velikost textu

Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldua´s Identity Politics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldua´s Identity Politics
Název v češtině:
Chicanská ženská literatura: Feministická analýza politiky identity v díle Glorie Andaldúzy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Školitel:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Marion Christina Rohrleitner, Ph.D.
Id práce:
102165
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chicanská literatura; Gloria Anzaldúa; americko-mexická hranice; gender; nacionalismus; feminismus; politika identity; Aztlán; postkolonialismus; intersekcionalita
Klíčová slova v angličtině:
Chicana literature; Gloria Anzaldúa; U.S.-Mexico border; gender; nationalism; feminism; identity politics; Aztlán; postcolonialism; intersectionality
Abstrakt:
Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics Doctoral Thesis Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 2017 ABSTRAKT Chicanská ženská literární produkce v analýzách provedených v předkládané disertační práci vyvstává jako komplexní příklad strategické a reflektované instrumentalizace literatury jakožto politického a aktivistického nástroje, jenž má nejen přispět k genderové a kulturní emancipaci chicanských žen, ale také prohlubovat aspekty uznání marginalizovaného národa, který je typizován specifičností své geografické, kulturní a sociální lokace na americko-mexické hranici, kde se kříží a interaguje množství společensky konstruovaných kategorií. Cílem disertační práce je tedy podat genderovou analýzu způsobů, jimiž chicanské spisovatelky – a primárně pak Gloria Anzaldúa – prostřednictvím literárních reprezentací své žité zkušenosti zásadně formují feministické myšlení nejen na mexicko-americkém pomezí, nýbrž i ve Spojených státech amerických a mimo ně. Práce se dále soustředí na Anzaldúino přetvoření konceptu hranice v relevantní nástroj pro studium socio-kulturního kontextu Chicanů a Chicanek a pro budování situované epistemologie, jakož i na žánrové a obsahové postupy, jimiž ve své tvorbě společně s dalšími autorkami implicitně poukazuje na rozdíly mezi chicanskou literaturou psanou muži a tou, již píší Chicanky. Současně se disertační projekt zaměřuje na téma v opačném směru, tedy na metody, jimiž se feminismus projevuje v tvorbě chicanských autorek a konstruuje a diskursivně vyhlubuje její literární a politickou agendu, a to najmě ve vztahu k chicanskému nacionalistickému hnutí na straně jedné a diskriminačním praktikám americké majority na straně druhé. Disertační práce má interdisciplinární charakter, inspiruje se teoriemi a metodami genderových, kulturních a postkoloniálních studií a přihlíží též k sociologickým a politologickým konceptům. Zmíněná politická zacílenost chicanské literatury je současně ilustrována prostřednictvím literárního rozboru stěžejních básní Glorie Anzaldúy z knihy Borderlands/La Frontera – The New Mestiza (1987), jakož i prostřednictvím postkoloniálně a feministicky orientované analýzy hlavních archetypálních postav chicanské femininity, a to v kontrastu k zakládajícím textům chicanského nacionalismu, KLÍČOVÁ SLOVA chicanská literatura; Gloria Anzaldúa; americko-mexická hranice; gender; nacionalismus; feminismus; politika identity; Aztlán; postkolonialismus; intersekcionalita
Abstract v angličtině:
Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics Doctoral Thesis Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 2017 ABSTRACT In the analyses executed in the present doctoral thesis, Chicana literary production emerges as a complex example of a strategic and reflexive instrumentalization of literature in the form of a political and activist tool contributing to Chicanas’ gender and cultural emancipation on the one hand. On the other hand, within the Chicana/o context, literature is employed for perfecting the politics of recognition of the marginalized nation typified by the specificity of its geographic, cultural, and social location on the U.S.-Mexico border where a plethora of socially constructed categories interact and intersect. The doctoral thesis further provides a gender analysis of literary representations of Chicana/o lived experience by Chicana feminist writers in general and by Gloria Anzaldúa in particular, and investigates how these representations help shape feminist thought not only in relation to the U.S.-Mexico borderlands, but within and beyond the United States. Moreover, the thesis supplies an interpretation of Anzaldúa’s reconceptualization of the border concept as a pertinent means for comprehending Chicanas’/os’ socio-cultural context and for forging a situated epistemology, while also critically assessing the author’s thematic and genre approaches she and other Chicana writers employ to expose the differences between Chicana and Chicano writing. Simultaneously, the doctoral project also focuses on how feminism manifests itself in Chicana literary production and discursively constructs its political and representational agenda, especially in regards to the androcentric Chicana/o nationalist movement and the dominant society’s discriminatory practices. Interdisciplinary in its theoretical and methodological structure, the doctoral thesis draws on perspectives inherent to gender studies, cultural studies and postcolonial studies while also drawing on sociological concepts, and terms relevant to political science. Finally, the political and activist character of Chicana literature is epitomized by comprehensive literary analyses and close reading of relevant poems from Anzaldúa’s chief accomplishment Borderlands/La Frontera – The New Mestiza (1987). Together with postcolonial and feminist reinterpretations of major figures of Chicana femininity, Anzaldúa’s writings are contrasted with the foundational texts of Chicana/o nationalism. KEYWORDS Chicana literature; Gloria Anzaldúa; U.S.-Mexico border; gender; nationalism; feminism; identity politics; Aztlán; postcolonialism; intersectionality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 519 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 516 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 820 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Nováková, CSc. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marion Christina Rohrleitner, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.55 MB