velikost textu

Barokní liturgický textil ve sbírkách českobudějovické diecéze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barokní liturgický textil ve sbírkách českobudějovické diecéze
Název v angličtině:
Baroque liturgical textiles in the collections of the Episcopal Diocese of České Budějovice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Jiří Vácha
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
PhDr. Radek Martinek
Konzultant:
Dr.Phil. Karel Otavský
Id práce:
102208
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hedvábné vzory, textilní umění, 17. století, 18. století, barokní, liturgický textil, Českobudějovická diecéze, technologický rozbor, textil ve sbírkách, hedvábí
Klíčová slova v angličtině:
textile art, 17. century, 18. century, baroque, liturgical textiles, Diocese of České Budějovice, technological analyses, textiles in the collections, silk
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato práce představuje výběr z tkaných vzorovaných textilií z chrámových pokladnic na území Českobudějovické diecéze. Prezentované tkaniny jsou z historického období 16.–18. století, přičemž je zde prezentován pouhý výběr dochovaných sbírek. Těžištěm je úchvatná kolekce látek z 18. století, na níž je představen vývoj jednotlivých historických okruhů dekorů s častým záběrem i do jednotlivých variant designu. Variabilita vzorů tohoto století je neobyčejně vysoká a kombinuje mnoho inspiračních zdrojů majících své kořeny v exotických zámořských krajinách. Jednotlivá katalogová hesla jsou doplněna o základní technologický rozbor, který umožňuje vhled do tehdejší textilní výroby a zároveň badatelům přináší hlubší porozumění jednotlivých představovaných tkanin. Přestože Českobudějovická diecéze svou rozlohou mírně přesahuje hranice Jihočeského kraje, zkoumané sbírky byly převážně importovány ze západoevropských zemí se světoznámou tkalcovskou výrobou. Katalog nastiňuje historicky významný import luxusního zboží odrážející mnohotvárnost dekoru. Existence tkanin s identickými nebo analogickými vzory zcela jednoznačně ukazuje přesah kolekce zkoumaného materiálu daleko přes hranice zkoumaného regionu. Zároveň je zde nastíněna pestrost do regionu dovážených tkanin, jelikož jsou v současnosti chrámové textilní sbírky pouhým stínem své někdejší slávy.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The book presents an array of woven patterned fabrics from church treasuries in the territory of the Diocese of České Budějovice. The examples provided originate in the period spanning from the 16th to the 18th century, and they represent only a small selection of the surviving collections. The focal point consists of a magnificent collection of textiles from the 18th century, documenting the development of the individual historical spheres of decors overlapping into corresponding variants of design. The variability of patterns pertaining to this century is unusually high, and it combines a large number of sources of inspiration with roots in exotic overseas countries. The catalogue entries are furnished with brief technological analyses that offer an insight into the textile production of the respective periods and, at the same time, they provide researchers with a deeper understanding of the individual fabrics on display. Although the area of the Diocese of České Budějovice to a certain degree exceeds the boundaries of the Region of South Bohemia, the collections examined were, in their majority, imported from western European countries manufacturing weaving products of world renown. The catalogue outlines the historically significant import of luxury goods reflecting a variety of decor forms. The existence of fabrics with identical or analogical patterns unambiguously evidences that the scope of the collection of the materials examined extends beyond the boundaries of the region. Simultaneously, the book shows the diversity of the fabrics imported to the region because the existing collections of church textiles are a mere shadow of their former glory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jiří Vácha 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Jiří Vácha 6.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jiří Vácha 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jiří Vácha 179 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Jiří Vácha 506 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Martinek 2.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.21 MB