velikost textu

Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci
Název v angličtině:
Between the Text and the Image. The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Johanka Ovčáčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Id práce:
102188
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
KREATIVITA VIZUÁLNÍ KULTURA první stupeň označování kreativní prostor znak / symbol index Volvo for life archetyp verbální a vizuální text nonverbální komunikace vizualita INTERTEXTUALITA kulturní kompetence žitý svět verbální a vizuální komunikace symbol kódování reklamní sdělení TEXT/PROMLUVA/KOMUNIKACE denotace a konotace ikon narace sémiotická analýza mediovaných sdělení druhý stupeň označování VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST ZNAKY / KÔDY Mezi textem a obrazem / Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci KLÍČOVÁ SLOVA / kultura, sémiotika, vizualita, empirický divák, znak, interpretace, pohádkový narativ, žitý svět, komunikace, myšlení, reklamní sdělení, vizuální komunikace, vizuální kultura, vizuální gramot- nost, kreativita ANOTACE / Dizertační práce Mezi textem a obrazem se snaží zachytit vizuální svět naší každodennosti pohle- dem empirického diváka. V centru našeho zájmu se nachází sémiotické čtení a aktivní uchopení vizuálních obrazů (na příkladech reklamních sdělení) a vizuální gramotnost jako klíčové kompe- tence pro následnou tvorbu, která by ve výtvarné výchově měla umožnit žákům rozvinout myšlení „vyššího řádu“ („higher order thinking“, kritické myšlení, metaanalýzu obrazových dikurzů). Výběr tématu reklamy, jako silného a kreativního prostoru „vizuality“ zastupující dnešní žitý svět, se osvěd- čil jako nejlepší možnost, jak pro užití sémiotického čtení obrazu jako způsobu tvorby, tak pro její kritickou reflexi. V první části práce je rozvíjen pohled na pohádkový narativ jako metatext, který se později stává tvůrčím impulsem pro další tvorbu v oblasti vizuální komunikace. Sleduje postavu jednoho pohád- kového narativu, její vývoj a proměny, které se dějí vlivem společnosti a kultury. Druhá část práce je zaměřena na rozvíjení sémiotického pohledu a uvádí konkrétní zkušenosti ze školní praxe. Zde ote- vírá možnost učit vizuální gramotnost jako vizuální komunikaci a díky tomu rozvíjet také tvořivost a estetickou citlivost u žáků. Between the Text and the Image / The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication KEY WORDS / Culture, Semiotic, Visuality, Empirical Spectator, Sign, Interpretation, Fairy Tale Narrative, Everydayness, Thinking, Visual Literacy, Communicatin, Advertisment, Commercial Communi- cation, Visual Communication, Visual Culture, Visual Literacy, Creativity ABSTRACT / The thesis “Between the Text and the Image” attempts to capture the visual world of our everyda- yness through the eyes of the empirical spectator. Placed at the centre of our interest are semiotic reading, active grasping of visual images (in examples of commercial messages and communication) and visual literacy as a key competence for further creativity, which, in art education, should allow pupils to evolve their “higher order thinking”, critical thought and meta-analysis of visual discour- ses. The choice of the advertising topic as a strong and creative area for visualisation, representing the world we live in today, has proven itself to be the best option for using a semiotic reading of the image as a way of creativity and also for its critical reflection. The first part of the thesis evolves the view of the fairy tale narrative as a meta-text, which later becomes the impulse for further creativity in the field of visual communication. It follows the character of one particular fairy tale narrative, its growth and its changes which transpire due to the influence of society and culture. The second part of the thesis focuses on a developing semiotic view and shows specific examples from school environment experiences, and opens up the possibility to teach visual literacy as visual communication, and by that, to develop, pupils´ creativity and aesthetic sensitivity.
Abstract v angličtině:
Between the Text and the Image / The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication KEY WORDS / Culture, Semiotic, Visuality, Empirical Spectator, Sign, Interpretation, Fairy Tale Narrative, Everydayness, Thinking, Visual Literacy, Communicatin, Advertisment, Commercial Communi- cation, Visual Communication, Visual Culture, Visual Literacy, Creativity ABSTRACT / The thesis “Between the Text and the Image” attempts to capture the visual world of our everyda- yness through the eyes of the empirical spectator. Placed at the centre of our interest are semiotic reading, active grasping of visual images (in examples of commercial messages and communication) and visual literacy as a key competence for further creativity, which, in art education, should allow pupils to evolve their “higher order thinking”, critical thought and meta-analysis of visual discour- ses. The choice of the advertising topic as a strong and creative area for visualisation, representing the world we live in today, has proven itself to be the best option for using a semiotic reading of the image as a way of creativity and also for its critical reflection. The first part of the thesis evolves the view of the fairy tale narrative as a meta-text, which later becomes the impulse for further creativity in the field of visual communication. It follows the character of one particular fairy tale narrative, its growth and its changes which transpire due to the influence of society and culture. The second part of the thesis focuses on a developing semiotic view and shows specific examples from school environment experiences, and opens up the possibility to teach visual literacy as visual communication, and by that, to develop, pupils´ creativity and aesthetic sensitivity. Mezi textem a obrazem / Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci KLÍČOVÁ SLOVA / kultura, sémiotika, vizualita, empirický divák, znak, interpretace, pohádkový narativ, žitý svět, komunikace, myšlení, reklamní sdělení, vizuální komunikace, vizuální kultura, vizuální gramot- nost, kreativita ANOTACE / Dizertační práce Mezi textem a obrazem se snaží zachytit vizuální svět naší každodennosti pohle- dem empirického diváka. V centru našeho zájmu se nachází sémiotické čtení a aktivní uchopení vizuálních obrazů (na příkladech reklamních sdělení) a vizuální gramotnost jako klíčové kompe- tence pro následnou tvorbu, která by ve výtvarné výchově měla umožnit žákům rozvinout myšlení „vyššího řádu“ („higher order thinking“, kritické myšlení, metaanalýzu obrazových dikurzů). Výběr tématu reklamy, jako silného a kreativního prostoru „vizuality“ zastupující dnešní žitý svět, se osvěd- čil jako nejlepší možnost, jak pro užití sémiotického čtení obrazu jako způsobu tvorby, tak pro její kritickou reflexi. V první části práce je rozvíjen pohled na pohádkový narativ jako metatext, který se později stává tvůrčím impulsem pro další tvorbu v oblasti vizuální komunikace. Sleduje postavu jednoho pohád- kového narativu, její vývoj a proměny, které se dějí vlivem společnosti a kultury. Druhá část práce je zaměřena na rozvíjení sémiotického pohledu a uvádí konkrétní zkušenosti ze školní praxe. Zde ote- vírá možnost učit vizuální gramotnost jako vizuální komunikaci a díky tomu rozvíjet také tvořivost a estetickou citlivost u žáků.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Johanka Ovčáčková, Ph.D. 45.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Johanka Ovčáčková, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Johanka Ovčáčková, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 566 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 469 kB