velikost textu

Profesní orientace žáků základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní orientace žáků základní školy
Název v angličtině:
The vocational orientation of elementary school pupils
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Sklenářová
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
102178
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Studie je zaměřena na profesní orientaci žáků devátých tříd základních škol. Skládá se ze dvou základních částí: teoretické a empirické. Ve třech kapitolách teoretické části jsou rozebrány poznatky ontogenetické psychologie o období dospívání s akcentem na volbu další vzdělávací dráhy, dále jsou identifikovány vlivy vybraných objektivních i subjektivních činitelů v procesu přechodu žáků ze základní na střední školu. Následně jsou rozpracovány vybrané koncepce kariérových teorií, a to včetně uvedení výsledků souvisejících zahraničních a českých výzkumů. Empirická část obsahuje s ohledem na cíle práce popis zjišťovaných proměnných a stanovených hypotéz, popis vzorku respondentů a použitých metod. Na základě kvantitativního šetření jsou popsány korelační vazby mezi vybranými proměnnými. Výsledky výzkumu jsou shrnuty v téže kapitole a následně podrobněji rozebrány v diskuzi. Práci uzavírají přehled použité české i zahraniční literatury a přílohy.
Abstract v angličtině:
Abstract The study focuses on the professional orientation of ninth grade elementary school pupils. It consists of two basic parts: theoretical and empirical. In three chapters of the theoretical part there are discussed findings of ontogenetic psychology of adolescence with an emphasis on the choice of further educational path. Also the effects of selected objective and subjective factors on the process of transition of pupils from lower (ISCED 2) to upper (ISCED 3) secondary education are identified. After that, the principal concepts of career theories including the results of selected Czech and foreign research are outlined. The empirical part contains description of the measured variables and set of hypotheses, a description of the sample respondents and the methods used. Based on the quantitative survey correlation links between selected variables are described. All the findings are summarized in the same chapter, after that, they are discussed in detail. The conclusion chapter, bibliography and annexes close the work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Sklenářová 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Sklenářová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Sklenářová 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 79 kB