velikost textu

Václav Cigler a jeho škola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Václav Cigler a jeho škola
Název v angličtině:
Václav Cigler and his Pedagogy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. MgA. Jana Šindelová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Id práce:
102191
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Václav Cigler a jeho škola AUTOR: Mgr. MgA. Jana Šindelová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra výtvarné výchovy ŠKOLITELKA: Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. ANOTACE: Tato disertační práce se zabývá pohledem umělce a pedagoga Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání pohybem, prostorem a časem. Cigler v minulosti často předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Přesahy jeho díla jsou v konstruktivním sdílení znalostí a modelů kritického myšlení, v aktivismu a v experimentování. Tvorbu Václava Ciglera reprezentuje pět principů: člověk, prostor, voda, světlo a sklo. Prostor jako prostředek komunikace tvoří základní moment strukturace Ciglerova díla. Výzkumná sonda se zamýšlí nad tím, zda lze předávat dětem složité otázky současného umění, a nabízí možnost, jakým způsobem můžeme zprostředkovat myšlení a dílo Václava Ciglera v rámci edukace výtvarné výchovy. Používá při tom částečně metodu upravené zakotvené teorie, popisuje, analyzuje a interpretuje obsahy a vztahy kódů identifikovaných na základě analýz primárních dokumentů z participačního pedagogického akčního výzkumu v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA: Václav Cigler, člověk, umění, myšlení; zakotvená teorie, pedagogický akční výzkum.
Abstract v angličtině:
TITLE: Václav Cigler and his Pedagogy AUTHOR: Mgr. MgA Jana Šindelová DEPARTMENT: Art Education Department SUPERVISOR: Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. This dissertation thesis examines Václav Cigler s views on the visual arts through the perception of movement, space and time and attempts to bring his creative thought into conversation with the field of art education. Cigler has anticipated many concepts of nascent contemporary artistic expression (constructive tendencies, minimalism, land art, light and kinetic sculpture). His oeuvre is extraordinary in its constructive sharing of knowledge and modes of critical thought, in its activism and experimentation. The work of Václav Cigler represents five principles: man, space, water, light and glass. Space as a means of communication constitutes the fundamental structuring aspect of Cigler s work. The dissertation s research focused on the question of whether children can communicate complex issues of contemporary art. Itemploy s Grounded Theory as its methodology, and it describes, analyses and interprets the relationships of codes created through analysis of primary documents of participatory pedagogical action research in Art Education conducted in elementary school. KEYWORDS: Václav Cigler, man, visual arts, thinking, Gro unded Theory, Pedagogical Action Research PAR.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. MgA. Jana Šindelová, Ph.D. 12.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. MgA. Jana Šindelová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. MgA. Jana Šindelová, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 785 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 436 kB