velikost textu

Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Detail in architecture. Visual art aspects of modern architecture and its application to contemporary contexts of art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Hanuš
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Id práce:
102186
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Architektura, detail, fotografie, komparace, signatura, výtvarná výchova, výtvarný jazyk, interpretativní fenomenologická analýza
Klíčová slova v angličtině:
Architecture, detail, photography, comparation, signature, art education, visual language, interpretative phenomenological analysis
Abstrakt:
Abstrakt kurikulární koncepce, která předkládá návrh na kreativní transformaci Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské fenoménu architektonického detailu do výtvarné edukace. existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují Klíčová slova s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově Architektura, detail, fotografie, komparace, signatura, výtvarná inspirativní? výchova, výtvarný jazyk, interpretativní fenomenologická analýza Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh
Abstract v angličtině:
Abstract of curricular concept, which offers an idea to transform the Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human phenomenon of creative architectural detail in art education. existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to Key Words the visual arts? Is the current architecture visually and experientially Architecture, detail, photography, comparation, signature, art inspiring? education, visual language, interpretative phenomenological analysis Dissertation develops a reflection on how, by working with architectural detail to convey a modern architecture to students at schools and permanently integrate it into the education. The goal is the linking with theoretical basis of the author's individual view of the aesthetic qualities of architectural detail with intention of finding didactic bases. As a medium to approach and grasp this phenomenon is used photography, which is seen as a smooth transition between two- dimensional and three-dimensional world. At the same time, however, it works completely autonomously. The research method is based on the principle of interpretative phenomenological analysis, in which, through the interpretation of respondent´s works of art and comparison of the individual artistic creation, looking for points of contact and new possibilities for art education. The architectural detail is treated as an artistic language and also as the medium, which offers a number of alternatives, but has so far not found its full utilization. Therefore, the result leads to proposal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hanuš 18.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Hanuš 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hanuš 375 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hanuš 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 582 kB