velikost textu

Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity)
Název v angličtině:
Pronunciation problems of Czech French-learning students and the effectiveness of learning strategies applied by the students of Faculty of Education, Charles University and Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Kateřina Juřičková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Švarbová, Ph.D.
Id práce:
102192
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 7. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvuková podoba francouzštiny, vokály, intonace, fonologické síto, interference, učební strategie
Klíčová slova v angličtině:
audio forme of french, vowels, intonation, phonological sieve, interference, learning strategies
Abstrakt:
ABSTRAKT Výslovnostní problémy českých studentů francouzského jazyka a efektivita používaných strategií učení (na příkladu studentů francouzštiny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty filozofické Západočeské univerzity) AUTOR: PhDr. Kateřina Juřičková KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury UK v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. Disertační práce se zabývá problematikou výslovnosti pro českého studenta obtížných francouzských vokálů na rovině segmentální a prozodickými faktory na rovině suprasegmentální. Na rovině segmentální jsou analyzovány samohlásky zavřené labializované, zavřené ostré, nosové samohlásky, schwa a polosouhlásky. První teoretická část práce obsahuje fonetické a fonologické charakteristiky češtiny a francouzštiny z pohledu vokalického sytému obou jazyků a rovněž z pohledu prozodicko-melodického uspořádání. Ve druhé experimentální části jsou nejprve v předvýzkumu popsána jednofázová sledování problematických jevů u tří skupin studentů Katedry francouzského jazyka a literatury (KFJL) Pedagogické fakulty UK, a v samotném výzkumu jsou realizována již sledování dvoufázová, na počátku studia a po absolvování fonetického kurzu u dvou skupin studentů, posluchačů KFJL Pedagogické fakulty UK a Katedry románských jazyků (KRO) FF ZČU. Z výsledků vyplývá, že studenti si přinášejí na vysoké školy zakořeněné výslovnostní návyky ovlivněné především artikulací v mateřském jazyce, jejichž korekce je obtížná a kurs fonetiky na počátku studia nedokáže dosáhnout účinné nápravy. Ve třetí části je pojednáno o strategiích učení a jejich aplikaci na učení se francouzské výslovnosti. Pomocí dotazníkového šetření je analyzováno používání vybraných přímých strategií majících vliv na učení se výslovnosti a je zkoumána efektivita těchto strategií vzhledem k cizojazyčným kompetencím. Klíčová slova: zvuková podoba francouzštiny, vokály, intonace, fonologické síto, interference, učební strategie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Pronunciation problems of Czech French-learning students and the effectiveness of learning strategies applied by the students of Faculty of Education, Charles University and Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia AUTHOR: PhDr. Kateřina Juřičková DEPARTMENT: Department of French Language and Literature, Charles University TUTOR: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. This PhD thesis – a comparative study – deals on the segmental level with vowels which Czech French-learning speakers find difficult to pronounce and on the suprasegmental level with prosodic factors. On the former level, closed vowels both labialized and sharp, nasal vowels, schwa and semi-vowels are analysed. The first, theoretical part of the paper contains the phonetic and phonological characteristics of the Czech language and the French language from the viewpoint of vocalic systems of these languages and from the viewpoint of melody-prosody interaction. The second, experimental part, contains descriptions of the pre- research single phase observation of problematic phenomena obtained from three groups of students of KFJL (Department of French Language and Literature; Faculty of Education – Charles University), and findings from the research proper from two-phase observations of two groups of students of KFJL and French Department of FFZČU (Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia) conducted at the beginning of their studies and after their phonetic course. The results indicate that students come to university with entrenched habits influenced by their mother tongue pronunciation that are difficult to unlearn and they fail to correct them effectively during the course in phonetics at the beginning of their studies.Using a questionnaire survey, the use of selected direct strategies affecting the learning process of foreign language competences is analysed and the effectiveness of these strategies is examined. Keywords: audio forme of french, vowels, intonation, phonological sieve, interference, learning strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kateřina Juřičková, Ph.D. 7.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kateřina Juřičková, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kateřina Juřičková, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. 733 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Švarbová, Ph.D. 394 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 488 kB