velikost textu

Principy financování veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principy financování veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče v ČR
Název v angličtině:
The Principles of Funding of the Public and Voluntary Formalised Solidarity in the Social Care Services in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Vojtíšek
Školitel:
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Id práce:
102135
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejnoprávní solidarita, služby sociální péče, nestátní neziskové organizace, financování sociálních služeb, deregulace sociálních služeb, péče o seniory
Klíčová slova v angličtině:
Public Solidarity, Social Care Services, Non-Governmental Organization, Funding of Social Sevices, Deregulation of Social Services, Elderly Care
Abstrakt:
Název: Principy financování veřejnoprávní a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče v ČR Abstrakt: Služby sociální péče jsou specifickou soustavou v sociální ochraně, neboť na rozdíl od čistě veřejnoprávních dávkových systémů umožňují koexistenci veřejné a dobrovolné formalizované solidarity v jednom systému. V Evropě známe několik možných modelů této koexistence, s různě nastavenými vztahy mezi subjekty. Práce si klade otázku: Jaké je vhodné uspořádání pro ČR, která tuto otázku aktuálně řeší? Cílem práce je zjistit možnosti nastavení veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve službách sociální péče a navrhnout jejich vzájemné spolupůsobení. Proto design výzkumu staví především na kvalitativních metodách. Nejprve jsou představeny statistické souvislosti v oblastech demografie, ekonomie a sociálních souvislostí. V dalším kroku se pomocí řízené skupinové diskuse a hloubkových rozhovorů zabývá nastavením veřejnoprávní solidarity a regulace v oblasti služeb sociální péče. Završením výzkumu jsou 3 případové studie s příklady dobré praxe financování nestátních neziskových organizací ve službách sociální péče. Prvním výstupem je popis možnosti nastavení principů financování služeb sociální péče včetně dopadů do dalších oblastí poskytování služeb sociální péče (management systému, role a kompetence veřejnoprávních subjektů, nárok na službu, garance dostupnosti a kvality, vztah klienta a poskytovatele). Druhým uceleným výstupe je popis dobré praxe ve financování stejných služeb prostřednictvím samofinancování nestátních neziskových organizací, který představuje tři odlišné přístupy. Příklady reprezentují hlavní typy samofinancování, které byly v rámci výzkumu identifikovány. Jedná se o: - dobře vyváženou diverzifikaci zdrojů – veřejné financování, platby klientů, budování fundraisingu a vlastní podnikání - zvýšení přidané hodnoty komerčních hotelových služeb pro seniory díky nabídce služeb sociální péče - spolufinancování na základě čistě komerční vlastní výdělečné činnosti mimo poslání organizace. Pouze okrajově je řešena otázka uplatnění podnikatelských subjektů ve službách sociální péče, pro jejich rozvoj nejsou dosud nastaveny podmínky. Klíčová slova: Veřejnoprávní solidarita, služby sociální péče, nestátní neziskové organizace, financování sociálních služeb, deregulace sociálních služeb, péče o seniory
Abstract v angličtině:
Title: The Principles of Funding of the Public and Voluntary Formalised Solidarity in the Social Care Services in the Czech Republic Abstract: The social care services are a specific system within the social protection system. Opposed to the public benefit systems they allow the coexistence of public and voluntary solidarity. There are many welfare state models and systems of cooperation of the public and NGOs in Europe. These models offer differently formed relationships of their entities. This thesis raises the question of finding a more convenient organisation of the whole system of the social care services in the Czech Republic where the problem is currently being discussed The objective of the thesis is to find possibilities of public and voluntary solidarity in the social care services settings and to suggest ways for their cooperation. The research is mainly based on qualitative methods. Firstly, the causal links of statistical nature from the fields of demography, social relations and economics are introduced. In the next step a combination of methods of in depth interviews and expert discussions is used. They focus on public solidarity and regulation in the system. The last research step brings 3 case studies with examples of the best practice in financing of NGOs in the social care services system. The first result describes the possibilities of the social care services funding principles settings, and it includes the impacts on the neighbouring areas of the social care services (system management, the role and competencies of public entities, entitlements to social care, quality and availability guarantee, client-provider relations). The second result consists of a description of the best practice. This study describes the NGOs social services funding by self-financing. We can identify three main types of the self- financing principles. There are: - well-balanced funding resources: public funding, client payments, strong fundraising and entrepreneurship - raising the added value of the hotels for the elderly endorsed by the social care services - co-funding based on entrepreneurship aimed on other areas than the original mission of the NGO. Only marginally, the entrepreneurship entities in the social care are discussed due to legal regulation which does not yet exist in an ideal form. Despite that there are several organisations built on this principle. Key words: Public Solidarity, Social Care Services, Non-Governmental Organisation, Funding of Social Services, Deregulation of Social Services, Elderly Care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Vojtíšek 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Vojtíšek 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Vojtíšek 201 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Vojtíšek 545 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 1.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 1.86 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB