velikost textu

České středověké umění pohledem Katolického dějepisectví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České středověké umění pohledem Katolického dějepisectví
Název v angličtině:
Medieval Art in the Bohemian Lands Through the Lens of Catholic History
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Šmied
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Id práce:
102204
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dějepisectví, dějiny umění, středověké umění, historiografie, dějiny vědy, historie oboru Dějiny křesťanského umění, barokní dějepisectví, osvícenství, Jezuité, Piaristé, Benediktíni
Klíčová slova v angličtině:
Historiography, History of Art, Medieval Art, History of Science, History Christian art History field, Baroque historiography Enlightenment, Jesuits, Piarists, Benedictine
Abstrakt:
Abstrakt ČJ Předkládaná disertační práce pojednává o historii studijního a vědního oboru nazvaného „Dějiny křesťanského umění“. Pokouší se hledat kořeny zájmu o historii, sakrální památky, a monumenty národní minulosti v duchovním prostředí v českých zemích, a jeho následné zařazení do kontextu soudobého evropského vývoje zájmu o výtvarné umění, a jeho studium. Počínaje nestaršími hagiografickými památkami, které nejsou pouze doklady literární historie, ale v mnoha případech jsou jejich texty důležité z hlediska zmínek o stavebních monumentech a výtvarných dílech, mezi nimiž dominuje Kristiánova legenda, přes texty středověkých kronikářů, Kosmy, jeho pokračovatelů, Kroniky zbraslavského kláštera i kronik doby vlády Kala IV., přes historiografii barokního období, jíž bezesporu dominuje dílo Bohuslava Balbína a Tomáše Pešiny z Čechorodu, a období národního probuzení, po rozmach oboru v devatenáctém století, kdy se svým zakladatelským dílem zapsal zejména Ferdinand Josef Lehner, až po vyvrcholení činnosti představitelů oboru v první polovině dvacátého století, kdy byl reprezentován osobnostmi Antonína Podlahy, Eduarda Šittlera, a Josefa Cibulky. Na základě rekapitulace a následného popisu životů a díla jednotlivých osobností se pak předkládaná práce snaží vymezit příspěvek duchovního stavu k budování české státní a národní identity. Respektive k míře soudobého poznání monumentů národní minulosti, výtvarného umění, a můžeme říci také národního uvědomění. Teprve na základě těchto prací, mohly vzniknout moderní vědní disciplíny a studijní obory humanitního zaměření, na českých vysokých školách a univerzitách, mezi nimiž má dnešní Ústav dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy po více než dvanácti letech existence nepochybně své pevné místo.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This paper deals with the history of the study and discipline called "History of Christian Art". It attempts to find the roots of the interest in history, sacred monuments, and national monuments of the past in the spiritual environment of the Czech lands, and its subsequent inclusion in the context of contemporary European developments of interest in art and its study. Beginning with the oldest hagiographic texts, which are not only records of literary history, but in many cases are important in terms of references to building monuments and artworks, among which Kristian’s legend is dominant, through the texts of medieval chroniclers, Kosmas, his followers, the Chronicle of Zbraslav Monastery and chronicles from the reign of Charles IV., across the historiography of the Baroque period, which is without a doubt dominated by the work of Bohuslav Balbín and Thomas Pešina of Čechorod, and the period of national awakening, through a boom industry in the nineteenth century, when Ferdinand Josef Lehner made history with his founding work, to the culmination in the activities of representatives of the field the first half of the twentieth century, when it was represented by personalities such as Antonin Podlaha, Eduard Sittler, and Josef Cibulka. Based on the recapitulation and subsequent description of the lives and works of individual personalities, this paper then tries to define the contribution of the spiritual state to the building of the Czech state and national identity, or, respectively, to the level of contemporary awareness of national monuments, fine art, and, we could say, to the national consciousness. Modern scientific disciplines and fields of study in the humanities at Czech colleges and universities could only have arisen on the basis of these works, which includes the Institute of Christian Art at the Catholic Theological Faculty of Charles University, which has firmly established itself after more than twelve years of existence. Překlad: George A. Komrower
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Šmied 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Šmied 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Šmied 88 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miroslav Šmied 675 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 591 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 471 kB