velikost textu

Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína
Název v angličtině:
Neolithic Settlement Agglomerations in Today´s Kolín Area
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.
Školitel:
prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Id práce:
102133
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neolit, sídliště,kultura s lineární keramikou, kultura s vypíchanou keramikou, dlouhé neolitické domy
Klíčová slova v angličtině:
neolithic, settlement area, Linear Pottery Culture, Stroke Pottery Culture, Long Neolithic Houses
Abstrakt:
Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína  ‐ abstrakt  Disertační práce  Markéta Končelová  Kolínsko svou polohou i příhodnými přírodními podmínkami patří ke staré sídelní oblasti České kotliny a řadí se k nejlépe archeologicky poznaným územím u nás. I přes tuto skutečnost poskytl záchranný archeologický výzkum v trase stavby silničního obchvatu Kolína množství nových a v mnohém unikátních stop starších antropogenních aktivit. Neobyčejnou koncentraci zde vytváří půdorysy dlouhých domů neolitického stáří (kultury s keramikou lineární a vypíchanou). Především výskyt a forma pozůstatků mladoneolitických obytných struktur představuje fenomén, který nemá u nás analogie. Předmětem předkládané práce je archeologický rozbor veškerých neolitických sídlištních nálezů a chronologické zařazení dokladů těchto prozatím jedinečných obytných konstrukcí. Navíc vyhodnocení mladoneolitického sídliště doprovázeného pozůstatky domů jako chronologicko-prostorové jednotky prozatím scházelo. Důležitým úkolem do budoucna je synchronizace s nedalekým dosud nezpracovaným rondelovým komplexem a dalšími nepublikovanými areály s nálezy půdorysů jiných mladoneolitických staveb (např. v Příšovicích nebo Jaroměři). Sídliště v Kolíně je zasazeno do kontextu vývoje osídlení definovaného regionu užšího Kolínska v neolitu. Neolithic settlement agglomerations in today´s Kolín area – abstract  Dissertation  Markéta Končelová  The Kolín region pertains to the old settlement area of the Bohemian Basin with its setting and favourable environment and archaeologically is classed as one of the best explored areas over here. In spite of this fact, the rescue excavation of route of the Kolín bypass construction provided amount of the new and the unique traces of older antropogenic activities. The ground plans of the long Neolithic houses (Linear Pottery culture, Stroked Pottery culture) form the exceptional concentration. Firstly the presence and the form of the residues of the late Neolithic residential structures represent the phenomenon which is without the analogies over here. The aim of the study is the archaeological analysis of the complete Neolithic settlement findings and the chronological inclusion of these unique residential evidences. Moreover, the interpretation of the late Neolithic settlement complemented with the residues of the houses as the chronological- spatial unit was needed. Further research is necessary to synchronize it with the close rondel complex just analysed and other areas with the ground plans of the late Neolithic houses (e.g. Příšovice or Jaroměř) not published yet. The site in Kolín is put into the context of the development of the settlement in the defined narrower Kolín´s region in the Neolithic.
Abstract v angličtině:
Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína  ‐ abstrakt  Disertační práce  Markéta Končelová  Kolínsko svou polohou i příhodnými přírodními podmínkami patří ke staré sídelní oblasti České kotliny a řadí se k nejlépe archeologicky poznaným územím u nás. I přes tuto skutečnost poskytl záchranný archeologický výzkum v trase stavby silničního obchvatu Kolína množství nových a v mnohém unikátních stop starších antropogenních aktivit. Neobyčejnou koncentraci zde vytváří půdorysy dlouhých domů neolitického stáří (kultury s keramikou lineární a vypíchanou). Především výskyt a forma pozůstatků mladoneolitických obytných struktur představuje fenomén, který nemá u nás analogie. Předmětem předkládané práce je archeologický rozbor veškerých neolitických sídlištních nálezů a chronologické zařazení dokladů těchto prozatím jedinečných obytných konstrukcí. Navíc vyhodnocení mladoneolitického sídliště doprovázeného pozůstatky domů jako chronologicko-prostorové jednotky prozatím scházelo. Důležitým úkolem do budoucna je synchronizace s nedalekým dosud nezpracovaným rondelovým komplexem a dalšími nepublikovanými areály s nálezy půdorysů jiných mladoneolitických staveb (např. v Příšovicích nebo Jaroměři). Sídliště v Kolíně je zasazeno do kontextu vývoje osídlení definovaného regionu užšího Kolínska v neolitu. Neolithic settlement agglomerations in today´s Kolín area – abstract  Dissertation  Markéta Končelová  The Kolín region pertains to the old settlement area of the Bohemian Basin with its setting and favourable environment and archaeologically is classed as one of the best explored areas over here. In spite of this fact, the rescue excavation of route of the Kolín bypass construction provided amount of the new and the unique traces of older antropogenic activities. The ground plans of the long Neolithic houses (Linear Pottery culture, Stroked Pottery culture) form the exceptional concentration. Firstly the presence and the form of the residues of the late Neolithic residential structures represent the phenomenon which is without the analogies over here. The aim of the study is the archaeological analysis of the complete Neolithic settlement findings and the chronological inclusion of these unique residential evidences. Moreover, the interpretation of the late Neolithic settlement complemented with the residues of the houses as the chronological- spatial unit was needed. Further research is necessary to synchronize it with the close rondel complex just analysed and other areas with the ground plans of the late Neolithic houses (e.g. Příšovice or Jaroměř) not published yet. The site in Kolín is put into the context of the development of the settlement in the defined narrower Kolín´s region in the Neolithic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. 6.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. 42.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof.PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 104 kB