chapter discussing the originals. It arises from a detailed comparison of the Old Church Slavonic and Latin versions, in agreement with previous literature, that roughly one-third of the Old Church Slavonic text was not translated from the Gump but from other Latin sources, especially the Czech redaction of Crescente fide, or it is based on the oral tradition or other, non-extant texts of legends. The essential part of the work is an analysis of the translation technique from Latin to Old Church Slavonic on the basis of the complete excerption and evaluation of numerous morphosyntactic phenomena. Among morphological phenomena, attention is drawn to those that are somehow specific, i.e. the Latin pluperfect, future perfect and future active participle, which are rather rare in the text of the Gump. A more detailed analysis is devoted to the Latin subjunctive in independent clauses and then especially gerund and gerundive phrases, content clauses, adverbial and relative clauses, and the Latin semi-clause construction – the ablative absolute. Similarly, the vocabulary used in the VencNik is briefly evaluated with particular focus on the treatment of this work in Slovník jazyka staroslověnského [A Dictionary of Old Church Slavonic], which clearly indicates the need to review all documents and compare them with the two manuscript versions and the Latin original. Likewise the analysis of the hapax legomena in the VencNik and their comparison with relevant lexicographic and selected extant works confirm that conclusions based on a simple enumeration of such lexemes can only bring relative results. The dissertation further summarises lexical matches with Besědy Řehoře Velikého [Forty Gospel Homilies by Gregory the Great], the most extensive Old Church Slavonic text of Czech origin, and selected East Bulgarian works, which have been the subject of component studies before. Based on a detailed analysis of the text of the VencNik, the last chapter compares the quality of the Old Church Slavonic translation with the Latin original. Consistently with the literature, the translation must be evaluated as bad, but it is also necessary to take into account the complexity of the text of the Gump as well as numerous mistakes that were made by the copyists of the text over the centuries and that can, to a certain extent, distort the evaluation of the Old Church Slavonic translation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Spurná 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Spurná 333 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Spurná 336 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Spurná 985 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Johannes Reinhart, Dr. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Stankovska, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB