velikost textu

Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizího jazyka
Název v angličtině:
Practice Enterprise as a Way of Acquiring Foreign Languages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Simona Pecková
Školitel:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
PhDr. David Greger, Ph.D.
Id práce:
102197
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fiktivní firma, odborný cizí jazyk, žákova autonomie, celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost na trhu práce
Klíčová slova v angličtině:
practice enterprise, language for specific purposes, learner autonomy, lifelong learning, competitiveness on labour market
Abstrakt:
NÁZEV: Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizího jazyka AUTOR: Simona Pecková KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ŠKOLITEL: Dr.PhDr. Renáta Listíková, MCF ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá možnostmi, které předmět fiktivní firma představuje pro osvojování cizích jazyků. Cílem práce je zmapovat současnou situaci, zjistit úroveň znalostí a dovedností žáků obchodních akademií v odborném jazyce a také zjistit, jaké jsou jejich postoje k fiktivní firmě a motivace učit se cizí jazyky. Větším zacílením jazykové výuky na praxi chceme zvýšit šance absolventů na pracovní uplatnění. Kvantitativní metody výzkumu zde kombinujeme s kvalitativními. Výzkumnými nástroji jsou didaktický test, dotazník, rozhovor a ohnisková skupina. Bylo zjištěno, že fiktivní firma má pozitivní vliv na jazykovou úroveň žáků. Pozitivní vliv fiktivní firmy na postoje žáků k cizím jazykům a jejich motivaci se je učit v našem výzkumu prokázán nebyl. Pro lepší využití potenciálu fiktivní firmy coby prostředku k osvojování cizích jazyků doporučujeme, aby byla jazyková příprava do výuky fiktivní firmy začleňována ve větší míře a systematicky. Vytvoření jednotného výukového materiálu by tuto systematičnost umožnilo a navíc by byla usnadněná práce učitelů. Těsnější a systematická spolupráce s učiteli cizího jazyka by byla způsobem, jak překonat problém nedostačující jazykové vybavenosti učitelů fiktivních firem. Všechna uvedená doporučení s sebou nesou potřebu zvýšení hodinové dotace předmětu fiktivní firma a potažmo tedy i navýšení finančních prostředků. KLÍČOVÁ SLOVA: fiktivní firma cizí jazyk žákova autonomie celoživotní vzdělávání konkurenceschopnost na trhu práce TITLE: Practice Enterprise as a Way of Acquiring Foreign Languages AUTHOR: Simona Pecková DEPARTMENT: Department of the French Language and Literature SUPERVISOR: Dr.PhDr. Renáta Listíková, MCF ABSTRACT: The thesis deals with the potential that the subject called practice enterprise represents for acquisition of foreign languages. The aim of the work is to carry out a survey of the present situation, to find about the pupils’ level of business language and also to discover what their attitude to the practice enterprise and their motivation to study foreign languages are. By focussing the language instruction on working life, we want to enhance their competitiveness on the labour market. Quantitative research methods are combined here with qualitative ones. Concerning the tools of research, we used didactic test, questionnaire, interview and focus group. We have found out that the practice enterprise has a positive influence on students’ level of foreign languages. However, no connection between practice enterprise and pupils’ attitude to foreign languages and their motivation to study them has been proved. In order to take a bigger advantage of the potential of practice enterprise as a means to acquire foreign languages, we recommend a bigger and a more systematic integration of language instruction into the classes of practice enterprise. Creation of uniform study material would enable such a systematic approach and at the same time, it would facilitate work of teachers. A closer and a more systematic cooperation with teachers of foreign languages would be a way to solve the problem of insufficient language command of the teachers of practice enterprise. All the proposed recommendations imply a need for increasing the number of classes of the practice enterprise and thus increasing the budget of practice enterprises. KEYWORDS: practice enterprise language for specific purposes learner autonomy lifelong learning competitiveness on labour market
Abstract v angličtině:
TITLE: Practice Enterprise as a Way of Acquiring Foreign Languages AUTHOR: Simona Pecková DEPARTMENT: Department of the French Language and Literature SUPERVISOR: Dr.PhDr. Renáta Listíková, MCF ABSTRACT: The thesis deals with the potential that the subject called practice enterprise represents for acquisition of foreign languages. The aim of the work is to carry out a survey of the present situation, to find about the pupils’ level of business language and also to discover what their attitude to the practice enterprise and their motivation to study foreign languages are. By focussing the language instruction on working life, we want to enhance their competitiveness on the labour market. Quantitative research methods are combined here with qualitative ones. Concerning the tools of research, we used didactic test, questionnaire, interview and focus group. We have found out that the practice enterprise has a positive influence on students’ level of foreign languages. However, no connection between practice enterprise and pupils’ attitude to foreign languages and their motivation to study them has been proved. In order to take a bigger advantage of the potential of practice enterprise as a means to acquire foreign languages, we recommend a bigger and a more systematic integration of language instruction into the classes of practice enterprise. Creation of uniform study material would enable such a systematic approach and at the same time, it would facilitate work of teachers. A closer and a more systematic cooperation with teachers of foreign languages would be a way to solve the problem of insufficient language command of the teachers of practice enterprise. All the proposed recommendations imply a need for increasing the number of classes of the practice enterprise and thus increasing the budget of practice enterprises. KEYWORDS: practice enterprise language for specific purposes learner autonomy lifelong learning competitiveness on labour market
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Pecková 1.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Simona Pecková 566 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Pecková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Pecková 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Greger, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 434 kB