text size

Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie
Titile (in english):
Visual Poetry in the Network of the International Communication. Terms, Categories, Typology
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Eva Krátká, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Opponents:
PhDr. Marie Langerová, CSc.
Alena Pomajzlová, Ph.D.
Thesis Id:
102143
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
History and Visual Arts (XVU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
17/09/2013
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vizuální poezie, výtvarné umění 20. století, intermedia, konkrétní poezie, avantgarda, typologie, Jiří Kolář, Jiří Valoch
Keywords:
Visual Poetry, 20th Century Art, Intermedia, Concrete Poetry, Avant-garde, Typology, Jiří Kolář, Jiří Valoch
Abstract (in czech):
Disertační práce se zabývá diachronickým výzkumem podstaty pojmu vizuální poezie, s důrazem na jeho vývoj v poválečné době a v souvislosti s široce rozvinutým hnutím, které bylo jako málokteré jiné zakotveno v mezinárodní názorové výměně. Význam pojmu, podložený řadou dobových rozpracování jeho přijímání teoretiky a umělci, je sledován z hlediska inspiračních zdrojů a specifik střetu výtvarného umění a literatury tak, aby co nejtěsněji setrval u pozic a strategií vizuálního vnímání. Přes reflexi různých kontextů evropských avantgard a syntetický rozbor dobových teorií, na jejichž základě byly pro druhou polovinu 20. století vytyčeny tří hlavní klasifikační linie, je vizuální poezie zkoumána jako nekoherentní umělecký proud, vyjadřující se celou řadou uměleckých prostředků. Za použití příkladů z domácího prostředí vznikl na základě formálního jazyka děl vizuální poezie návrh typologie poetik českých tvůrců, jemuž je věnována závěrečná část práce. Cílem disertace je poukázat na originální aspekty domácí diskuze o vizuální poezii, a její konfrontaci s tezemi a nahlížením v mezinárodním měřítku.
Abstract:
The doctoral thesis is concerned diachronically with the term „visual poetry“. The focus is on its progress during the period after the Second World War in the context of the extensively advanced movement, as substantially defined in international expert discussion. The use of the term, which is supported by the arguments of many theoreticians and artists of the period, is studied in the thesis from the viewpoint of the inspirational sources and specific contacts between art and literature. The focus is on the specific positions and strategies of visual perception. Visual poetry is studied – considering the different contexts of the European avant-garde movements and through the analysis of contemporaneous theories which defined three main lines of thought – as an incoherent art stream manifesting itself in the eclectic use of artistic media. In conclusion, the thesis looks at the project of Czech author poetics typology which grew from purely Czech examples based on formal language of the visual poetry works. The thesis seeks to point out the original aspects of the internal discussion of visual poetry, and to place it in the international context.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Krátká, Ph.D. 15.6 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Krátká, Ph.D. 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Krátká, Ph.D. 42 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Eva Krátká, Ph.D. 668 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 92 kB
Download Opponent's review PhDr. Marie Langerová, CSc. 193 kB
Download Opponent's review Alena Pomajzlová, Ph.D. 46 kB
Download Defence's report 37 kB