velikost textu

Opereta Polská krev Oskara Nedbala v dobovém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opereta Polská krev Oskara Nedbala v dobovém kontextu
Název v angličtině:
Operetta "Polská krev" by Oskar Nedbal in Historical Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Id práce:
102104
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Oskar Nedbal, Polská krev, Polenblut, opereta, Vídeň, nedbaliana, konvolut, fascikl, autograf
Klíčová slova v angličtině:
Oskar Nedbal, Polish Blood, Polenblut, operetta, Vienna, Nedbal sources, convolute, folder, autograph
Abstrakt:
Abstrakt: Oskar Nedbal patří mezi nejvýznamnější české hudební osobnosti konce 19. a počátku 20. století. Jeho přínos lze spatřovat nejen v oblasti interpretačního umění a hudebně organizačního úsilí, ale rovněž na poli skladatelském, především díky operetě Polská krev (Polenblut). Disertační práce se kromě nezbytného přehledu pramenů a literatury a nástinu života a díla Oskara Nedbala soustředí na otázku postavení operety Polská krev jak v rámci skladatelovy ostatní tvorby, tak i v širším kontextu vídeňské operety. Zároveň přináší doposud nepublikované informace o nedbalianech z depozitáře divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně a ve světle průzkumu těchto pramenů se pokouší definovat základní atributy Nedbalova způsobu práce při kompozici operety Polská krev i dalších významných děl. Nedbalova vrcholná operetní tvorba je ukázkovým příkladem populární hudby vysoké umělecké úrovně, ve které se odráží skladatelův vysoce seriózní kompoziční přístup. Zejména opereta Polská krev dokumentuje Nedbalův záměr klást na tento žánr vyšší umělecký nárok, než jaký byl běžný zejména ve Vídni počátkem 20. století. Abstract: Oskar Nedbal is one of the most important Czech music personalities of the end of 19th and the beginning of 20th century. His contribution can be seen not only in the fields of interpretive art and management effort but also in the field of composing, primarily thanks to operetta Polish Blood (Polenblut). Besides the necessary list of sources and literature and an outline of life and work of Oskar Nedbal, the dissertation also focuses on a question of the status of the operetta Polish Blood, both in the context of composer's other works, as well as in the broader context of the Viennese operetta. It also provides yet unpublished information about Nedbal sources from the depository of the Theatre Department of the National Museum in Terezín and in the light of sources research it attempts to define the basic attributes Nedbal's way of working when composing an operetta Polish Blood and other important works. Nedbal's top operetta compositions are demonstrative examples of popular music of high artistic level which reflects the composer's very serious compositional approach. Operetta Polish Blood especially documents Nedbal's intention to put higher artistic demands on this genre, than what was common especially in Vienna in the early 20th century.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: Oskar Nedbal patří mezi nejvýznamnější české hudební osobnosti konce 19. a počátku 20. století. Jeho přínos lze spatřovat nejen v oblasti interpretačního umění a hudebně organizačního úsilí, ale rovněž na poli skladatelském, především díky operetě Polská krev (Polenblut). Disertační práce se kromě nezbytného přehledu pramenů a literatury a nástinu života a díla Oskara Nedbala soustředí na otázku postavení operety Polská krev jak v rámci skladatelovy ostatní tvorby, tak i v širším kontextu vídeňské operety. Zároveň přináší doposud nepublikované informace o nedbalianech z depozitáře divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně a ve světle průzkumu těchto pramenů se pokouší definovat základní atributy Nedbalova způsobu práce při kompozici operety Polská krev i dalších významných děl. Nedbalova vrcholná operetní tvorba je ukázkovým příkladem populární hudby vysoké umělecké úrovně, ve které se odráží skladatelův vysoce seriózní kompoziční přístup. Zejména opereta Polská krev dokumentuje Nedbalův záměr klást na tento žánr vyšší umělecký nárok, než jaký byl běžný zejména ve Vídni počátkem 20. století. Abstract: Oskar Nedbal is one of the most important Czech music personalities of the end of 19th and the beginning of 20th century. His contribution can be seen not only in the fields of interpretive art and management effort but also in the field of composing, primarily thanks to operetta Polish Blood (Polenblut). Besides the necessary list of sources and literature and an outline of life and work of Oskar Nedbal, the dissertation also focuses on a question of the status of the operetta Polish Blood, both in the context of composer's other works, as well as in the broader context of the Viennese operetta. It also provides yet unpublished information about Nedbal sources from the depository of the Theatre Department of the National Museum in Terezín and in the light of sources research it attempts to define the basic attributes Nedbal's way of working when composing an operetta Polish Blood and other important works. Nedbal's top operetta compositions are demonstrative examples of popular music of high artistic level which reflects the composer's very serious compositional approach. Operetta Polish Blood especially documents Nedbal's intention to put higher artistic demands on this genre, than what was common especially in Vienna in the early 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D. 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 568 kB