velikost textu

Klavírní koncert g moll, op. 33, Antonína Dvořáka - raná a konečná verze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní koncert g moll, op. 33, Antonína Dvořáka - raná a konečná verze
Název v češtině:
Klavírní koncert g moll op. 33, B 63 A. Dvořáka - raná a konečná verze. Kritická edice notového textu. Studie ke vzniku, vydání a provozování díla
Název v angličtině:
Concerto for Piano and Orchestra in G Minor, op. 33, by Antonín Dvořák - Early and Final Version
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Kachlík, Ph.D.
prof. PhDr. Marta Ottlová
Id práce:
102105
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Klavírní koncert, edice, noty, raná verze, prameny, artikulace, interpreti, Ella Modřická, provedení, úprava, Vilém Kurz, Václav Talich, Svjatoslav Richter, Otakar Šourek
Klíčová slova v angličtině:
Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Piano concerto, edition, sheet music, early version, sources, artikulation, performers, Ella Modritzky, performance, arrangement, Vilém Kurz, Václav Talich, Sviatoslav Richter, Otakar Šourek
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Klavírní koncert g moll, op. 33, Antonína Dvořáka – raná a konečná verze Kritická edice notového textu // Studie ke vzniku, vydání a provozování díla Práce je věnována Koncertu pro klavír Antonína Dvořáka z roku 1876, výjimečnému dílu jak v české hudební tvorbě 19. století, tak v evropském kontextu, jež bylo po velmi dlouhou dobu zatracováno pro svůj klavírní part. Disertace shrnuje veškeré dosavadní poznatky v oblasti historie vzniku a recepce Dvořákova Klavírního koncertu. Ty dále na základě dobových písemných pramenů (korespondence a dobového tisku, mnohdy dosud neznámých) prověřuje, opravuje zkreslené a mylné informace a doplňuje o nová zjištění (týkající se provedení, interpretů, úprav). Díky nim předkládá nový pohled na historii recepce této kompozice od vzniku až do začátku našeho století. Jako první detailně zkoumá i všechny notové prameny a vyhodnocuje vztahy mezi nimi (autograf s revizemi mezi lety 1876 – 1883, opis, který si pořídil Leoš Janáček v letech 1878/9 a materiály prvního tisku J. Hainauera z roku 1883). Kriticky se staví k vydání z roku 1956 Společnosti Antonína Dvořáka v Praze a ve svazcích II a III disertace předkládá editorské manuskripty nové kritické edice – a to jak definitivní verze z roku 1883, tak i nedávno objevené, dosud nepublikované rané verze díla z roku 1878/9. Kritická edice představuje Dvořákovo dílo poprvé od prvního vydání v roce 1883 v nezkreslené podobě a zveřejněním rané verze umožní další zkoumání Dvořákova procesu komponování.
Abstract v angličtině:
Ph.D. Thesis Abstract Piano Concerto in G Minor, op. 33, by Antonín Dvořák – Early and Final Version Critical Edition of the Score // Study about the Origin, the First Printing and the Performance Practice The dissertation is focused on the Concerto for Piano by Antonín Dvořák from 1876 – an outstanding composition not only in the Czech milieu but in all the European context as well – , which was a very long time condemned for its „unsuitable“ piano part. The thesis summarizes all existing knowledge of the history of the origins and reception of the Dvořák's Piano Concerto, which is further verified on the basis of written contemporary sources (Dvořák's correspondence and contemporary press, sometimes yet unknown). Distorted and false pieces of information are corrected and supplemented with new findings (relating to the performances, interpreters, arrangements). Thanks to them, the author presents a new sight of the history of the reception of this composition from inception until the beginning of present century. For the first time all musical sources are examined in detail and relations between them studied (autograph with revisions between years 1876–1883, a copy of the score, which Leoš Janáček let made in 1878/9 and materials of the first printing J. Hainauer from 1883). Then author draws attention to shortcomings in the edition published in 1956 (Antonín Dvořák Society, Prague) and in volumes II and III of the dissertation presents editorial manuscripts of the new critical edition - both definitive version of 1883, and the recently discovered, yet unpublished early version from 1878/9 of the Piano concerto. This Critical Edition of the Dvořák's work represents for the first time after the first publishing in 1883 an undistorted form of the work and makes the early version accessible, that allows to researchers further examination of the compositional process of Antonín Dvořák.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D. 8.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D. 97.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ludmila Šmídová, Ph.D. 1.88 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Kachlík, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marta Ottlová 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 762 kB