velikost textu

Novorenesanční kostely v Čechách a na Moravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novorenesanční kostely v Čechách a na Moravě
Název v angličtině:
The Neorenaissance Church Architecture in Bohemia and Moravia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Petr Sládeček
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Konzultant:
Mgr. Eva Novotná
Id práce:
102206
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Petr SLÁDEČEK: Novorenesanční kostely v Čechách a na Moravě (doktorská disertační práce na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2015 anotace: Cílem této práce je shromáždit informace o novorenesančních kostelech a pokusit se o jejich interpretaci v kontextu architektury 19. století. Novorenesanční styl byl ve druhé polovině 19. století ve střední Evropě značně rozšířen. Jeho velká četnost užití pro profánní stavby kontrastuje se situací v oblasti sakrální architektury. Kostely byly budovány převážně v novogotickém stylu. V menší míře byl užíván i novorománský styl. Za příčinu tohoto stavu jsou pokládány zdrženlivé postoje duchovenstva a některých architektů vůči renesančnímu stylu. V rodící se památkové péči vedl kult gotiky ke gotickému purismu, jemuž padly za oběť mnohé mladší části historických budov. Proto je, ve srovnání s novogotickými stavbami, množství novorenesančních kostelů výrazně menší. Novorenesanční styl se však od 80. let těšil velké oblibě v prostředí českých protestantských sborů, neboť byl pokládán za méně nákladný než styl novogotický. Novorenesanční sakrální architektura nebyla dosud systematičtěji zkoumána. Výzkum se proto zaměřil především na nezpracované a nepublikované archivní materiály, které jsou roztroušeny v archivech mnoha institucí. klíčová slova: Sakrální architektura – neorenesance – 19. století – protestantismus – historismus
Abstract v angličtině:
abstract: The aim of this thesis is to systematically analyze the Neorenaissance churches and interpret them within the context of the nineteenth century architecture. During the second half of the nineteenth century in the central Europe the Neorenaissance style had become ubiquitous. However, its extensive use for secular buildings contrasts with the situation in the field of sacral architecture. New churches were designed mainly in the Neogothic style; the Neoromanesque style was also acceptable, though less frequent. Widespread reluctance towards the Renaissance, mainly among the clergy, but also among some architects, is considered to be the main reason. In monument preservation the cult of Gothic resulted in the Neogothic purism, to which usually fell victim any “ungothic” part of a historical building. Therfore, the number of Neorenaissance churches, compared to that of Neogothic, is significantly smaller. The Neo-Renaissance style, however enjoyed great popularity among Czech evangelical churches since the 1880's, mainly because it was considered to be less costly than the Gothic style. The Neorenaissance churches have not yet been systemically researched. Therfore, the research concentrates particularly on the archive materials that have not been published and are scattered around in many institutions. Key words: Church architecture – Neorenaissance – 19th century – protestantism – historism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petr Sládeček 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petr Sládeček 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petr Sládeček 24 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Petr Sládeček 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 705 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 892 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 661 kB